BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyrek Piotr (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Stosunek klientów do internetowych zakupów żywności
Customers Attitude to Purchase of Food via Internet
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, nr 9 (58), s. 99-109, tab., bibliogr. 13 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Handel artykułami żywnościowymi, Sprzedaż internetowa, Żywność
Consumer behaviour, Food trade, Internet sale, Food
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W kontekście zmian zachodzących w strukturach handlu detalicznego zwraca uwagę rosnący udział sprzedaży realizowanej z wykorzystaniem systemów telekomunikacyjnych oraz Internetu. Tendencje wzrostowe obserwowane są przede wszystkim w grupie produktów nieżywnościowych. Podmioty handlowe coraz częściej oferują możliwość zakupu drogą internetową również żywności. W artykule, na podstawie wyników badań własnych z wykorzystaniem wywiadu kwestionariuszowego, poddano weryfikacji stopień zainteresowania ofertą handlową firm posiadających żywność w sprzedaży internetowej wśród mieszkańców województwa podkarpackiego. Określono częstotliwość dokonywania takich zakupów. Odniesiono się ponadto do destymulant realizacji zaopatrzenia przez gospodarstwa domowe z wykorzystaniem form internetowych, uzupełniających kanały tradycyjne. Pomimo rosnącego zainteresowania nowoczesnymi rozwiązaniami, wśród nabywców żywności powszechne było przekonanie o korzyściach związanych z tradycyjnymi kanałami zaopatrzenia. Rozwiązania internetowe stosowano relatywnie rzadko, co warunkowane było ograniczeniami technicznymi oraz przesłankami subiektywnymi, jak odczucie potrzeby, przyzwyczajenia, umiejętności czy obawy. (abstrakt oryginalny)

In the context of changes in retail trade structures the attention is paid to an increase in sale realized via telecommunication systems and Internet. Tendencies to increase are observed mainly within a group of non-food products. Retailers more and more often offer purchasing possibility via Internet also concerning food. In the article, basing on results of own survey research, a level of interest of Podkarpacie citizens in the offer of retailers selling food via Internet was verified. There was identified frequency of such purchases. Moreover, there were discussed destimulants of realization of purchases by households via Internet, that go along with traditional forms. Although the interest in modern solutions among food buyers was growing, there was a common trust in benefits connected with traditional food purchases. Internet solutions were used relatively rarely. It was determined by technical limitations and subjective reasons such as a need appearance, habits, abilities or concerns. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilińska-Reformat K., Internet jako alternatywny kanał dystrybucji sieci handlu detalicznego, "Handel Wewnętrzny" wrzesień-październik 2012, Perspektywy rozwoju marketingu (tom II), S. Makarski, P. Cyrek (red.), Warszawa, s. 422-423.
 2. Cyrek M., Inwestycje w wiedzę warunkiem dostosowań podkarpackich przedsiębiorstw usługowych do uwarunkowań gospodarki opartej na wiedzy. [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. z. 26. M.G. Woźniak (red.), Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 242.
 3. Cyrek M., Rozwój sektora usług a gospodarka oparta na wiedzy. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 8 i dalsze.
 4. Domański T., Marketing przyszłości - wyzwania dla sieci detalicznych. [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marketing w działalności podmiotów rynkowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 662, Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, G. Rosa, A. Smalec, L. Gracz (red.), Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 64-65.
 5. Feldy M., Mróz B., Rozwój handlu elektronicznego w Polsce. [w:] Handel wewnętrzny w Polsce 2006-2011. U. Kłosiewicz-Górecka (red.), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2011, s. 215-231.
 6. Pilarczyk B., Sławińska M., Mruk H., Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa 2001, s. 250-257.
 7. Reformat B., Delikatesy internetowe jako nowa forma sprzedaży na rynku FMCG, "Handel Wewnętrzny" wrzesień-październik 2012, Perspektywy rozwoju marketingu (tom II), S. Makarski, P. Cyrek (red.), Warszawa, s. 428-431.
 8. Rudzewicz A., Funkcjonowanie e-handlu w Polsce. [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 595, Ekonomiczne Problemy Usług nr 55, G. Rosa, A. Smalec, L. Gracz (red.), Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 558-559.
 9. Szulczyńska U., Kubicka A., E-commerce w Polsce i Niemczech - wyniki badań ankietowych. [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 661, Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, G. Rosa, A. Smalec (red.), Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 659-668.
 10. Szumilak J. (red.), Handel detaliczny. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 22-29.
 11. Śmiechowska M., Internet w handlu żywnością. [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 595, Ekonomiczne Problemy Usług nr 55, G. Rosa, A. Smalec, L. Gracz (red.), Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 604-609.
 12. Waniowski P., Różnicowanie cen jako wyraz orientacji na klienta. [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konkurencyjność i wizerunek podmiotów rynkowych. G. Rosa, A. Smalec (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 710, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 24, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 229.
 13. Electronic commerce www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/glossary_e.htm, dostęp: 20.02.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu