BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fiszer Józef M. (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Tytuł
Terroryzm jako zagrożenie dla współczesnych stosunków międzynarodowych
Terrorism as a Threat for the Contemporary International Relations
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2012, nr 3 (38), s. 155-187, bibliogr. 72 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje polityczne, Terroryzm, Terroryzm międzynarodowy, Stosunki międzynarodowe, Agresja
Political organisations, Terrorism, International terrorism, International relations, Aggression
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Terroryzm to uciekanie się przez różne organizacje polityczne, międzynarodowe i społeczno-religijne do stosowania przemocy, wywoływania poczucia zagrożenia, strachu i nienawiści. To specyficzna forma walki politycznej. Towarzyszy ludzkości od zarania dziejów, wywołując poczucie permanentnego zagrożenia wśród państw i narodów całego świata. Celem artykułu jest próba pokazania terroryzmu jako zagrożenia dla współczesnych stosunków międzynarodowych i kształtującego się nowego ładu międzynarodowego. Autor próbuje ukazać specyfikę współczesnego terroryzmu i jego źródła oraz odpowiedzieć na pytanie, czym różni się terroryzm od walki narodowowyzwoleńczej. Pokazuje, że współczesny terroryzm jest syntezą wszystkiego, co najgorsze w życiu każdego człowieka, czyli: strachu, agresji, manipulacji, zmuszania ludzi i instytucji do postępowania wbrew ich woli oraz naruszania podstawowych praw człowieka. Jest bronią słabych, starających się jednak uderzać boleśnie i spektakularnie, ponieważ sami nie są w stanie stworzyć rzeczywistego zagrożenia na większą skalę. Tezą główną artykułu jest stwierdzenie, że terroryzm międzynarodowy, który nasila się począwszy od XXI w., stanowi jedno z największych zagrożeń dla współczesnego świata. Artykuł przygotowano na podstawie bogatej literatury przedmiotu, dokumentów publikowanych, źródeł prasowych i internetowych, a jego zadaniem jest uzmysłowienie czytelnikowi, zwłaszcza politykom, że zagrożenie terrorystyczne wciąż istnieje, nie minęło, że jest tylko kwestią czasu, kiedy terroryści znowu dadzą o sobie znać, uderzając boleśnie tam, gdzie nikt się tego nie spodziewa.(abstrakt oryginalny)

Terrorism means using violence and evoking the feeling of threat, fear and hatred by various political, international, social and religious organizations. It is a specific form of political fight. It has accompanied people since the dawn of time and evokes the feeling of permanent threat among states and nations all over the world. The article aims at showing terrorism as a threat for the contemporary international relations and the development of a new international order. The author tries to present the specificity of contemporary terrorism and its sources, and answer the question what makes terrorism different from the fight for national independence. He shows that contemporary terrorism is a synthesis of everything that is worst in the life of every man, i.e. fear, aggression, manipulation, forcing people and institutions to act against their will and violating basic human rights. It is a weapon in the hands of the weak that want to strike harmfully and in a spectacular way because they cannot create a real threat on a bigger scale. The main thesis of the article is a statement that international terrorism, which has been getting stronger since the beginning of the 21st century, is one of the biggest threats for the contemporary world. The article was based on the abundant topical literature, published documents, and press and Internet sources. Its aim is to make the readers, especially politicians, aware of the fact that terrorist threat exists all the time; it has not gone and it is only a question of time when terrorists will let us know about them again striking harmfully where nobody will expect that. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamski J., Nowe technologie w służbie terroryzmu, Warszawa 2007.
 2. Aleksandrowicz T., Terroryzm międzynarodowy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 3. Aleksandrowicz T., Wybrane problemy współczesnego terroryzmu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 1993.
 4. Bartnicki A. (red.), Konflikty współczesnego świata, PWN, Warszawa 2008.
 5. Baszkiewicz J., Historia Francji, PWN, Warszawa 1998.
 6. Bassiouni C.M., International Terrorism and Political Crimes, International Institute for Advanced Criminal Sciences, Springfield 1975.
 7. Bolechów B., Terroryzm - źródła i korzenie, [w:] M. Malinowski, R. Ożarowski, W. Grabowski (red.), Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 8. Bolechów B., Terroryzm w świecie podwubiegunowym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 9. Blechów B., Terroryzm. Aktorzy, statyści, widzowie, PWN, Warszawa 2010
 10. Borkowski R., Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 11. Capana E. (red.), Terroryzm i zamachy samobójcze: muzułmański punkt widzenia, Dialog, Warszawa 2007.
 12. Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, t. I i II, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2002.
 13. Duda D., Terroryzm islamski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 14. Dziekan M., Cywilizacja islamu w Azji i Afryce, Książka i Wiedza, Warszawa 2007.
 15. Dziekan M., Dzieje kultury arabskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 16. Elak L., Antczak A., Nie dla terroryzmu i broni masowego rażenia, "Kwartalnik BELLONA", 2010, nr 2.
 17. Gronowicz W., Terroryzm w Europie Zachodniej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 2000.
 18. Górny G., Najwyższa prawda - największa kompromitacja, "Przewodnik Katolicki", 2014, nr 14.
 19. Henze P.B., The Plot to Kill the Pope, Charles Scribner's Sons, New York 1983.
 20. Hoffman B., Oblicza terroryzmu, Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media: Fakty, Warszawa 2001.
 21. Hołys B., Terroryzm, t. I, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2009.
 22. Horgan J., Psychologia terroryzmu, PWN, Warszawa 2008.
 23. Howard R.D., Sawyer R.I. (red.), Terrorism and Counterterrorism. Understanding the New Security Environment, Guilford 2005.
 24. Huntington S., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Wydawnictwo MUZA S.A., Warszawa 2006.
 25. Jordan M., Islam. Historia religii i kultury, Świat Książki, Warszawa 2004.
 26. Kaczmarek, Terroryzm i konflikty zbrojne a fundamentalism islamski, Atla 2, Wrocław 2001.
 27. Kiwerska J., Świat w latach 1989-2009. Wydarzenia - konflikty - procesy, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009.
 28. Konieczny J., Terroryzm jako metoda walki politycznej. Casus IRA, [w:] K. Krawczyk, W. Wróblewski (red.), Terroryzm - globalne wyzwanie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 29. Kosta R.A., Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 30. Kościeniak K., Dzihad. Święta wojna w islamie, Wydawnictwo "M", Kraków 2006.
 31. Koziej S., Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 32. Kowalczyk K., Wróblewski W. (red.), Oblicza współczesnego terroryzmu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 33. Krawczyk R., Islam. Świat tłumionych emocji, AHA, Łódź 2009.
 34. Laqueur W., Reflections on Terrorism, "Foreign Affairs", 1986, nr 1, vol. 65.
 35. Laqueur W., The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction, Phoenix Press, Londyn 2001.
 36. Laqueur W., No End to War: Terrorism in the Twenty-First Century, Continuum, New York 2004.
 37. Lewandowski Z., Islam. Nurty, odłamy, sekty, Książka i Wiedza, Warszawa 2008.
 38. Machu-Mendecka E., Oblicza współczesnego islamu, SWPS Academica, Warszawa 2003.
 39. Madej M., Międzynarodowy terroryzm polityczny, MSZ, Warszawa 2001.
 40. Malinowski, R. Ożarowski, W. Grabowski (red.), Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 41. Marek A., Malborczyk A., Nie bój się islamu. Leksykon dla dziennikarzy, Towarzystwo Więź, Warszawa 2005.
 42. Martin G., Understanding terrorism: challenges, perspectives and issues, SAGE Publications, Los Angeles 2009.
 43. Mendel K.G., Islam, Arkady, Warszawa 2010.
 44. Międzynarodowa Konwencja przeciwko braniu zakładników z 18 grudnia 1979 roku, ONZ, Nowy Jork, w: "Zbiór Dokumentów", PISM, Warszawa 1979.
 45. Orłowski W. M., Świat do przeróbki. Spekulanci, bankruci, giganci i ich rywale, Agora SA, Warszawa 2011.
 46. Pape R. A., Dying to win. The strategic logic of suicie terrorism, Random House, New York 2005.
 47. Pattern of Globar Terrorism, US Departament of State, Washington DC 2003.
 48. Pikulski S., Prawne środki zwalczania terroryzmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000.
 49. Ranstrop M., Hizb'allah in Lebanon: The Politics of the Western Histage Crisis, Macmillan Press, Londyn 1997.
 50. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 9 grudnia 1985 roku, A/RES/40/61.
 51. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 10 stycznia 2011 roku, A/ RES/65/34.
 52. Schmidt A.P., Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases. Theories and Literature, New Brunswich, New York 1988.
 53. Sardar Z., Davies M.W., Islam, Polski Instytut Wydawniczy, Warszawa 2005.
 54. Sterling C., Sieć terroru. Prawda o międzynarodowym terroryzmie, Wydawnictwo Głos, Warszawa 1990.
 55. Stadtmmuller E., Wkraczając w XXI wiek - między globalizacją a zróżnicowaniem, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2003.
 56. Stiglitz J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 57. Study prepared by the Sekretariat for the Sixth Committee, 27 September 1972, UN Doc. A/D.6?418.
 58. Szafrański J. (red.), Współczesne zagrożenia terroryzmem oraz metody działań antyterrorystycznych, Współ, Szczytno 2007.
 59. Szymaniuk R., Cyberterroryzm - wcale nie wirtualne zagrożenie, "Kwartalnik BELLONA", 2009, nr 4.
 60. Szyszak T. (red.), Terroryzm, "Zeszyty Naukowe Koła Wschodnioeuropejskiego Stosunków Międzynarodowych", 2004, nr 2.
 61. TE-SAT 2008 EU Terrorism Situation and Trend Report, European Police Office, Hague 2008.
 62. Tibi B., Fundamentalizm religijny, PWN, Warszawa 1997.
 63. Turnau J., Spór o spójnik, "Gazeta Wyborcza", 20-21 V 2009.
 64. Unger L., Zamachowiec z Lockerbie ma się dobrze, "Gazeta Wyborcza", 23 VIII 2010. Zamachowiec, uwolniony ze względów humanitarnych z więzienia w Wielkiej Brytanii, gdzie odbywał karę dożywotniego więzienia, po powrocie do Libii był witany jak bohater narodowy. Zmarł w maju 2012 roku.
 65. Wajda A., Globalizacja. Społeczeństwo i jego rozwój, Instytut Wydawniczy "Książka i Prasa", Warszawa 2011.
 66. Wojciechowski S., "Sieć"przyczyn współczesnego terroryzmu - analiza czynników, mechanizmów i modeli, "Przegląd Politologiczny", 2011, nr 3.
 67. Wojciechowski S. Terroryzm. Analiza pojęcia, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego", 2009, nr 1.
 68. Wardlaw G., Political Terrorism: Theory, Tactics and Counter-Measures, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 69. Wassermann J., Templariusze i assasyni. Dwa tajemne zakony - chrześcijańskich templariuszy i muzułmańskich asassynów, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2007.
 70. Wejkszner A., Ewolucja terroryzmu motywowanego ideologią religijną na przykładzie salafickiego ruchu dżihadu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010.
 71. Woodward B., Wojna Busha, Wydawnictwo Magnum, Warszawa 2002.
 72. Zasieczna B. (red.), Encyklopedia terroryzmu, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu