BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalak Jacek (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Tytuł
Obiektywne i subiektywne mierniki jakości opieki zdrowotnej
Objective and Subjective Measures of Health Care Quality
Źródło
Problemy Zarządzania, 2011, vol. 9, nr 3 (33), s. 126-139, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność ochrony zdrowia
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Jakość usług medycznych, Ocena jakości usług zdrowotnych, Metody pomiarowe
Health care, Quality of medical services, Quality evaluation of health care services, Measuring methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pomiar jakości opieki zdrowotnej można zdefiniować jako przekształcanie informacji z dokumentacji medycznej w mierzalne wskaźniki (wyrażone w procentach, czasie czy stopniu zadowolenia), pozwalające na określenie, w jakim stopniu zaspokojone zostały potrzeby pacjenta. Wobec zróżnicowanych rodzajów i definicji potrzeb zdrowotnych (rzeczywiste, wyrażone, zrealizowane itd.) oraz metod oceny i zarządzania jakością (satysfakcja pacjentów, tzw. jakość kliniczna, certyfikacja, akredytacja, nagrody jakości, TQM itp.) mamy do czynienia z problemem metodycznym: w jakim stopniu stosowane metody i mierniki jakości są rzeczywistym odzwierciedleniem jakości opieki zdrowotnej. Obiektywne mierniki odwołują się w większości do danych epidemiologicznych, wykorzystywane są w procesowym podejściu do zarządzania szpitalem. Natomiast mierniki subiektywne wynikają głównie z oceny satysfakcji pacjentów, postrzegania opieki zdrowotnej czy nawet całych systemów ochrony zdrowia. W pracy dokonano analizy doboru mierników subiektywnych i obiektywnych, wykorzystywanych w wybranych metodach oceny jakości (ISO-9001:2000, akredytacja, Euro Health Consumer Index). Wyniki wskazują na konieczność uwzględniania kontekstu klinicznego w interpretacji poszczególnych wskaźników, zwłaszcza gdy dotyczy to jakości postrzeganej (perceived quality), stanowiącej podstawę obiegowych opinii, które w istotnej mierze różnią się od obiektywnego obrazu jakości opieki zdrowotnej. (abstrakt oryginalny)

Measurement of health care quality can be defined as a transformation of data contained in medical documentation into quantifiable indicators (expressed in percentages, time, or degree of satisfaction), which shows to what extent the needs of patients have been met. Given the various types and definitions of health care needs (real, expressed, met, etc.), and the various methods of assessment and management of quality (patient satisfaction, so-called clinical quality, certification, accreditation, quality awards, TQM, etc.), there is a methodological problem: to what extent do quality measures and methods reflect the actual quality of health care? The majority of objective measures refer to epidemiological data and are employed in the process approach to hospital management. On the other hand, subjective measures usually result from the assessment of patient satisfaction and from patient perceptions of health care, or even the entire health care system. This paper analyses the selection of subjective and objective measures used in selected quality assessment methods (ISO-9001:2000, accreditation, Euro Health Consumer Index). The results show that it is necessary to take into consideration the clinical context in interpreting particular indicators, especially if it concerns perceived quality measures-a source of popular stereotypes that are significantly different from the objective picture of health care quality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ben-Tovim, D.I., Pointer, S.C., Woodman, R., Hakendorf, P.H. i J.E. Harrison 2010. Routine use of administrative data for safety and quality purposes - hospital mortality. The Medical Journal of Australia, nr 193 (8 Suppl.), s. 100-103.
 2. Bloomrosen, M. i D.E. Detmer 2010. White paper. Informatics, evidence-based care, and research; implications for national policy: A report of an American Medical Informatics Association health policy conference. Journal of Informatics in Health and Biomedicine, nr 17, s. 115-123.
 3. Brantes de, F., Rastogi, A. i M. Painter 2010. Reducing Potentially Avoidable Complications in Patients with Chronic Diseases: The Prometheus Payment Approach. Health Services Research, nr 6 (45), s. 1854-1871.
 4. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 2009. Zestaw standardów akredytacyjnych, Kraków.
 5. Chan, K.S., Fowles, J.B. i J.P. Weiner 2010. Review: electronic health records and the reliability and validity of quality measures: A review of the literature. Medical Care Research and Review, nr 5 (67), s. 503-527.
 6. Czapiński J. i T. Panek (red.) 2009. Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 7. EHCI List of indicators, http://ec.europa.eu/health/indicators/echi/list/index_en.htm.
 8. Gutysz-Wojnicka, A. 2010. Zastosowanie polskiej wersji skali zadowolenia z pielęgnacji Newcastle do oceny opieki pielęgniarskiej, rozprawa doktorska, Poznań: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu, http://www.wbc.poznan.pl/Con- tent/167188/index.pdf.
 9. Hann, M., Bower, M., Campbell, S., Marshall, M. i D. Reeves 2007. The association between culture, climate and quality of care in primary health care teams. Family Practice, nr 24, s. 323-329.
 10. Health Consumer Powerhouse 2009. Euro Health Consumer Index 2009. Report, http:// www.healthpowerhouse.com/files/Report-EHCI-2009-090925-final-with-cover.pdf, odczyt: 14.04.2011.
 11. Holmboe, E.S., Weng, W., Arnold, G.K., Kaplan, S.H., Normand, S.L., Greenfield, S., Hood, S. i R.S. Lipner 2010. The Comprehensive Care Project: Measuring Physician Performance in Ambulatory Practice. Health Services Research, nr 6 (45), s. 1913-1933.
 12. Krakowiak, J., Kocemba, W., Marjański, A. i A. Kowalska 2010. Ocena jakości opieki lekarskiej w oddziale szpitalnym w opinii pacjentów hospitalizowanych w szpitalu Powiatowym w Brzezinach w latach 1999 i 2004, w: J. Krakowiak, A. Marjański (red.) Problemy organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia - Ocena i zachowanie świadczeniobiorców usług medycznych, s. 55-64. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XI, zeszyt 7, Łódź: SWSPiZ.
 13. Lalonde, M. 1974. A New Perspective on the Health of Canadians. A Working Paper, Ottawa: Minister of Supply and Services Canada.
 14. Michalak, J. 2011. Badania opinii społecznej dotyczące opieki zdrowotnej a wyniki badań satysfakcji pacjentów, w: E. Nojszewska (red.) Problemy polskiego systemu ochrony zdrowia i możliwości ich rozwiązania, Wolters Kluwer - w druku.
 15. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali, Dz. Urz. MZ. 10.2.24.
 16. Pronovost, P.J. i C.A. Goeschel 2010. Viewing Health Care Delivery as Science: Challenges, Benefits, and Policy Implications. Health Services Research, nr 6 (45), s. 1510-1522.
 17. Rosen, A.K., Singer, S., Zhao, S., Shokeen, P., Meterko, M. i D. Gaba 2010. Hospital safety climate and safety outcomes: is there a relationship in the VA? Medical Care Research and Review, nr 5 (67), s. 590-608.
 18. Shaw, C., Kutryba, B., Crisp, H., Vallejo, P. i R. Suñol 2009. Do European hospitals have quality and safety governance systems and structures in place? Quality and Safety in Health Care, nr 18, s. i51-i56.
 19. Skrzypczak, Z. 2011. Opinie polskiego społeczeństwa o systemie ochrony zdrowia. Studia i Materiały, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, nr 38, s. 219-231.
 20. Skrzypczak, Z., Lis, J. i M. Głasek 2008. Poziom i struktura nakładów na ochronę zdrowia a zadowolenie społeczeństw z opieki zdrowotnej, w: K. Ryć i Z. Skrzypczak (red.) Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne, s. 173-182. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 21. Watkins, K., Horvitz-Lennon, M., Caldarone, L.B., Shugarman, L.R., Smith, B., Man- nle, T.E., Kivlahan, D.R. i H.A. Pincus 2011. Developing medical record-based performance indicators to measure the quality of mental healthcare. Journal For Healthcare Quality, nr 1 (33), s. 49-66.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu