BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piorunek Magdalena (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Kariery zawodowe w dobie transformacji kulturowych (socjopedagogiczna perspektywa oglądu)
Vocational Careers at the Time of Cultural Transformations (a Social and Pedagogical Review Perspective)
Źródło
Polityka Społeczna, 2014, nr 3, s. 25-29, bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Kariera zawodowa, Przemiany społeczne, Globalizacja, Adaptacja społeczno-zawodowa, Praca, Poradnictwo zawodowe
Professional career, Social change, Globalization, Socially-professional adaptation, Labour, Vocational guidance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł koncentruje się na ukazaniu specyfiki karier zawodowych Polaków, które są efektem procesów globalizacji i przemian kulturowych, a także transformacji ustrojowo-gospodarczych, dla których cezurę czasową stanowił 1989 r. W artykule selektywnie zanalizowano realia społeczno-kulturowe definiujące perspektywę personalnego postrzegania rzeczywistości rynkowej. Wskazano na zróżnicowane (dotąd obecne i nowe) wzorce karier zawodowych charakterystyczne dla osób funkcjonujących obecnie na rynku pracy. Przy tym karierę traktowano jako konstrukt temporalny, odnoszący się do przebiegu zindywidualizowanego doświadczenia, na które nie nakładano zobiektywizowanych kategorii oceny, nie zaś, jak to ma miejsce w potocznym odbiorze - jako hierarchię uzyskiwanych pozycji zawodowych w biegu życia. Odwołano się także do potencjalnej roli poradnictwa zawodowego (poradnictwa kariery) w procesie konstruowania przez jednostkę kształtu swojej kariery.(abstrakt oryginalny)

Vocational careers at the time of cultural transformations (a social and pedagogical review perspective) focuses on presenting the specific features of vocational careers among Poles that are an outcome of globalisation and cultural transformations, combined with the system and economic transformations for which 1989 was a turning point. It selectively analyses the social and cultural reality that defines a perspective of personal perception of the market reality. The article identifies various (existing and new) vocational career patterns that are specific for people currently active in the labour market. In the article, the career is viewed as a temporal construct that concerns an individual experience to which no objective evaluation criteria were applied; it is not a hierarchy of vocational positions acquired during the course of one's life - as this concept is popularly understood. References are also made to a potential role of vocational guidance (career guidance) during the structuring by individuals of their career forms.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bańka A. (2007), Psychologiczne doradztwo karier, PRINT-B, Poznań.
 2. Baudrillard J. (2006), Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 3. Bauman Z. (1960), Kariera. Cztery szkice socjologiczne, Iskry, Warszawa.
 4. Bauman Z. (2000), Globalizacja, PIW, Warszawa.
 5. Bauman Z. (2005), Konsumując życie, w: Kempny M. (red.), Konsumpcja - istotny wymiar globalizacji kulturowej, IFiS PAN, Warszawa.
 6. Bauman Z. (2006a), Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 7. Bauman Z. (2006b), Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 8. Bauman Z. (2007a), Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Wydawnictwo Sic! S.C., Warszawa.
 9. Bauman Z. (2007b), Płynne życie, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 10. Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 11. Beck U., Giddens A., Lash S. (2009), Modernizacja refleksyjna, PWN, Warszawa.
 12. Castells M. (2007), Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa.
 13. Castells M. (2009), Koniec tysiąclecia, PWN, Warszawa.
 14. Cybal-Michalska A. (2013), Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.
 15. Giddens A., (2007), Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Guichard J., Huteau M. (2005), Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.
 17. Jacyno M. (2007), Kultura indywidualizmu, PWN, Warszawa.
 18. Kargulowa A. (2004), O teorii i praktyce poradnictwa, PWN, Warszawa.
 19. Kawczyński R. (2009), Ponowoczesność: kategoria socjologiczna czy historyczna, "Problemy Humanistyki", nr 16.
 20. Kohli M. (1985), Die Institutionalisierung des Lebenslaufs, "Kollner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie" nr 1.
 21. Kohli M. (1986), Gesellschaftszeit und Lebenszeit. Der Lebenslauf im Strukturwandel der Moderne, "Soziale Welt. Zeitschrift fuer sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis. Goettingen" nr 4.
 22. Liberska В., red. (2002), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa.
 23. Malewski M. (2003), Poradnictwo wobec zmieniających się wzorów ludzkiego życia, w: Wojtasik В., Kargulowa A. (red.), Doradca - profesja, pasja, powołanie, materiały ze Światowego Kongresu Poradnictwa Zawodowego, Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RR Warszawa.
 24. Melosik Z. (1995), Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Wydawnictwo EDYTOR s.c, Toruń - Poznań.
 25. Modrzewski J. (2004), Socjalizacja i uczestnictwo społeczne. Studium socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 26. Paszkowska-Rogacz A. (2003), Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych, KOWEZiU, Warszawa.
 27. Piorunek M. (2009a), Bieg życia zawodowego człowieka. Kontekst transformacji kulturowych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 28. Piorunek M. (2009b), Kariery zawodowe ludzi na etapie średniej dorosłości. Ciągłość i zmiana na polskim rynku pracy, w: Piorunek M. (red.), Człowiek w kontekście pracy. Teoria - Empiria - Praktyka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 29. Piorunek M. (2010a), Biografia zawodowa człowieka w kontekście permanentnej zmiany społecznej, w: Galor Z. (red.), Odmiany życia społecznego współczesnej Polski: instytucje, polityka, kultura, Wydawnictwo WSNHiD, Poznań.
 30. Piorunek M. (2010b), Od stabilizacji do chaosu zawodowego. Scenariusze biografii zawodowych etapu średniej dorosłości, "Studia Edukacyjne", nr 14.
 31. Piorunek M., Werner I. (2011), Studiowanie w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Selektywne opinie i plany studentów studiów humanistycznych, "Ruch Pedagogiczny", nr 3-4.
 32. Piorunek M. (2012), Gra edukacyjnych pozorów? Uwag kilka o studiowaniu na kierunkach humanistycznych, w: Baraniak B. (red.), Człowiek w pedagogice pracy, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 33. Sennett R. (2006), Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitaliźmie, Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
 34. Sennett R. (2010), Kultura nowego kapitalizmu, Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
 35. Sztompka P. (2005), Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 36. Wnuk-Lipiński, E. (2004), Świat międzyepoki. Globalizacja. Demokracja. Państwo narodowe, Wydawnictwo ZNAK, Kraków.
 37. Ziółkowski M. (2000), Interesy i wartości społeczeństwa polskiego w okresie systemowej transformacji, w: Brzeziński J., Kwieciński Z. (red.), Psychologiczno-edukacyjne aspekty przesilenia systemowego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu