BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadłoń Angelika (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Polityka bilansowa a rachunkowość niezakończonych umów długoterminowych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktoranckie '08, 2009, s. 359-368, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Polityka bilansowa, Standardy rachunkowości, Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie, Kontrakty długoterminowe
Business activity, Balance sheets policy, Accounting standards, Reporting in enterprises, Long-term contracts
Abstrakt
Z dniem 1 stycznia 2002 r. przedsiębiorstwa realizujące umowy długoterminowe, tzn. trwające powyżej sześciu miesięcy, niezakończone na dzień bilansowy i wykonane na ten dzień w istotnym stopniu, zostały zobligowane do stosowania nowych zasad wyceny przychodów i kosztów niezakończonych prac. W związku z brakiem wyczerpujących przepisów w ustawie o rachunkowości, do wyceny przychodów i kosztów niezakończonych kontraktów długoterminowych mają zastosowanie przepisy Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 - "Niezakończone usługi budowlane", który wszedł w życie z dniem 18 września 2006 r. oraz w dalszej kolejności, przepisy Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 11 - Umowy o usługę budowlaną. Choć nazwy na to wskazują powyższe zasady mają zastosowanie nie tylko do usług budowlanych oraz usług budowlano-montażowych i umów ich dotyczących, ale do wszelkich usług o charakterze długotrwałym, między innymi usług informatyczno-wdrożeniowych. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu polityki bilansowej prowadzonej przez firmy realizujące kontrakty długoterminowe na wycenę i zasady ujęcia przychodów i kosztów niezakończonych umów w sprawozdaniach finansowych tych przedsiębiorstw. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chluska J.: Błędy w sprawozdaniu finansowym. W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Red B. Micherda. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2005.
 2. Gabrusewicz W.: Sprawozdawczość finansowa. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań 2005.
 3. Górowski J,: Creative accounting, czyli upiększanie sprawozdań finansowych. "Expert" 1999, nr 1.
 4. Http://www.inwestycje.pl/gpw/wyniki_spolek (Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe za 12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2006 r. Grup Kapitałowych: Asseco BS SA, Bipromet SA, Budimex SA, Budopol SA, ComArch SA, Dom Development SA, Echo SA, Elektrobudowa SA, Elektroinstal SA, Invar & Biuro System SA, Macrologic SA, Novitus SA, Optimus SA, Prokom Software SA, Pronox Technology SA, Simple SA, Sygnity SA, Techmex SA).
 5. Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 - Niezakończone usługi budowlane. Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dn. 17 listopada 2006 r., nr 13, poz. 93.
 6. Kulik E.: Kreowanie wizerunku firmy przez rachunkowość. W: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce. Red. S. Sojak. TNOiK, Toruń 2003.
 7. Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T.: Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2006.
 8. Matuszewicz J.: Rachunek kosztów. PWE, Warszawa 2001.
 9. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. International Accounting Standards Board, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
 10. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, IASC, London 1999.
 11. Nowak M.: Manipulowanie obrazem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2002, nr 7-8.
 12. Schneider K.: Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, PWE, Warszawa 2007.
 13. Sobańska I., Kalinowski J., Czajor P.: Kontrakty Długoterminowe Przychody - Koszty - Wyniki. Difin, Warszawa 2004.
 14. Ustawa z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r., nr 121, poz. 591 ze zm.).
 15. Wprowadzenie do rachunkowości spółek. Bilansowanie majątku i kapitałów. Red. J. Weber, M. Kufel. Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 1993.
 16. Znowelizowana ustawa o rachunkowości wraz z wyjaśnieniami uzgodnionymi z Departamentem Rachunkowości Ministerstwa Finansów. "Rachunkowość" 2002, nr specjalny.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu