BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łącka Irena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
The Role of Academic Entrepreneurship and Spin-Off Companies in the Process of Technology Transfer and Commercialisation
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2012, vol. 8, nr 1, s. 68-83, rys., bibliogr. 31 poz.
Tytuł własny numeru
Technology Entrepreneurship
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Transfer technologii, Komercjalizacja, Spin-off, Przedsiębiorczość akademicka, Komercjalizacja wiedzy
Entrepreneurship, Technology transfer (TT), Commercialization, Spin-off, Academic entrepreneurship, Knowledge commercialisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorczość akademicka w krajach wysokorozwiniętych stanowi bardzo ważny element aktywności środowiska naukowego. Od pewnego czasu postuluje się także w Polsce zwiększenie jej roli w transferze technologii i komercjalizacji wiedzy. Silne powiązania nauki i gospodarki (w przyszłości w ramach uniwersytetu trzeciej generacji) mają być szansą na zbudowanie w naszym kraju gospodarki opartej na wiedzy. Przepływ wiedzy i wdrażanie nowych rozwiązań (rezultatów badań naukowych) w przedsiębiorstwach może następować za pośrednictwem różnych metod transferu i ścieżek komercjalizacji. Niezależnie od sposobu, każdy pełni niezaprzeczalnie ważną rolę w życiu społeczeństwa i gospodarki. Potwierdzają to doświadczenia krajów uznawanych za liderów innowacji, ale także przedstawione w opracowaniu przykłady przedsiębiorczości akademickiej polskich naukowców. (abstrakt oryginalny)

In developed countries, the academic entrepreneurship makes up a very important element of academic environment activities. For some time, the increase in the role of technology transfer and knowledge commercialisation has been also promoted in Poland. Strong connections between the scholarship and the economy (in the future, within the university of the third generation) have a chance to build an economy based on knowledge in our country. The flow of knowledge and the introduction of new solutions (results of scholarly research) in enterprises take place through the intermediary of various methods of transfer and commercialisation paths. Independent of the manner, each fulfils an important role in the public life and economy. This is confirmed by the experience of the States that are recognised as innovation leaders, and presented in the paper as examples of Polish scholars' academic entrepreneurship. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen, T. (1984). Managing the flow of technology. MIT Press: Cambridge.
 2. Bąk, M., Kulawczuk, P. (red.). (2009). Przedsiębiorczy Uniwersytet. Praktyczna użyteczność badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Projektowanie i prowadzenie badań naukowych we współpracy z gospodarką, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym: Warszawa (Entrepreneurial university. Practical usability of scholarly research together with research and development works. Drafting and carrying out scholarly research in cooperation with the economy. Institute for Private Enterprise and Democracy, Warsaw).
 3. Cieślik, J. (2009). Przedsiębiorczość akademicka - próba syntetyzacji podstawowych pojęć, w: Tomtas-Anders A. (red.). 2009. ABC przedsiębiorczości akademickiej, Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio. Poznań (Academic entrepreneurship - an attempt at synthesising basic notions, in: Tomtas-Anders A. (ed.). (2009). ABC of academic entrepreneurship, ProRegio Foundation for Regional Development, Poznań).
 4. PWN Encyclopaedia. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3985955.
 5. Guliński, J., Zasiadły, K. (red.). (2005). Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, PARP: Warszawa (Innovative academic entrepreneurship - Word expertise, PARP, Warszawa).
 6. Jasiński, A. H. Ludwicki, D. (red.). (2007). Metodyka transformacji wyników badań naukowych do zastosowań praktycznych. Raport, Studia i Materiały nr 1. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski: Warszawa. (Transformation methods of scholarly research results into practical applications. Report, studies and materials No. 1, Faculty of Management of the Warsaw University, Warsaw University: Warsaw).
 7. Koch, J. (1999). Rola uczelni technicznych w transferze technologii. Pryzmat nr 116, marzec http://pryzmat.pwr.wroc.pl/Pryzmat_116/116koch.html. (The role of technical universities in technology transfer. Pryzmat No. 116, March, http:// pryzmat.pwr.wroc.pl/Pryzmat_116/116koch.html.).
 8. Łącka, I. (2011). Współpraca technologiczna polskich instytucji naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami jako czynnik wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: Szczecin (Technological cooperation of Polish scholarly and research institutions with enterprises as a factor for the growth of Polish economy's innovativeness, West Pomeranian University of Technology Publishing House in Szczecin, Szczecin).
 9. Matusiak, K. B. (red.). (2005). Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. PARP: Warszawa. (Innovations and technology transfer. Dictionary of terms. PARP: Warsaw).
 10. Matusiak, K.B., Guliński, J. (red.). (2010). Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. PARP: Warszawa. (Recommendations for changes in the Polish system of technology transfer and knowledge commercialization. PARP: Warsaw).
 11. Nagrodkiewicz, A. (2010). Transfer technologii - źródło innowacji w przedsiębiorstwie. Bulletin Euro Info, kwiecień, http://www.een.org.pl/index.php/spis/items/ kwiecien-2010.html. (Technology transfer - a source of innovations in the enterprise. Biuletyn Euro Info, April, http://www.een.org.pl/index.php/spis/items/ kwiecien- 2010.html.).
 12. Nicolaou, N., Birley, S. (2003). Academic networks in tricotomous categorisation of university spinouts. Journal of Business Venturing, 18, 333-359.
 13. Powers, J. B., McDougall, P.P. (2005). University start-up formation and technology licensing with firms that go public: a resource-based view of academic entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 20, 3, 291-311.
 14. Radosevic, S. (1999). International technology transfer and catch-up economic development, Edward Elgar: London.
 15. Radosevich, R. (1995). A model for entrepreneurial spin- offs from public technology sources. International Journal of Technology Management, 10, 7-8, 879-893.
 16. Annual Report, 2011. Read Gene S.A. (2012). http: http://www.newconnect.pl.
 17. Rosenberg, N. (1982). Perspectives on technology, Putmans, New York.
 18. Shane, S., Cable, D. (2002). Network ties, reputation and the financing of new ventures. Management Science, 48, 3, 364-381.
 19. Shane, S., Stuart, T. (2002). Organizational endowments and the performance of university start-ups. Management Science, 48, 1, 154-170.
 20. Shane, S. (2004). Academic Entrepreneurship: University Spinoffs and Wealth Creation. Edward Elgar Publishing: Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.
 21. Smilor, R.W., Gibson, D.V., Dietrich, G.B. (1990). University spin-out companies: technology start-ups from UT Austin. Journal of Business Venturing, 5, 63-76.
 22. Staecker, H. (2010). Technology audit, prezentacja przedstawiona 23.05.2010 r. podczas panelu ekspertów zagranicznych w ramach zajęć II edycji Studium Podyplomowego "Innowacyjne zarządzanie systemem B+R w jednostkach naukowych", WSISiZ, Warszawa. (Technology audit, paper presented on 23rd May 2010 during a foreign experts' panel within the 2nd edition of post-graduate studies "Innovative management of research and development system in scholarly entities", WSISiZ, Warsaw).
 23. Tamowicz, P. (2006). Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce. PARP: Warszawa. (Academic entrepreneurship. Spin-off companies in Poland. PARP: Warsaw).
 24. UNCTAD. (2001). Compendium of international arrangements on transfer of technology. United Nations: New York.
 25. Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. DzU z 2007 r., nr 115, poz. 789. (15th June 2007 Act on the National Centre for Research and Development. Journal of Laws of 2007 no. 115, item 789.)
 26. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. DzU z 2010 r., nr 96, poz. 615. (30th April 2010 Act on Principles of Scholarship Financing. Journal of Laws of 2010, no. 96, item 615).
 27. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, DzU z 2010 r., nr 96, poz. 616. (30th April 2010 Act on National Centre for Research and Development. Journal of Laws of 2010. no. 96, item 616).
 28. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, DzU z 2010 r., nr 96, poz. 617 (30th April 2010 Act on National Centre for Research and Development. Journal of Laws of 2010, no. 96, item 617).
 29. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, DzU z 2010 r., nr 96, poz. 618 (30th April 2010 Act on Research Institutes. Journal of Laws of 2010, no. 96, item 618).
 30. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, DzU z 2010 r., nr 96, poz. 619. (30th April 2010 Act on Polish Academy of Sciences. Journal of Laws of 2010, no. 96, item 619).
 31. Transfer technologii a rozwój. (2004). w: Negocjacje w transferze technologii, tł. z j. ang. J. Tłoczko, M, Lasota, J. Rafałowski. UNIDO, Warszawa (Technology transfer and development. (2004), in: Negotiations in technology transfer, translated from English. J. Tłoczko, M, Lasota, J. Rafałowski. UNIDO, Warsaw).
 32. Wissema, J.G. (2005). Technostarterzy, dlaczego i jak? PARP: Warszawa (Technostarters, why and how? PARP: Warsaw).
 33. Włosiński, W. (2000). Transfer technologii. Forum Akademickie, nr 4, http://www. forumakad.pl/archiwum/2000/04/artykuly/22-okolice_nauki.htm. (Technology transfer. Academic forum, no. 4, http://www.forumakad.pl/archiwum/2000/04/ artykuly/22-okolice_nauki.htm.)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu