BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurski Krzysztof R. (Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu)
Tytuł
Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych dla aktywizacji gospodarczej - na przykładzie angielskiego geoparku AMHG
The Utilization of Local Natural Resources for Economic Activation - on the Example of the English Geopark AMHG
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 339, s. 121-129, rys., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Dylematy i wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Zasoby naturalne, Samorządność, Gospodarka, Społeczności lokalne, Samorząd terytorialny, Turystyka
Natural resources, Self-government, Economy, Local community, Local government, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pobudzenie i wzmocnienie gospodarcze lokalnej społeczności nie musi być związane z zewnętrzną pomocą państwa. Zrozumienie wartości własnego terenu zamieszkania może ukazać szanse na ich ekonomiczne wykorzystanie własnymi siłami. W tym celu niezbędne jest zintegrowanie działań lokalnych samorządów i organizacji dla wypracowania wspólnego programu. Punktem wyjściowym powinna stać się szeroka regionalna edukacja społeczeństwa, które będzie zdolne podjąć praktyczne kroki dla rozwinięcia praktyki gospodarczej. Na terenach o zróżnicowanej budowie geologicznej i reliefie do wykorzystania jest idea georóżnorodności, stanowiąca podstawę rozwoju geoturystyki. Mieści się ona w paradygmacie turystyki miękkiej i rozwoju równoważonego. Zastosowanie tej koncepcji ukazano na przykładzie Abberley-Malvern Heritage Geopark na pograniczu Anglii i Walii.(abstrakt oryginalny)

Stimulation and economic strengthening of a local community need not be connected with an external state aid. Understanding of a value of an own residential ground can show chances on their economic utilization by own strengths. Therefore it is indispensable to integrate activities of local authorities and organizations for an elaboration of a common program. With a benchmark it should become a wide regional education of the society which will be able to take practical steps for a development of economic practice. For the utilization on the grounds with a diverse geological formation and rich relief there is an idea of geodiversity, being the base for the development of geoturism. It is in the paradigm of soft tourism and sustainable development. The use of this idea is shown on the example of Abberley-Malvern Heritage Geopark on the borderland of England and Wales.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A thousand years of building with stone, "Earth Heritage Trust News", Autumn 2011, no. 28.
 2. Alexandrowicz Z., Geoparki - nowe wyzwania dla ochrony dziedzictwa geologicznego, "Przegląd Geologiczny" 2006, t. 54, nr 1.
 3. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r., DzU z 25 listopada 1994 r., nr 124, poz. 607.
 4. Izdebski H., Nelicki A., Zachariasz I., Zagospodarowanie przestrzenne. Polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawnego, Ernst&Young, Warszawa 2007.
 5. Knapik R., Migoń P., Atlas Georóżnorodność i geoturystyczne atrakcje Karkonoskiego Parku Narodowego, KPN, Jelenia Góra 2011.
 6. Majecka A., Wiśniewska M., Geoparki jako nowe narzędzie rozwoju turystyki. Idea promowania georóżnorodności, aktualne problemy i wyzwania (tu też szerokie omówienie), www.turyzmdlaregionu. eu/gfx/turyzm/userfiles/_public/artykul_2/majecka_wisniewska_artykul_kwartal-ny.pdf (dostęp: 25.05.2012).
 7. Migoń P., Geoturystyka. Warszawa, PWN 2012.
 8. Stachowiak A. i in., Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczno-turystyczny, Warszawa-Praga 2013.
 9. Supernat J., W Anglii, [w:] Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej, red. J. Jeżewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
 10. Woźniak P., Sikora R., Niedźwiedzki R., Góra Św. Anny oraz cmentarzysko triasowych gadów w Krasiejowie - możliwości wykorzystania aspektów geologicznych w turystyce, [w:] Materiały 76 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego, red. J. Jureczka, Z. Buła, J. Żaba, Rudy k. Rybnika 2005.
 11. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Malvern_Hills_in_June_2005 (dostęp: 8.03.2012).
 12. www.geopark.org.uk/blog/Back-ground/GeoparkMap (dostęp: 8.03.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu