BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczak-Mrozek Milena (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Global Business Networks and Cooperation within Supply Chain as a Strategy for High-Tech Companies' Growth
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2012, vol. 8, nr 1, s. 35-51, rys., tab., bibliogr. 54 poz.
Tytuł własny numeru
Technology Entrepreneurship
Słowa kluczowe
Nowe technologie, Sieci przemysłowe, Współpraca, Podejście sieciowe, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Konkurencyjność
High-tech, Industrial networks, Cooperation, Network approach, Supply Chain Management (SCM), Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Specyfika profilu działalności przedsiębiorstw high-tech (.zaawansowanych, wysokich technologii), w tym konieczność aktywności w skali międzynarodowej, sprawiają, że przedsiębiorstwa te mogą odnaleźć w kooperacji, relacjach sieciowych i sieciach biznesowych niezbędną determinantę wzrostu i konkurencyjności. Szczególnie interesującymi partnerami biznesowymi dla nich powinny być podmioty zagraniczne, często postrzegane jako reprezentujące bardziej zaawansowaną wiedzę, zasoby i doświadczenie. Celem artykułu jest wskazanie globalnych sieci biznesowych (czyli obejmujących podmioty lokalne i zagraniczne), a w szczególności kooperacji z podmiotami tworzącymi łańcuch dostaw, jako istotnej podstawy strategii wzrostu przedsiębiorstw high-tech. W artykule przyjęto optykę podejścia sieciowego (network approach) jako koncepcji współpracy przedsiębiorstw. Przedstawiono analizę kilku zarówno własnych, jak i wtórnych badań empirycznych, koncentrując się na przedsiębiorstwach high-tech zlokalizowanych w Polsce. W szczególności zaprezentowano wyniki własnych badań przeprowadzonych wśród 62 przedsiębiorstw high-tech w Polsce w pierwszej połowie 2011 roku. Ukazano, że przedsiębiorstwa high-tech przypisujące duże znaczenie współpracy w ramach łańcucha dostaw wykazywały zarówno większy wzrost, jak i poziom konkurencyjności w porównaniu z przedsiębiorstwami nie przypisującymi dużego znaczenia tej współpracy (pamiętając przy tym że łańcuch dostaw stanowi ważną część sieci biznesowej). Podkreślono konieczność traktowania współpracy i kształtowania relacji sieciowych w wymiarze globalnym jako stałego elementu strategii przedsiębiorstw hightech. Tylko takie podejście do współpracy i globalnych sieci biznesowych może zapewnić możliwie trwały wzrost. (abstrakt oryginalny)

The specificity of the operation profile of high-tech companies, including the necessity of operating at the international scale may account for the fact that these companies may find in network relationships, business networks and cooperation an essential determinant for growth and competitiveness. Foreign entities should be especially interesting business partners for hightech companies, as they are often seen as representing more advanced knowledge, resources and experience. The aim of the article is to point out to global business networks (i.e. including both local and foreign entities), and especially to cooperation within supply chain, as an important basis for a growth strategy of a high-tech company. The article adopts assumptions of the network approach as a concept of companies cooperation. An analysis of the author's own as well as secondary empirical research, with the focus on hightech companies located in Poland is presented. In particular, the data from own research of 62 high-tech companies in Poland conducted in the first half of 2011 is analysed. It shows that the high-tech companies placing great importance on cooperation within supply chain demonstrate a higher growth and level of competitiveness than the companies which do not ascribe such importance (bearing in mind that supply chain forms an important part of a business network). Keywords: high-tech companies, high-technology companies, industrial network, business network, network approach, cooperation, supply chain management, competitiveness, company performance, growth strategy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ancarani, F., Shankar, V. (2003), Strategic Alliances And Customer Interactions In Convergent Industries, Paper presented at the 19th IMP-conference, Lugano, Switzerland.
 2. Anderson, J., Hakansson, H., Johanson, J. (1994). Dyadic Business Relationships Within a Business Network Context. Journal of Marketing, 58 (10).
 3. Barry, J.M., Dion, P., Johnson, W. (2008). A Cross-Cultural Examination of Relationship Strength in B2B Services. Journal of Services Marketing, 22 (2).
 4. Blankenburg, D. (1995). A network approach to foreign market entry. In: K. Möller, D.T. Wilson (Eds.), Business marketing: an interaction and network perspective. USA: Kluwer Academic Publishers.
 5. Christopher, M., Payne, A., Ballantyne, D. (2002). Relationship marketing. Creating stakeholder value. Oxford: Butterworth Heinemann.
 6. Contractor, F.J., Kim, C., Beldona, S. (2002). Interfirm Learning in Alliance and Technology Networks: An Empirical Study in the Global Pharmaceutical and Chemical Industries. In: F.J. Contractor, P. Lorange (Eds.), Cooperative strategies and alliances. Amsterdam-Tokyo: Science.
 7. Cravens, D.W., Piercy, N.F., Shipp, S.H. (1996). New Organizational Forms for Competing in Highly Dynamic Environments: the Network Paradigm. British Journal of Management, 7 (3)
 8. Davies, P.N., Koza M.P. (2001). Eating soup with a fork: how informal social networks influence innovation in high-technology firms, Strategic Change, 10 (2).
 9. DeBresson, C. (1996). Why innovative activities cluster. In: C. DeBresson (Ed.), Economic Interdependance and Innovative Activity. An Input-Output Analysis. Cheltenham: Brookfield.
 10. D'Cruz, J.R., Rugman, A.M. (1993). Developing international competitiveness: the five partners model, Business Quarterly, 8 (2).
 11. Drucker, P. (1985). Innovation and entrepreneurship: practice and principle. London: Butterworth-Heinemann.
 12. Easton, G. (1992). Industrial Networks: a Review. In: B. Axelsson, G. Easton (Eds.), Industrial Networks. A New View of Reality, UK: Routledge.
 13. European Commission (2003). Observatory of European SMEs 2002- High-tech SMEs in Europe. European Commission.
 14. Fonfara, K. (2004). Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 15. Fonfara, K. (Ed.) (2009). Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 16. Ford, D. (1984). Buyer-Seller Relationships in International Industrial Markets. Industrial Marketing Management, 13 (2).
 17. Ford, D., Hakansson, H., Johanson, J. (1986). How Do Companies Interact?. Industrial Marketing and Purchasing, 1 (1).
 18. Gadde, L.E., Snechota, I. (2000). Making the Most of Supplier Relationships. Industrial Marketing Management, 29 (4).
 19. Glabiszewski, W., Sudolska, A. (2009). Rola współpracy w procesie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Organizacja i Kierowanie, 2.
 20. Golicic, S.L. (2007). A comparison of shipper and carrier relationship strength. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 37 (9).
 21. Gorynia, M., Jankowska, B. (2008). Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
 22. Hakansson, H., Havila, V., Pedersen, A.C, (1999). Learning in Networks. Industrial Marketing Management, 28 (5).
 23. Hakansson, H., Johanson, J., Wootz, B. (1976). Influence Tactics in Buyer-Seller Processes. Industrial Marketing Management, 5.
 24. Hakansson, H., Lundgren, A. (1995). Industrial networks and technological innovation. In: K. Möller, D.T. Wilson (Eds.), Business marketing: an interaction and network perspective, USA: Kluwer Academic Publishers.
 25. Hakansson, H., Snehota, I. (1989). No business in an island: the network concept of business strategy. Scandinavian Journal of Management, 5 (3)
 26. Hollensen, S. (2003). Marketing Management. A Relationship Approach. Harlow: Financial Times Prentice Hall.
 27. Jarillo, J.C. (1988). On Strategic Networks. Strategic Management Journal, 9 (1).
 28. Jarillo J.C. (1995). Strategic networks. Creating the bordless organization. USA: Butterworth Heinemann.
 29. Johansson, M. (2001). Searching the known, discovering the unknown, The Russian Transition from Plan to Market as Network Change Process. Uppsala: Uppsala Universitet.
 30. Johanson, J., Mattsson, L.G. (1988), Internationalisation in Industrial Systems - A Network Approach. In: N. Hood, J.E. Vahlne (Eds.), Strategies in Global Competition, New York: Croom Helm.
 31. Johnson, J.E. (2004). Factors Influencing the Early Internationalization of High Technology Start-ups: US and UK Evidence. Journal of International Entrepreneurship, 2 (1/2).
 32. Karagozoglu, N., Lindell, M. (1998). Internationalization of Small and Medium- sized Technology-Based Firm: An Exploratory Study. Journal of Small Business Management, 36 (1).
 33. Kawa, A., Ratajczak-Mrozek, M. (2012). Supply Chain Configuration in High-Tech Networks. In: J.-S. Pan, S.-M. Chen, N.T. Nguyen (Series editors), Lecture Notes in Artificial Intelligence LNAI 7196, (pp.459-468). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
 34. Kay, J. (1993). Foundations of corporate success. How business strategies add value. Oxford: Oxford University Press.
 35. Kennedy, A., Keeney, K. (2006). Strategic partnerships and the internationalization process of software SMEs. Paper presented at the 32nd EIBA Annual Conference, Fribourg, Switzerland.
 36. Li, J., Lam, K., Qian, G. (2000). High-tech industries and competitive advantage in emerging markets: a study of foreign telecommunications equipment firms in China. The Journal of High Technology Management Research, 10 (2).
 37. Madsen, T.K., Servais, P. (1997). The internationalization of born globals: an evolutionary process?. International Business Review, 6 (6).
 38. Niedbalska, G. and others (1999). Definicje pojęć z zakresu statystyki nauki i techniki, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 39. OECD (2000). A New Economy? The changing role of innovation and information technology in growth. OECD.
 40. Plawgo, B. (2005). Przesłanki i formy powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw. In: B. Plawgo, W. Zaremba (Eds.), Partnerskie współdziałanie w sektorze publicznym i prywatnym, Białystok: Fundacja Współczesne Zarządzanie.
 41. Ratajczak-Mrozek, M. (2010). Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 42. Ratajczak-Mrozek, M. (2012). The premises for establishing business networks in the internationalisation process (research project 2010-2012). In: K. Fonfara (Ed.), The development of business networks in the company internationalisation process (pp. 71-81), Poznań: Poznań University of Economics Press.
 43. Ring, P.S. (1996). Networked Organization, A Resource Based Perspective, Uppsala: Uppsala University.
 44. Sapienza, H.J., Autio, E., George, G., Zahra, S.A. (2006). A capabilities perspective on the effects of early internationalization on firm survival and growth. Academy of Management Review, 31 (4).
 45. Schwens, C., Kabst, R. (2006). How early internationalizes learn: experience of others and paradigms of interpretation. Paper presented at the 32nd EIBA Annual Conference, Fribourg, Switzerland.
 46. Spence, M. (2003). International Strategy Formation in Small Canadian High-Technology Companies - A Case Study Approach. Journal of International Entrepreneurship, 1 (3).
 47. Sudolska, A. (2008). Stan i potrzeba współpracy przedsiębiorstw w Polsce. In: W. Popławski, A. Sudolska, M. Zastempowski, Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego, Toruń: Dom Organizatora.
 48. Thomas, R., Ford, D. (1995). Technology and networks. In: K. Möller, D. T. Wilson (Eds.) Business marketing: an interaction and network perspective. USA: Kluwer Academic Publishers.
 49. Turnbull, P.W., Ford, D., Cunningham, M. (1996). Interaction, relationships and networks in business markets: an evolving perspective. Journal of Business & Industrial Marketing, 11 (3/4).
 50. Wilson, D.T., Mummalaneni, V. (1986). Bonding and Commitment in Buyer-Seller Relationships: a Preliminary Conceptualisation, Industrial Marketing and Purchasing, 1 (3).
 51. Wilson, H.I.M., Appiah-Kubi, K. (2002). Resource leveraging via networks by high- technology entrepreneurial firms. The Journal of High Technology Management Research, 13 (1).
 52. Wimmer, Á., Mandják, T., Esse, B. (2010). Perception and practice of the supplier relationship management. Paper presented at the 26th IMP Conference in Budapest, Hungary.
 53. Włosiński, K., Szerenos A.M. (2006). Klastry wysokotechnologiczne na Mazowszu - wyniki badań. Organizacja i Kierowanie, 3.
 54. Żelazko, B. (2009)., Kooperacja firm biotechnologicznych w Polsce. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu