BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryć Kazimierz (Uniwersytet Warszawski), Skrzypczak Zofia (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Przewidywana długość życia jako podstawowy miernik efektywności systemu ochrony zdrowia
Life Expectancy as the Primary Measure of Effectiveness of the Health Care System
Źródło
Problemy Zarządzania, 2011, vol. 9, nr 3 (33), s. 27-41, tab.,rys., zał., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność ochrony zdrowia
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Pomiar efektywności, Mierniki efektywności, Długość życia, Rozwój społeczno-gospodarczy
Health care protection, Efficiency measurement, Effectiveness indicators, Life expectancy, Social economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Efektywność w ochronie zdrowia może być analizowana zarówno na poziomie makroekonomicznym - badamy wówczas efektywność systemu ochrony zdrowia, jak i mikroekonomicznym - zajmujemy się efektywnością placówek (podmiotów) sektora ochrony zdrowia. Przedmiotem zainteresowania autorów jest ujęcie makroekonomiczne.Wielokrotnie prowadzono już analizy związków między poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, wysokością i strukturą nakładów na opiekę zdrowotną a efektami funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, wyrażanymi za pomocą różnych wskaźników epidemiologicznych (Ryć i Skrzypczak 2010; Skrzypczak 2010; Ryć i Skrzypczak 2011). Efekty określano przez przewidywaną długość życia (średnią dla obu płci lub z podziałem na kobiety i mężczyzn, wyrażoną w latach) oraz inne wskaźniki epidemiologiczne: zapadalność na określone choroby, śmiertelność z tytułu określonych chorób, śmiertelność okołoporodową matek, śmiertelność noworodków itp. Analizą obejmowano zarówno kraje należące do Unii Europejskiej, jak i inne - USA, wybrane kraje Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę określenia związku między przewidywaną długością życia a poziomem produktu krajowego brutto. (abstrakt oryginalny)

Efficiency in health care can be analysed both at the macroeconomic level - we then examine the effectiveness of the health care system, and the microeconomic level - when we are dealing with the effectiveness of institutions (entities) in the health sector. The authors take the macroeconomic approach. There have been many analyses on the relationship between the level of socio-economic development of the country, the amount and structure of expenditures on health care and the effects of the health care system, as expressed by various epidemiological indicators. The effects were determined through life expectancy (average for both sexes or divided into women and men, expressed in years), and other epidemiological indicators: the incidence of specific diseases, mortality due to certain diseases, perinatal maternal mortality, infant mortality, etc. The analysis covered both the countries of the European Union, and others - the U.S., selected countries of Southeast Asia and Latin America. This study attempts to determine the relationship between life expectancy and the level of gross domestic product. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Burzyńska, M., Marcinkowski, J.T., Bryła, M. i I. Maniecka-Bryła 2010. Life Expectancy i Healthy Life Years jako podstawowe miary oceny sytuacji zdrowotnej ludności. Problemy Higieny i Epidemiologii, nr 4.
  2. Gromulska, L., Wysocki, M.J. i P. Goryński 2008. Lata przeżyte w zdrowiu (Healthy Life Years, HLY) - zalecany przez Unię Europejską syntetyczny wskaźnik sytuacji zdrowotnej ludności. Przegląd Epidemiologiczny, nr 4 (62), s. 811-820.
  3. Grossman, M. 1972. On the concept of health capital and the demand for health. Journal of Political Economy, nr 2.
  4. Liu, G. i in. 2008. Income productivity in China: on the role of health. Journal of Health Economics, nr 27.
  5. Murray, C.J.L. i A.D. Lopez 2000. Globalne obciążenie chorobami, Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", s. 5-125.
  6. Preston, S. 2007. The changing relation between mortality and level of economic development. International Journal of Epidemiology, nr 3 (36), s. 484-490.
  7. Ryć, K. i Z. Skrzypczak 2010. Finansowanie systemu ochrony zdrowia w krajach europejskich, w: K. Ryć i Z. Skrzypczak (red.) Ochrona zdrowia i gospodarka. Sposoby finansowania, Warszawa: Wydawnictwo WZ UW.
  8. Ryć, K. i Z. Skrzypczak 2011. Wskaźniki epidemiologiczne i ich ekonomiczne determinanty w krajach Unii Europejskiej, w: K. Ryć i Z. Skrzypczak (red.) Dylematy ochrony zdrowia na świecie. Analiza porównawcza, Warszawa: Wolters Kluwer.
  9. Skrzypczak, Z. 2010. Nakłady na ochronę zdrowia a podstawowe wskaźniki epidemiologiczne - analiza porównawcza krajów europejskich, w: J. Goliński, A. Kobyliński i A. Sobczak (red.) Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia, Warszawa: Wydawnictwo SGH, Seria: "Monografie i Opracowania".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu