BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kizielewicz Joanna (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Kształtowanie marki i wizerunku miasta Gdynia, jako morskiej destynacji turystycznej
Shaping the brand and image of the city of Gdynia, as maritime tourist destinations
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, nr 9 (58), s. 242-254, tab., bibliogr. 18 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Promocja miasta, Wizerunek miasta, Miasto, Marketing, Marketing miejski, Tożsamość miasta, Turystyka morska
City promotion, City image, City, Marketing, City marketing, Identity of the city, Maritime tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Gdynia
Gdynia
Abstrakt
W dobie ostrej walki konkurencyjnej na rynku turystycznym, miasta portowe dostrzegają potrzebę strategicznego podejścia do kreowania swojego wizerunku Każde miasto portowe dba o swój wizerunek, aby być konkurencyjnym wobec innych miast portowych. Wymaga to jednak zaangażowania władz lokalnych w kreowanie marki i wizerunku miast, jako otwartych na współpracę i rozwój w sferze gospodarki morskiej, w tym także turystyki morskiej. W pierwszej części artykułu wskazano cel badań, problem badawcze oraz metodologię badań i dokonano też przeglądu literatury na temat kreowania marki i wizerunku miast. Następnie opisano elementy kształtujące tożsamość miasta, oparte o wyniki badań zrealizowanych wśród podmiotów zaangażowanych w tworzenie marki i wizerunku miasta. W ostatniej części pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczące działań podejmowanych przez różne grupy interesu w Gdyni, w zakresie tworzenia marki i wizerunku miasta Gdynia. Celem badań jest ocena aktywności władz lokalnych Gdyni w kreowanie marki i wizerunku miasta, jako morskiej destynacji turystycznej. Sformułowano także problemy badawcze 1.- Jaki cel wizerunkowy postawiły sobie władze samorządowe miasta Gdynia w działaniach marketingowych?, 2.- Jakie działania w zakresie budowania marki i wizerunku podejmuje samorząd miasta Gdyni?, 3.-W jaki sposób w działaniach wizerunkowych uwypuklony jest morski charakter miasta Gdynia? Wykorzystano metodę badań ankietowych połączoną z wywiadem ustandaryzowanym, metody analizy krytycznej, porównawczej oraz metody typu "desk research" dostępnej literatury polskojęzycznej i obcojęzycznej. Szczegółowa analiza elementów wpływających na tożsamość miasta Gdynia wykazała, że władze lokalne konsekwentnie realizują kształtowanie marki i wizerunku miasta Gdynia jako, morskiej destynacji turystycznej. (abstrakt oryginalny)

In an era of strong competition on the tourist market, marine cities recognize the need for strategic approach to create their image. Each marine city looks for its image and competes with the other marine cities in order to attract tourists and investors. This requires involvement of local authorities in creating of the brand and image of the cities, as open for cooperation and development in the sphere of maritime economy, including tourism. In the first part of the article, there are discussed the purpose, research problems and methodology of researches made by the author. Next, an analysis of available polish and foreign literature about shaping the brand and image of cities has been made. In the next part of the article the elements shaping an identity of the city of Gdynia, based on the results of the research carried out among units involved in the creation of the brand and image of the city, have been showed. And in the last part of the article, results of the research on actions taken by various groups of interests in Gdynia, to shape the brand and image of the city, have been discussed. The purpose of the research is evaluation of engagement of local authorities of Gdynia in creating the brand and image of the city of Gdynia, as the center of maritime tourism in Poland. The following research problems were established: 1.-What is the aim of the town image in marketing efforts of the local authority of the city of Gdynia?; 2.- What action in terms of building a brand and town image does the local authority of the city of Gdynia take?; 3 - In what way the maritime nature of the city of Gdynia is visible in the branding efforts? The methods of poll surveys, combined with standardized interviews, were used in researches. In addition, the methods of critical and comparative analysis and the method of "desk research" of the literature available in Polish and foreign languages, were applied. A detailed analysis of all elements affecting the identity of Gdynia was made in the article, and the conclusion from this analysis is that, the local authority of the city of Gdynia consistently implements shaping of the image and branding of Gdynia as a maritime tourist destination. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baker B.: Destination Branding for Small Cities, Second Edition, The Essentials for Successful Place Branding, Creative Leap Books, Portland 2012.
 2. Burchard R.: Turystyczna oferta gmin nadmorskich, [w:] Miasta i gminy morskie w obliczu wyzwań XXI wieku, Związek Miast i Gmin Morskich, Polskie Towarzystwo ekonomiczne, Gdańsk 1999.
 3. Chernetony L.: Marka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 4. Cooper C., J. Fletcher, D. Gilbert, S. Wanhill: Tourism, Principles and Practice Second Edition, Edited by R. Shepherd, Longman, Edinburgh 1998.
 5. Kolb B.M.: Tourism Marketing for Cities and Towns, Using Branding and Events to Attract Tourists, Elsevier Inc., Burlington 2006.
 6. Kotler Ph., Asplund Ch., Reing J., Haider D.: Marketing Places Europe, Prentice Hall, New Jersey 1999.
 7. Kotler Ph., Haider D.H., Rein I.: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations, Marketing Places, The Free Press, New York 1993.
 8. Kozak M., Baloglu S.: Managing and Marketing Tourist Destination, Strategies to Gain a Competitive Edge, Routledge, New York 2011.
 9. Moilanen T., Rainisto S.: How to brand Nations, Cities And Destinations, A Planning Book for Place Branding, Cromwell Press Ltd. Trowbridge, Wiltshier, 2009.
 10. Pike S.: Destination marketing, An integrated marketing communication approach, Elcevier Inc, Oxford 2008.
 11. Przedsiębiorstwo usługowe. Ekonomika, red. B. Filipiak, A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 12. Rocznik Statystyczny Gdyni 2011, Wojewódzki Urząd Statystyczny w Gdańsku, Gdańsk 2011. s. 216-220.
 13. Szromnik A.: Marketing terytorialny, Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 14. Tokarz A.: Wizerunek regionu, [w:] Strategie rozwoju turystyki w regionie, red. B. Meyer, D. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 15. www.gdynia.pl, Kampanie promocyjne, strona internetowa Urzędu Miasta Gdynia, 30.10.2012
 16. www.msit.gov.pl, Rejestry Ministerstwa Sportu i Turystyki, strona internetowa MSiT, 27.10.2012
 17. www.port.gdynia.pl, Zestawienie statków turystycznych, strona Portu Gdynia S.A., 30.10.2012
 18. www.prot.gda.pl, PROT liderem projektu flagowego EUSBSR, strona PROT [09.11.2012]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu