BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Synak Kamila (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wybrane metody oceny zdolności kontynuacji działalności przez jednostki gospodarcze
Selected Methods Used to Estimate the Unit's S Capacity to Continue its Operations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 15, s. 207-220, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Informacyjne aspekty rachunkowości
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa, Prawo bilansowe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Analiza dyskryminacyjna
Accounting, Financial reporting, Balance law, International Accounting Standards (IAS), Discriminant analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jedną z nadrzędnych zasad rachunkowości jest zasada kontynuacji działania. Zgodnie z nią przyjmuje się założenie, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie. Zasada ta jest zbieżna z nadrzędnym celem prowadzenia działalności gospodarczej, którym jest przetrwanie i rozwój. Z tego względu bieżące i ciągłe monitorowanie kondycji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa jest niezbędne. Sformułowanie poprawnej oceny kondycji podmiotu gospodarczego jest zdeterminowane jakością posiadanych informacji. Niekompletne i niestarannie przygotowane materiały mogą być przyczyną błędnych ustaleń i wniosków, co w konsekwencji prowadzi do podejmowania nietrafnych decyzji. Z tego powodu, analizie i ocenie powinny być poddawane informacje pochodzące z wiarygodnych źródeł. Takim źródłem jest rachunkowość. Celem artykułu jest zaprezentowanie metod oceny sytuacji ekonomicznej jednostek gospodarczych ze szczególnym podkreśleniem ich roli w ocenie zdolności jednostek do kontynuacji działalności. (fragment tekstu)

It is assumed that an undertaking shall continue its operations on a scale that is not materially reduced. The main aim of providing business is to survive on a market and develop operations. It causes that undertakings should measure and constantly monitor its financial condition. There are several methods. which can help to estimate the risk of insolvency. The author presents the basic ones in the article. The financial statements analysis. ratio analysis. Du Pont analysis as well as discrimination analysis can not be used alone. There are many factors like management quality. risk, consumer's satisfaction, legal environment. which should be taken into consideration. The presented methods do not include them.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerny J., Rola analizy finansowej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem znajdującym się w sytuacji kryzysowej, w: Rachunkowość w teorii i praktyce. Sprawozdawczość i analiza finansowa, red. W. Gabrusewicz, t. 111, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2007.
 2. Dudycz T., Hamrol M., Skoczylas W., Niemiec A., Finansowe wskaźniki sektorowe pomoc przy analizie finansowej i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności, "Rachunkowość" 2005, nr 3.
 3. Dudycz T., Skoczylas W., Niemiec A., Ocena sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw w lalach 2002-2003, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1109, Wrocław 2006.
 4. Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw, red. B. Prusak, Difin, Warszawa 2007.
 5. Kiziukiewicz T., Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
 6. Komentarz do ustawy o rachunkowości, red. A. Jaruga, T. Martyniuk, ODDK, Gdańsk 2006.
 7. Mazur A., Wartość godziwa w przewidywaniu kryzysu jednostki gospodarczej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 33(89), SKwP, Warszawa 2006.
 8. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF) 2004, International Federation of Accountants, SKwP, Warszawa 2004.
 9. Norma nr 1 wykonywania zawodu biegłego rewidenta, http://www.kihr.org.pl/index35phtml#ul.
 10. Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
 11. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 12. Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, red. G. Swiderska, W. Więcław, Difin, Warszawa 2006.
 13. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, DzU 2002, nr 76, poz. 694, z późn. zm.
 14. Żwirbla A., Model Du Pontajako narzędzie retro- i prospektywnej analizy ekonomicznej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 29(85), SKwP, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu