BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomaszyk Mikołaj J. (Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie)
Tytuł
Wzmocniona legitymacja demokratyczna Unii Europejskiej - rozważania w kontekście inicjatywy obywatelskiej, nowych zasad wyborów do Parlamentu Europejskiego i udziału parlamentów krajowych w procesie integracji europejskiej
Strengthened Democratic Legitimization of the European Union - Discussion in the Context of the European Citizens' Initiative, New European Parliament Election System and National Parliaments' Participation in the Process of European Integration
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2012, nr 3 (38), s. 122-154, bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Demokracja, Regulacje prawne, Traktat lizboński
Democracy, Legal regulations, Lisbon Treaty
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Parlament Europejski
European Union (EU), European Parliament
Abstrakt
Nie ulega wątpliwości, iż w wyniku kryzysu finansów publicznych, z którym borykają się wszystkie państwa strefy euro, także niektóre z pozostałych państw członkowskich, instytucje Unii Europejskiej kolejny raz stają do walki o swoją wiarygodność, zarówno na arenie europejskiej, jak i międzynarodowej. Formalne podstawy do zmierzających w tym kierunku zmian daje implementowany traktat lizboński przewidujący w swych zapisach m.in. ustanowienie obywatelskiej inicjatywy legislacyjnej; zmianę zasad wyborczych do PE czy też zwiększające uprawnienia parlamentów krajowych w unijnym procesie decyzyjnym. Przedmiotem szczególnej troski powinno być dołożenie wszelkich starań celem pokazania obywatelom UE, że forum Unii Europejskiej może być realną i efektywną formułą wspólnego poszukiwania dróg wyjścia z kryzysu. Stawka, o którą toczy się gra, jest stosunkowo wysoka, gdyż de facto sięga do kwestii przyszłości integracji europejskiej jako Unii wzmocnionej współpracy politycznej wokół rynku wewnętrznego i strefy euro, czy też Unii osłabionej nacjonalizmem zachowawczym skupiającym się na już słyszalnych w poszczególnych państwach głosach o konieczności poszukiwania alternatywnych do UE dróg walki z kryzysem. (abstrakt oryginalny)

There is no doubt that, as a result of the public finance crisis in all the Euro zone countries and also some other European Union member states, the European Union institutions once again strive to confirm their reliability both in Europe and on the global arena. The Treaty of Lisbon, which is being implemented, built formal foundations of changes that are aimed at that direction. It provides that the European Citizens' Initiative will be introduced, there will be a change in the European Parliament election system and national parliaments will be given more rights in the European Union decision-making process. Special attention should be paid to sparing no effort to show the European Union citizens that the European Union can be a real and effective formula for finding remedies for the crisis. The stakes are high in this game. In fact, it is the question regarding the future of the European integration, i.e. whether it will be the Union of strengthened political cooperation around home market and the Euro zone or the Union weakened by conservative nationalism focusing on suggestions made in some states that it is necessary to search for alternative to the European ways of fighting against the crisis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 roku, 2009/2134 (INI), Dz.U. UE, L 283 z 21.10.2002.
 2. Poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, druk 3687.
 3. Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, druk nr 3598.
 4. Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej, Dz.U. UE z dnia 11.03.2011 r.,L 65/1.
 5. Spotkanie Rady Europejskiej w Laeken, 14-15 grudnia 2001 r., Wnioski Prezydencji, Monitor Integracji Europejskiej, nr 49, 2002 r.
 6. Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmemi Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Dz.U. Nr 213 poz. 1395.
 7. Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U. UE, C 115, 2008/C 115/01.
 8. Sprawozdanie posła sprawozdawcy A. Duff'a, PE472.030v03-00, A7-0027/2012 z dnia 1.2.2012 r.
 9. European governance. A white paper, KE, Bruksela, 25.7.2001, COM (2001) 428 final.
 10. Wyrok BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30.06.2009; A. Schmidt, The raison d'etre oft he EU? Judgment of the German Constitutional Court poses fundamental questions to the finalite of the EU, Lisbon Treaty Ratification Monitor - 2nd issue, TEPSA, Bruxelles 2009.
 11. Bachmann K., Deliberatywny supranacjonalizm, [w:] R. Kuźniar (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 12. Benhabib S., Towards a Deliberative Model of Democratic Legitimacy, [w:] S. Benhabib (red.), Democracy and Difference, Princeton 1996, s. 77.
 13. Bijman R., Lange Y., Lobbyści-prawo silniejszych, "De grone Amsterdammer" z 24.07.2012, www presseurope.eu z 1.09.2012.
 14. Cianciara A., Polski lobbing gospodarczy w Unii Europejskiej 2004-2010. Perspektywa instytucjonalna, Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2012.
 15. Fiszer J.M., Globalny kryzys finansowy i jego społeczno-polityczne konsekwencje dla Polski, "Przegląd Politologiczny", 2009, nr 3, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2009.
 16. Goeler D., Marhold H., Die Konventsmethode, "Integration", 4/03, November 2003, s. 317-329.
 17. Habermas J., Bofinger P., Nida-Ruemlein J., Habermas, Uratujemy Europę, "Gazeta Wyborcza" z 18-19.08.2012.
 18. Habermas J., Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1993.
 19. Joerges Ch., Zur Legitimität der Europäisierung des Privatrechts. Überlegungen zu einem Recht-Fertigungs-Recht für das Mehrebenensystem der UE, EUI Working Papers, 2003, nr 2.
 20. KE odrzuca unijną inicjatywę obywatelską ws. rezygnacji z energii atomowej, EurActiv z 13.06.2012.
 21. Lizbona przeszła niemiecki test, "Rzeczpospolita" z 1.07.2009.
 22. Łazowski A., Łabędzka A., Wprowadzenie do Traktatu z Lizbony, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa 2010.
 23. Manzella A., W 2014 r. zróbmy prawdziwe europejskie wybory, "La Repubblica" z 17.08.2012.
 24. Mik C., Umocnienie legitymacji demokratycznej Unii Europejskiej, [w:] J. Barcz (red.), Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2008.
 25. Mouffe Ch., Paradoks demokracji, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 26. Niemcy hamują Lizbonę, "Gazeta Wyborcza" z 1.07.2009.
 27. O'Brien D., Europą nie będą rządzili ekstremiści, "The Irish Times" z 31.07.2012, www.presseurope.eu z 2.08.2012.
 28. Pięciak W., Czy Europa się rozpadnie, "Tygodnik Powszechny", nr 33(3292) z 12.08.2012.
 29. Rokita J., Niemcy idą śladem Kaczyńskiego, "Dziennik" z 30-31.06.2009.
 30. Schreiner H., Linn S., So arbeitet der Deutsche Bundestag. Organisation und Arbeitsweise Die Gesetzgebung des Bundes, Rheinbreitbach 2007.
 31. Shapiro J., Stan teorii demokracji, PWN, Warszawa 2006.
 32. Staniszkis J., Antropologia władzy. Między Traktatem Lizbońskim a kryzysem, Prószyński i S-ka, Warszawa 2009, s. 226.
 33. Swartz R., Europejczycy - zbyt różni, aby mogli się porozumieć, "Dagens Nyheter"z 22.08.2012, www.presseurope.eu.
 34. Szczerski K., Unia Europejska jako polityczny oksymoron. Wewnętrzne sprzeczności integracji: siła czy słabość?, [w:] A. Kukliński, J. Woźniak, Unia Europejska. Dylematy XXI wieku, Kraków 2011.
 35. Szulz M., Demokracji w Europie trzeba bronić, Blog, www.presseurope.pl, 26.07.2012 .
 36. Węc J., Traktat Lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej UE w latach 2007-2009, Wydawnictwa Akademickie 2011.
 37. Wielowieyski A., Deficyt tożsamości europejskiej-przyczyną kryzysu w Unii, [w:] A. Kukliński, J. Woźniak, Unia Europejska. Dylematy XXI wieku, Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju, Tom IV, Kraków 2011.
 38. Wimmel A., Die demokratische Legitimität europäisches Regierens: ein Labyrinth ohne Ausgang, "Integration", nr 1/2008, November 2008, s. 48-64.
 39. Zgiep M., Pojęcie deliberacji. Próba ujęcia pojęciowego, "Studia Polityczne" nr 29, Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu