BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piecko-Mazurek Aleksandra (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Job sharing jako przykład elastycznej formy zatrudnienia
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktoranckie '08, 2009, s. 337-346, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Elastyczność zatrudnienia, Prawo pracy, Aktywizacja bezrobotnych, System pracy
Labour market, Flexible employment, Labour law, Unemployed activation, System of work
Abstrakt
Kształtowanie się nowych form zatrudnienia, takich jak job sharing, jest odpowiedzią rynku pracy na sygnały płynące z gospodarki i próbą dopasowania się do wymogów zmieniającego się otoczenia. Opieranie przepisów prawa pracy na zasadach stałości zatrudnienia, podporządkowania pracownika, jego daleko idącej ochronie jest nieadekwatne do współczesnych realiów, zwłaszcza z uwagi na brak możliwości elastycznego reagowania pracodawcy na zmienną sytuację gospodarczą. Nietypowe formy zatrudnienia nie są wolne od wad; często tworzone w ten sposób miejsca pracy uważane są za gorsze, mniej stabilne i mniej opłacalne. Są jednakże przede wszystkim szansą na aktywizację zawodową osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy i alternatywą wobec bezrobocia. Dają także, jak pokazuje system pracy dzielonej, możliwość na elastyczne łączenie pracy zawodowej i życia prywatnego, co jest niesłychanie ważne dla wielu pracowników. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk E.: Elastyczne formy zatrudnienia. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
 2. Chrobot A.: Nowe formy zatrudnienia: Kierunki rozwoju i nowelizacji. Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1997.
 3. Decyzja Rady nr 2005/600/WE z dn. 12 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia Państw Członkowskich (Dz.Urz, UE L 2005 r., nr 205 - Wytyczna nr 18).
 4. Hajn Z.: Elastyczność popytu na pracę w Polsce. Aspekty prawne. W: Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce. Red. E. Kryńska. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.
 5. Job-sharing - Procedury wdrażania. Poradnik, http.Y/www.equal-pracadladwojga.pl/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=47 [25 kwiecień 2008].
 6. Kryńska E: Elastyczność popytu na pracę w Polsce - synteza, diagnozy i wnioski. W: Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce. Red. E. Kryńska. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.
 7. Pisarczyk L: Różne formy zatrudnienia. Wydawnictwo ABC, Warszawa 2003.
 8. Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie - procesy - metody. PWE, Warszawa 2003.
 9. Rezolucja Rady i Ministrów do Spraw Zatrudnienia i Polityki Społecznej z dn. 29 czerwca 2000 r. w sprawie zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w życiu rodzinnym i zawodowym (Dz.Urz. UE C 2000 r., nr 218).
 10. Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską. Red. S. Borkowska. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2002.
 11. Skowron-Mielnik B.: Formy elastycznego kształtowania czasu pracy jako narzędzie motywacji pracowników. W: Instrumenty wspomagające zarządzanie w przedsiębiorstwie. Red. T. Mendel. "Zeszyty Naukowe" seria I, nr 215, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1993.
 12. Skowron-Mielnik B.: Zarządzanie czasem w przedsiębiorstwie: podstawy elastycznego kształtowania czasu pracy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003.
 13. Studium badawcze II etap dla projektu. Raport. Equal, umowa nr 2/XII/2007. http://www.equal-pracadladwojga.pl/download/II-etap-raport.pdf [25 kwietnia 2008].
 14. Suszczewicz A.: Prawna ochrona rodziny pracownika. Zmiany polskiego prawa pracy pod wpływem prawa wspólnotowego. W: Europeizacja polskiego prawa pracy, Red. W. Sanetra. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 15. Ustawa z dn. 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2003, nr 213, poz. 2081).
 16. Zarządzanie pracą: organizowanie, planowanie, motywowanie, kontrola. Red. Z. Jasiński. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu