BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrozik Karol (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Przybyła Czesław (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Szczepański Piotr (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Napierała Michał (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Idczak Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego
Integrated Water Resources Management as a Factor of Socio-Economic Development
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 339, s. 130-140, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Dylematy i wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Zasoby wodne, Zarządzanie zintegrowane, Rozwój społeczno-gospodarczy, Gospodarka wodna
Water resources, Integrated management, Social economic development, Water management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na początku 2011 r. zostały zatwierdzone plany gospodarowania wodami na 10 obszarach dorzeczy położonych na terytorium Polski. Dla osiągnięcia zakładanych w Ramowej Dyrektywie Wodnej celów środowiskowych dla poszczególnych dorzeczy zostały zaplanowane działania podstawowe (A i B) oraz szczegółowe. W pracy dokonano analizy porównawczej kosztów inwestycyjnych wynikających z działań programowych mających na celu osiągnięcie i utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód na tle nakładów ponoszonych na inwestycje związane z gospodarowaniem zasobami wodnymi w latach 2001-2010. Pożądany stan i jakość zasobów wodnych jest jednym czynników warunkujących rozwój społeczno- gospodarczy. W tym kontekście istotne są działania z zakresu racjonalizacji gospodarowania zasobami wód, które zapobiegają występowaniu stanów niekorzystnych. Znaczenie tego sektora dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju potwierdza także rosnący udział nakładów inwestycyjnych na działania dotyczące gospodarowania zasobami wodnymi zarówno w stosunku do PKB, jak i inwestycji gospodarki narodowej ogółem. Kluczowe znaczenie w nakładach inwestycyjnych oraz w planowanych kosztach w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy mają inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową.(abstrakt oryginalny)

Water management plans of ten river basins located on Polish territory were approved at the beginning of 2011. To achieve the Water Framework Directive environmental objectives for each river basin, the core (A and B) and specific activities were planned. The study conducted an analysis of costs and expenditures borne on investments related to water resources in the years 2001-2010. The importance of this sector to the socio-economic development of the country confirms of 0.75 percentage share of GDP and 4.9 of the national economy investment. The investment and planned costs of the water management plans of river basins are crucial for investments related to water and sewage services.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks (dostęp: 2.07.2013).
 2. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, MRR, Warszawa 2012.
 3. Kowalczak P., Konflikty o wodę, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2007.
 4. Mrozik K., Przybyła C., Przestrzenne zróżnicowanie realizacji inwestycji małej retencji wodnej w Polsce w latach 1998-2005, "Wiadomości Łąkarskie i Melioracyjne" 2007, nr 4.
 5. Nachlik E., Gospodarka wodna w kontekście dyskusji o roli samorządu terytorialnego w ograniczaniu zagrożenia powodziowego oraz łagodzeniu skutków niedoboru wody, "Wiadomości Łąkarskie i Melioracyjne" 2012, nr 1.
 6. Nachlik E., Gospodarka wodna w kontekście przestrzeni kraju - rekomendacje dla KPZK, [w:] Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, red. K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber, t. 4, MRR, Warszawa 2008.
 7. Ochrona Środowiska 2011. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2011.
 8. Program wodno-środowiskowy kraju. 2010, KZGW, Warszawa 2010.
 9. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej, M.P. 2011, nr 59, poz. 579.
 10. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna, M.P. 2011, nr 58, poz. 578.
 11. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ücker, M.P. 2011, nr 56, poz. 567.
 12. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły, M.P. 2011, nr 55, poz. 566.
 13. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby, M.P. 2011, nr 52, poz. 561.
 14. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju, M.P. 2011, nr 51, poz. 560.
 15. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, M.P. 2011, nr 49, poz. 549.
 16. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, M.P. 2011, nr 40, poz. 451.
 17. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru, M.P. 2011, nr 38, poz. 425.
 18. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarft, M.P. 2011, nr 37, poz. 424.
 19. Przybyła C., Bykowski J., Mrozik K., Napierała M., Rola infrastruktury wodno-melioracyjnej w procesie suburbanizacji, "Ochrona Środowiska" 2011, t. 13, cz. 1 (46).
 20. Raport z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, Projekt: ISOK "Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami", Tytuł zadania 1.3.1. Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP). IMiGW PIB. KZGW. 2011.
 21. Rogowska M., Znaczenie infrastruktury w rozwoju regionalnym - aspekt teoretyczny, "Gospodarka Przestrzenna" 2007, nr 10.
 22. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne, DzU 2005, nr 239, poz. 2019.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu