BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pasieczny Jacek (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Nauka czerpana z kryzysu - perspektywa przedsiębiorstw
Learning from Crises : the Enterprises Perspective
Źródło
Problemy Zarządzania, 2011, vol. 9, nr 1 (31), s. 257-273, bibliogr. 50 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w kryzysie
Słowa kluczowe
Kryzys przedsiębiorstwa, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Zmiany restrukturyzacyjne, Organizacje uczące się, Proces uczenia się
Enterprises crisis, Restructuring of enterprises, Restructuring changes, Learning organisations, Learning process
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kolejne kryzysy silnie wpływały na sposób funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Mimo że ich przyczyny i przebieg różniły się od siebie, przedsiębiorstwa zazwyczaj stosowały "sprawdzone" już kiedyś rozwiązania. Większość z nich postrzegała zachodzące zmiany w kategorii zagrożeń i podejmowała typowo defensywne działania restrukturyzacyjne. Polegały one przede wszystkim na redukcji materialnych i niematerialnych aktywów. Ich celem było utrzymanie rentowności poprzez dostosowanie poziomu kosztów do malejących przychodów. Do tego sprowadzały się w dużej mierze dwie fale restrukturyzacji, które miały miejsce w latach 1989-1992 i 1998-2002. Obecnie w dobie światowego kryzysu wiele polskich firm przyjmuje odmienne strategie restrukturyzacji. Polegają one na poszukiwaniu nowych rynków, reorganizacji procesów, zmianach asortymentu produkcji, a także przekształcaniu struktury zatrudnienia. Źródłem odmiennych od dotychczasowych zachowań są m.in. procesy uczenia się przedsiębiorstw i wyciąganie wniosków z sukcesów i porażek dotychczasowych restrukturyzacji. (abstrakt oryginalny)

The subsequent economic crises strongly influence the way in which all companies function. Although each crisis differed from the previous ones, companies usually implemented "verified" solutions. Most of them perceived the changes as threats and therefore undertook typically defensive restructuring actions. This means, above all, reducing tangible and intangible assets. The goal of these companies was to maintain the maximum profit by adjusting cost to the declining income. Nowadays many companies undertake different restructuring activities, which involve entering new markets, introducing new products as well as increasing or re-shaping the employment structure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff, H.I. 1985. Zarządzanie strategiczne, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 2. Bakalarczyk, S. 2009. Kryzys subprime i załamanie rynków finansowych jako efekt ekspansywnej polityki kredytowej ostatnich trzydziestu lat. Społeczno-ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego. Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 3/1.
 3. Bożyk, P. 1983. Marzenia i rzeczywistość czyli anatomia polskiego kryzysu, Warszawa: PIW.
 4. Chmielewski, P. 2003. Semantyka kryzysu. Problemy Zarządzania, nr 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 5. Dalka, M. 2003. Kreowanie kultury organizacji uczącej się na przykładzie spółki Schenker, w: B. Wawrzyniak (red.) Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego.
 6. Davenport, TH. i L. Prusak 1998. Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Boston: Harvard Business School Press.
 7. Dobija, D. 2003. Metodyka szacowania wiedzy, w: B. Wawrzyniak (red.) Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego.
 8. Dusza, M. 2003. Pouczające krachy giełdowe. Problemy Zarządzania, nr 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 9. Glinka, B. i S. Gudkova 2003. Małe przedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysowych. Problemy Zarządzania, nr 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 10. Gładys-Jakóbik, J. i K. Stobińska 2003. Kultura organizacyjna w organizacji uczącej się - efekt uboczny czy źródło zmian? w: B. Wawrzyniak (red.) Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego.
 11. Gudkova, S. 2007. Transfer wiedzy w procesie socjalizacji przedsiębiorczej. Problemy Zarządzania, nr 4. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 12. Hensel, P. 2008. Transfer wzorców zarządzania. Studium organizacji sektora publicznego, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 13. Hurry, D. 1993. Restructuring In the Global Economy: The Consequences of Strategic Linkages between Japanese and U.S. Firms. Strategic Management Journal, nr 14.
 14. Kim, L. 1998. Crisis Construction and Organizational Learning: Capability Building in Catching-up at Hyundai Motor. Organizational Science, nr 4.
 15. Kotter, J.P. 2007. Jak przeprowadzić transformację firmy, Gliwice: Helion.
 16. Koźmiński, A.K. i A.M. Zawiślak 1979. Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 17. Koźmiński, A.K. i K. Obłój (red.) 1983. Gry o innowacje. Analiza przedsięwzięć technicznych, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 18. Koźmiński, A.K. 1998. Odrabianie zaległości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Koźmiński, A.K. 2000. Organizacja, w: A.K. Koźmiński i W. Piotrowski (red.) Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Koźmiński, A.K. 2004. Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 21. Kral, M. 2004. Prognozy rozwoju finansowego w świecie - kondycja finansów osobistych i przedsiębiorstw, w: J. Pyka (red.) Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania. Katowice: TNOiK.
 22. Lipka, A. i S. Waszczak 2007. Kierunki ewolucji wyceny kapitału ludzkiego, w: M. Czerwińska (red.) Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Istota, pomiar i instrumenty wdrażania, Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 23. Ludwiczyński, A. 2003. Rola doradztwa w budowaniu systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, w: B. Wawrzyniak (red.) Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego.
 24. Michalczuk, G. 2007. Pomiar kapitału intelektualnego - problem współczesnej praktyki, w: M. Czerwińska (red.) Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Istota, pomiar i instrumenty wdrażania, Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 25. Monitoring kondycji sektora dużych przedsiębiorstw 2009. Lewiatan, http://biznes.gazeta- prawna.pl/artykuly/261860,raport_ponad_75_proc_duzych_firm_w_polsce_obawia_sie_ kryzysu.html.
 26. Morawski, W. 1986. Reformy gospodarcze i polityczna jako czynniki przezwyciężania kryzysu, w: J. Wiatr (red.) Zaspokajanie potrzeb w warunkach kryzysu, Warszawa: Instytut Socjologii UW.
 27. Mościcka, A. 2009. Firmy zmieniają strategie inwestycyjne w czasach kryzysu, Warszawa: ABC Wolter Kluwer business, http://www.abc.com.pl/problem/1341/5.
 28. Mucha-Leszko, B. i M. Kąkol 2010. Przyczyny i skutki zróżnicowania konkurencyjności w strefie euro. Dylematy kreowania wartości przedsiębiorstw w okresie wychodzenia z kryzysu. Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/2.
 29. Nalepka, A. 1999. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, Warszawa-Kra- ków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 30. Nonaka, I. i H. Takeuchi 2000. Kreowanie wiedzy w organizacji, Warszawa: Poltext.
 31. Nowak, A.Z. i K. Ryć 2003. Polska wobec kryzysów walutowych. Problemy Zarządzania, nr 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 32. Pajestka, J. 1981. Polski kryzys lat 1980-1981. Jak do niego doszło i co rokuje, Warszawa: Książka i Wiedza.
 33. Pasieczny, J. 2005. Dlaczego kryzys nie musi prowadzić do rozwoju. Przegląd Organizacji, nr 6.
 34. Pasieczny, J. 2009. Strategie zmian w kryzysie. Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu. Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 3/2.
 35. Pawłowicz, L. 2008. Nowy wymiar globalnego kryzysu finansowego, w: J. Bieliński i M. Czerwińska (red.) Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 36. Regester M. i J. Larkin 2005. Zarządzanie kryzysem, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 37. Rokita, J. 2003. Organizacja ucząca się, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 38. Rządca, R. 2003. CRM - metoda zarządzania wiedzą w organizacji, w: B. Wawrzyniak (red.) Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego.
 39. Senge, P. 2002. Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 40. Slatter S. i A. Lovett 2001. Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, Warszawa: WIG-Press.
 41. Sopińska, A. 2007. Ograniczenia w pomiarze kapitaiu intelektualnego przedsiębiorstwa, w: M. Czerwińska (red.) Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Istota, pomiar i instrumenty wdrażania, Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 42. Stopa bezrobocia w latach 1990-2010, Warszawa: GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_ 677_PLK_HTML.htm.
 43. Suszyński, C. 1999. Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 44. Szablewski, A. 2008. Migracje kapitału i zmiany wartości przedsiębiorstw w gospodarce globalnej, w: J. Bieliński i M. Czerwińska (red.) Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 45. Thom, R. 1990. Kryzys i katastrofa, w: R. Michalski (red.) O kryzysie, Warszawa: Res Publica.
 46. Tokarski, J. (red.) 1980. Słownik wyrazów obcych, Warszawa: PWN.
 47. Wawrzyniak, B. (red.) 1985. Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje badania, propozycje, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 48. Wiatrak, A. 2007. Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w organizacji - istota i podstawowe zależności. Problemy Zarządzania, nr 4. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 49. Zalewska, M. 2003. Czy załamania rynków kapitałowych są przewidywalne. Problemy Zarządzania, nr 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 50. Zgorzelski, M. 2002, Peter Senge/Learming Organizations. Przedmowa do wydania polskiego, w: P. Senge Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu