BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomaszewska-Lipiec Renata (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Tytuł
Równowaga praca-życie czynnikiem wspomagającym rozwój zawodowy
Work-Life Balance a Factor Supporting Vocational Development
Źródło
Polityka Społeczna, 2014, nr 3, s. 17-22, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Równowaga praca-życie, Praca, Jakość życia, Rozwój zawodowy pracownika
Work-Life Balance (WLB), Labour, Quality of life, Professional development of employees
Uwagi
summ.
Abstrakt
Punktem wyjścia dla refleksji poświęconej problematyce równowagi praca-życie pozazawodowe uczyniono rozwój zawodowy, który jest jedną z kategorii ogólnego rozwoju człowieka. Równowaga między wskazanymi sferami zachodząca wówczas, gdy praca nie zawłaszcza życia pozazawodowego i gdy życie pozazawodowe nie zawłaszcza obszaru pracy, może być realizowana na różne sposoby. W przeciwdziałaniu ich dysharmonii znaczącą rolę odgrywają rozwiązania prawne i organizacyjne stosowane w zakładach pracy, umożliwiające optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich. Problemy związane z równowagą praca-życie pozazawodowe są jednak jeszcze w Polsce słabo rozpoznane, zwłaszcza jeśli chodzi o wdrażanie programów work-life balance.(abstrakt oryginalny)

Starting point for the reflections devoted to the problems of work-life balance is vocational development, which is one of the categories of a general human development. Balance between the pointed spheres is when work does not influence life after work and when life after work does not influence the sphere of professional life; it can be fulfilled in different ways. An important role in counteracting their disharmony is played by legal and organizational solutions used in work places which allow optimal use of human resources. Problems connected with work-life balance are still not fully discovered in Poland especially if implementations of Work-Life Balance programmes are concerned.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (2010), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 2. Balcerzak-Paradowska B. (2008), Ocena kierunków zmian w polityce ro-dzinnej w aspekcie godzenia życia zawodowego z rodzinnym, w: C. Sadowska-Snarska (red.), Równowaga. Praca-życie-rodzina, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 3. Baranowska-Skimina A. (2013), Work-life balance nie dla Polaka, http:// www.egospodarka.pl/ (dostęp 27.06.2013).
 4. Bartkowiak R. (2013), Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa.
 5. Boomers struggle to find their balance, Regus: Work-life Balance Index 2013 (2013), Regus Pic.
 6. Borkowska S. (2011 ), Ile pracy, ile życia poza nią?, w: S. Borkowska (red.), Programy praca-życie. Z teorii i praktyki, IPiSS, Warszawa.
 7. Buchner-Jeziorska A. (2011), Człowiek - (nie)wykorzystany kapitał organizacji. Przykład polski, w: F. Bylok, A. Słocińska (red.), Współczesne oblicza kapitału ludzkiego i intelektualnego, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 8. CIOP-PIB (2009), Badanie możliwości optymalizacji warunków pracy i poprawy zdrowia psychicznego pracowników dzięki wprowadzeniu elastycznego czasu pracy, Warszawa.
 9. Clutterbuck D. (2005), Równowaga między życiem zawodowym a osobistym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 10. Czapiński J. (2012), Ekonomia szczęścia i psychologia bogactwa, "Nauka" 1.
 11. Czarnecki K.M. (2007), Teoretyczne podstawy zawodowego rozwoju człowieka, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas nr 2, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec.
 12. Czarnecki K.M. (2008), Podstawowe pojęcia zawodoznawstwa, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec.
 13. Easterlin R.A. (1974), Does economic growth improve the human lot?, w: P.A. David, M.W. Reder (eds.), Nations and households in economic growth, Academic Press, New York.
 14. Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (2013), Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym w perspektywie całego życia, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.
 15. Lachowska B. (2010), Konflikt i facylitacja jako mechanizmy wzajemnych oddziaływań pracy i rodziny - analiza różnic płciowych, w: T. Rostowska, A. Peplińska (red.), Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego, Difin SA, Warszawa.
 16. Lachowska B. (2012), Praca i rodzina. Konflikt czy synergia?, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 17. Leźnicki M. (2011), Jakość życia jako przedmiot badań naukowych i refleksji pozanaukowej, w: W. Tyburski (red.), Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 18. Mesjasz J., Zalewski Z. (2005), Psychologiczne koszty sukcesu zawodowego w społeczeństwie opartym na wiedzy a jakość życia, w: M. Straś- -Romanowska, K. Lachowicz-Tabaczek, A. Szmajke (red.), Jakość życia w badaniach empirycznych i refleksji teoretycznej, Kolokwia Psychologiczne Tom 13, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.
 19. Mieścicka L. (2006), Pracoholizm, Instytut Zdrowia Psychicznego, PTR Warszawa.
 20. Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie-procesy-metody, PWE, Warszawa.
 21. Ratajczak Z. (2007), Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa.
 22. Rostowska T. (2009), Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Impuls, Kraków.
 23. Rostowski J. (2002), Rozwojowe i osobowościowe uwarunkowania kariery zawodowej, w: T. Rostkowska, J. Rostowski (red.), Rodzina - rozwój- praca. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Łódź.
 24. Smith A. (2007), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa.
 25. Super D.E. (1953), A theory of vocational development, "American Psychologist", Vol. 8(5).
 26. Super D.E. (1957), The psychology of careers: An introduction to vocational development, Hardcover - January 1.
 27. Super D.E. (1990), A Life-span Approach to Career Development, w: D. Brown, L. Brooks (eds.), Career Choice and Development, Jossey- Bass, San Francisco.
 28. Super D.E. і in. (1957), Vocational Development: a framework for research, Teachers College Press, New York.
 29. Wach-Kąkolewicz A. (2008), Rozwój zawodowy - motywy podejmowania aktywności uczenia się, "E-mentor" nr 4 (26).
 30. Wojtasik В. (2011), Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa.
 31. Wołk Z. (2009), Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Instytut Technologii Eksploatacji-PIB, Radom.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu