BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowska-Przybyła Urszula (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kapitał społeczny a wzrost i rozwój gospodarczy - wybrane aspekty teoretyczne
Social Capital Versus Economic Growth - Selected Theoretical Aspects
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 339, s. 109-120, bibliogr. 33 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Dylematy i wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Wzrost gospodarczy, Teoria wzrostu gospodarczego, Teoria kapitału ludzkiego
Social capital, Economic growth, Economic growth theory, Theory of human capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano dylematy związane z podejściem do kapitału społecznego w kontekście rozważań jego związku ze wzrostem i rozwojem gospodarczym. Aby rozpatrywać te związki, niezbędne jest rozstrzygnięcie kilku kwestii i wybór pewnych opcji: co jest istotą kapitału społecznego (sieci, normy, zasoby?), czy jest to dobro prywatne, wspólne, grupowe?, który poziom: mikro, mezo czy makro jest podstawą analizy?, czy kapitał społeczny może być negatywny? Celem artykułu jest przedstawienie odmiennych podejść i ich uzasadnień na podstawie literatury przedmiotu.

The paper presents the dilemmas connected with an approach to social capital in the context of discussion on its relations with the economic growth. To examine these relationships it is necessary to consider several issues and select certain options. What is the essence of social capital (networks, norms, resources),? Is it private, shared or group good? Which level: micro, mezo or macro is the basis of the analysis? Can social capital be negative? The aim of the article is to present different approaches and their justifications on the basis of literature.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowski J., Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym, [w:] Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, red. M. Herbst, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 2. Bourdieu P., The Forms of Capital, Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, red. J.G. Richardson, Greenwood Press, Nowy Jork 1986.
 3. Bourdieu P., Wacquant L., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.
 4. Bowles S., Gintis H., Social capital and community governance, "Economic Journal" 2002, no. 112 (483), s. 419.
 5. Coleman J., Foundations of Social Theory, The Belknap Press, Cambridge 1990.
 6. Coleman J., Social Capital in the Creation of Human Capital, "American Journal of Sociology" 1988, sumplement.
 7. Dasgupta P., Economics of social capital, "Economic Record" 2005, no. 81.
 8. Dasgupta P., Social capital and economic performance: Analytics, Foundations of Social Capital, red. E. Ostrom, T. Ahn, Edward Elgar, Cheltenham 2003.
 9. Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009.
 10. Foley M., Edwards B., Diani M., Social Capital Reconsidered, [w:] Beyond Tocqueville: Civil Society and The Social Capital Debate in Comparative Perspective, red. M. Foley, B. Edwards, M. Diani, University Press of New England, Hanower 2001.
 11. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 12. Grootaert C., Social capital: the missing link?, Social Capital Initiative Working Paper 3, The World Bank Social Development Family Environmentally and Socially Sustainable Development Network, Waszyngton 1998.
 13. Growiec K., Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje, Academica, Warszawa 2011.
 14. Halpern D., Social capital, Polity Press, Cambridge, 2005.
 15. Kaźmierczak T., Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny - przegląd podejść, [w:] Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 16. Kiersztyn A., Kapitał społeczny - ideologiczne konteksty pojęcia, [w:] Kapitał społeczny we wspólnotach, red. H. Januszek, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 17. Kupczyk R., Wpływ kapitału społecznego na procesy gospodarcze i społeczne, [w:] Kapitał społeczny - interpretacje, impresje, operacjonalizacja, red. M. Klimowicz, W. Bokajło, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2010.
 18. Kwiatkowski M., Aksjonormatywne aspekty kapitału społecznego, [w:] Kapitał społeczny we wspólnotach, red. H. Januszek, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 19. Lin N., Social Capital. A Theory of Social Structure and Action, Cambridge University Press, Cambridge 2001.
 20. Markowska-Przybyła U., Kapitał społeczny jako jeden z kapitałów, [w:] Zarządzanie rozwojem regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy, red. K. Malik, Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Opole 2010.
 21. Matysiak A., Reprodukcja kapitału społecznego w gospodarce, [w:] Kapitał społeczny we wspólnotach, red. H. Januszek, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 22. Matysiak A., Źródła kapitału społecznego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 23. Narayan D., Cassidy M., A dimensional approach to measuring social capital development and validation of social capital inventory, http://commdev.org/files/652_file_a020037.pdf (dostęp: 2.05.2013).
 24. Pogonowska B., Kapitał społeczny - próba rekonstrukcji kategorii pojęciowej, [w:] Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne, red. H. Januszek, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 25. Portes A., Social capital. Its origins and applications in modern sociology, "Annual Review of Sociology" 1998, no. 24.
 26. Putnam R., Bowling Alone, The collapse and revival of American community, Simon and Schuster, Nowy Jork 2000.
 27. Putnam R., Demokracja w działaniu, Znak, Kraków 1995.
 28. Swianiewicz P., Herbst J., Lackowska M., Mielczarek A., Szafarze darów europejskich. Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 29. Sztompka P., Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych. Zaufanie, lojalność, solidarność, [w:] Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, red. P. Sztompka, PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 30. Trutkowski C., Mandel S., Kapitał społeczny w małych miastach. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 31. Wollcock M., Social capital and economic development: Toward a theoretical synthesis and policy framework, "Theory and Development" 1998, no. 1 (27).
 32. Woolcock M., Narayan D., Social Capital: Implications for Development Theory, Research and Policy, "The World Bank Research Observer" 2000, no. 2.
 33. Zboroń H., Kapitał społeczny w refleksji etycznej, [w:] Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne, red. H. Januszek, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu