BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojdacki Krzysztof P. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju bazy hotelowej w Polsce - analiza wielowymiarowa
Spatial Differentiation of Development of the Hotel base in Poland - a Multidimensional Analysis
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 3, s. 93-112, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Hotelarstwo, Analiza wielowymiarowa, Zróżnicowanie regionalne
Hotel industry, Multi-dimensional analysis, Regional diversity
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Głównym celem rozważań jest określenie przestrzennego zróżnicowania rozwoju bazy hotelowej w układzie regionalnym (wojewódzkim). Wychodząc z założenia, że o poziomie rozwoju bazy hotelowej w danym obszarze decyduje wiele czynników, w artykule zastosowano wielowymiarową analizę porównawczą w jej dynamicznym wariancie (DWAP). Na podstawie wtórnych źródeł informacji (dane BDL GUS) zidentyfikowano potencjalny zbiór zmiennych diagnostycznych. Następnie, wykorzystując analizę czynnikową, dokonano jego redukcji do finalnego zbioru quasi-zmiennych (czterech czynników głównych). Czynniki te posłużyły do konstrukcji syntetycznej miary rozwoju bazy hotelowej poszczególnych województw. Na bazie wartości czynników głównych i miary syntetycznej określono hierarchiczną strukturę województw wg każdego z czynników i miary syntetycznej oraz jej zmiany w latach 2002-2012. W pracy dokonano również delimitacji województw na homogeniczne grupy wg kryterium wartości syntetycznej miary rozwoju, a także wg kierunku i natężenia jej zmian w czasie. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article was to determine the spatial differentiation of development of the hotel base by region (voivodeship). Assuming that the level of development of the hotel base in a given area is decided by many factors; in the article, the author applied the multidimensional comparative analysis in its dynamic version. Based on secondary sources of information (data of CSO local data bank), he identified a potential set of diagnostic variables. Next, making use of the factorial analysis, he reduced it to the final set of quasi-variables (four main factors). Those factors served construction of the synthetic measure of development of the hotel base of individual voivodeships. Based on the value of main factors and the synthetic measure, the author determined the hierarchical structure of voivodeships by every of the factors and the synthetic measure as well as its changes in 2002-2012. In his work, the author also carried out delimitation of voivodeships into homogenous groups by the criterion of the value of synthetic measure of development as well as by the direction and intensity of its changes over time. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bazarnik J., Grabiński T., Wojdacki K.P. (1992), Taksonomiczne metody analizy przestrzennej struktury konsumpcji, (w:) Mynarski S. (red.), Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Cattell R. D. (1966), The scree test for the number of factors, "Multivariate Behavioral Research", 1,No 1.
 3. Grabiński T. (1992), Analiza czynnikowa w badaniach przestrzennych (w:) Mynarski S. ( red.) Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Grabiszewski M. (1988), Wstęp do hotelarstwa, Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 5. Kaiser, H.F. (1960), The application of electronic computers to factor analysis, "Educational and Psychological Measurement", No. 20.
 6. Kowalczyk A. (2002), Geografia Turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Kowalczyk A., Derek M. (2010), Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Kudłacz T. (2005), Powiatowy system informacji gospodarczej (główne problemy tworzenia systemu wskaźników szczegółowych), "Samorząd Terytorialny", nr 3.
 9. Kudłacz T. (2009), Duże miasta w Polsce w świetle wybranych wskaźników rozwoju gospodarczego, (w:) Makieła Z. (red.), Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, Studia, tom CXXV, PAN KPZK, Warszawa.
 10. Malina A. (2004), Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski wg województw, "Zeszyty Naukowe", nr 162, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 11. Markowski T., Marszał T. (2006), Metropolie. Obszary metropolitalne. Metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, PAN KPZK, Warszawa.
 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2004 r. Nr 188, poz. 1945).
 13. Sala J. (2008), Formy współczesnego hotelarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, System informatyczny DEFINICJE. Zbiór wybranych definicji pojęć społeczno - ekonomicznych z zakresu rynku wewnętrznego (1995), GUS Warszawa.
 14. Szostak D. (2008), Charakterystyka i klasyfikacja ważniejszych obiektów bazy noclegowej współczesnej turystyki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 488.
 15. Szromnik A., Wojdacki K.P. (2013), Zróżnicowanie atrakcyjności głównych ośrodków targowych Polski - analiza wielowymiarowa, "Handel Wewnętrzny", nr 3.
 16. Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268).
 17. Warszyńska J., Jackowski A. (1978), Podstawy geografii turyzmu, PWE, Warszawa.
 18. Wojdacki K.P. (2011a), Przestrzenne zróżnicowanie sieci handlu detalicznego w układzie wojewódzkim, "Handel Wewnętrzny", nr 2.
 19. Wojdacki K.P. (2011b), Atrakcyjność handlowa regionów i województw Polski, "Samorząd Terytorialny", nr 3.
 20. Wojdacki K.P. (2012), Handel targowiskowy w Polsce - analiza przestrzenno-czasowa, "Samorząd Terytorialny", nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu