BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyrek Piotr (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Dysproporcje w poziomie oferty handlowej w województwie podkarpackim. Część III. Ocena personelu sprzedażowego podmiotów detalicznych
Disparities in a Level of Retail Offer in the Subcarpathian Voivodeship Assessment of Sale Staff in Retail Entities (Part III)
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 3, s. 80-92, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Handel detaliczny, Zróżnicowanie regionalne, Obsługa klienta, Jakość usług handlowych
Retail trade, Regional diversity, Customer service, Quality of commercial services
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań poziomu obsługi w podmiotach realizujących sprzedaż na wsi w odniesieniu do ich miejskich konkurentów i po raz kolejny nawiązano do dysproporcji w poziomie usług handlowych dla mieszkańców województwa podkarpackiego. Wyniki analiz dotyczą głównie preferencji klientów co do form obsługi (tradycyjnej i samoobsługi) oraz oceny poziomu profesjonalizmu kadry handlowej. Weryfikacji poddano przy tym wstępną hipotezę badawczą o niższym poziomie obsługi w sklepach wiejskich. Założono również występowanie istotnych różnic w poziomie satysfakcji klientów związanej z obsługą w sklepach detalicznych wśród mieszkańców miast i wsi wyróżnionych również ze względu na inne cechy społeczno-demograficzne. Podstawą wnioskowania zawartego w artykule są wyniki badań własnych zrealizowanych na przełomie 2012 i 2013 roku z uczestnictwem 331 klientów handlu detalicznego zamieszkujących woj. podkarpackie. (abstrakt oryginalny)

The paper presents results of research concerning the level of service in entities retailing in countryside in comparison to their city competitors and constitutes a next study dealing with disparities in the level of retail services for citizens of Podkarpacie. Results of the analysis concern mainly clients' preferences about the form of service (traditional and self-service) and assessment of professionalism of retail staff. There was verified an initial thesis about lower level of service in rural shops. It was also assumed that there are present some essential differences in a level of clients' satisfaction connected with service in retail shops between citizens of cities and countryside distinguished also by some other socio-demographic features. The basis to conclusions presented in the paper is constituted by results of own research which was realised in 2012 and 2013 with participation of 331 retail clients living in Podkarpacie. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cyrek P. (2003), Handel detaliczny w opinii mieszkańców miast i wsi, (w:) Czudec A. (red.), Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 2. Cyrek P. (2013), Dysproporcje w poziomie oferty handlowej w województwie podkarpackim. Kliencka ocena relacji cenowo-jakościowych w sklepach detalicznych, "Handel Wewnętrzny", wrzesień-październik, nr 5(346).
 3. Cyrek P. (2014), Dysproporcje w poziomie oferty handlowej w województwie podkarpackim. Część II. Ocena zakresu asortymentowego placówek handlu detalicznego, "Handel Wewnętrzny", styczeń-luty, nr 1(348).
 4. Cyrek P., Cyrek M. (2005), Jakościowe przeobrażenia handlu detalicznego - konfrontacja opinii konsumentów i przedsiębiorców, (w:) Makarski S. (red.), Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 5. Kowalczyk J. (2011), Doskonalenie zarządzania organizacją w praktyce, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa.
 6. Krawczyk S. (2000), Logistyka w marketingu sprzedaży, (w:) Abt S. (red.), Logistyka ponad granicami, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 7. Petrykowska J. (2007), Obsługa klienta jako czynnik kształtujący lojalność nabywców, (w:) Makarski S. (red.), Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 8. Sławińska M. (1998), Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego, wyd. IV poprawione, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 9. Sobczyk G. (2010), Sprzedaż bezpośrednia i obsługa klienta, (w:) Sobczyk G. (red.), Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym, PWE, Warszawa.
 10. Sondej T. (2007), Obsługa klienta w procesie sprzedaży, (w:) Rosa G., Smalec A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. W kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej, Tom II, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 473, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 12.
 11. Szołtysek J. (2014), Jaka kultura firmy, taka obsługa klienta, http://ceo.cxo.pl/artykuly/37108_0/Jaka.kultura.firmy.taka.obsluga.klienta.html [dostęp: 12.02.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu