BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janiec Zygmunt (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Tytuł
Współpraca zamiast integracji : brytyjskie zmagania z Traktatami Rzymskimi
Cooperation Instead of Integration. British Struggle with the Treaties of Rome
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2012, nr 2 (37), s. 161-210, bibliogr. 118 poz.
Słowa kluczowe
Historia integracji europejskiej, Współpraca międzynarodowa, Polityka zagraniczna, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Traktat rzymski
History of European integration, International cooperation, Foreign policy, Economic and political integration of Europe, Treaty of Rome
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza przebiegu walki dyplomatycznej o kształt instytucjonalny i charakter procesu jednoczenia państw zachodnioeuropejskich w latach 1955-1960. Był to okres szczególny w historii integracji europejskiej. To w tym czasie państwa Europy Zachodniej podzieliły się już w wymiarze formalnym na dwa ugrupowania o odmiennych koncepcjach jednoczenia Europy. Instytucjonalnym przejawem podziału było utworzenie EWG i EFTA. Pierwsza zawierała wbudowane mechanizmy integracji ponadnarodowej, wymagające cesji suwerenności. Druga zaś zmierzała do stopniowego znoszenia ograniczeń handlowych i koordynacji polityki gospodarczej suwerennych państw. Ujawniające się wówczas różnice interesów i stanowisk poszczególnych państw europejskich do tej pory nie do końca straciły na znaczeniu. Opracowanie mocno odbiega od dominującego w nauce nurtu analizy i interpretacji integracji europejskiej. Jego celem nie jest charakteryzowanie składu i kształtu gotowego produktu myśli integracyjnej typu EWG czy EFTA. Ukazuje niejako druga stronę medalu, czyli przebieg długotrwałej, momentami bardzo ostrej, walki dyplomatycznej Wielkiej Brytanii o powstrzymanie tempa i zakresu ponadnarodowej integracji Europy Zachodniej i wyjaśnia przyczyny brytyjskich niepowodzeń na tym polu. Okazuje się, że w brytyjskiej polityce w sprawie integracji europejskiej czynnik ciągłości przeważa nad czynnikiem zmian. (abstrakt oryginalny)

The subject matter of the article is the analysis of the course of diplomatic struggle for the institutional shape and character of the process of uniting Western European countries in the years 1955-1960. It was a special period in the history of the European integration. That was when the countries of Western Europe formally split into two groups having two different ideas of how to unite Europe. Creating the EEC and the EFTA was an institutional manifestation of that division. The former had some incorporated mechanisms of supranational integration requiring a cession of sovereignty. The latter was heading for gradual abolition of trade restrictions and coordination of sovereign countries' economic policy. The differences in the interests and stands of particular states that appeared then have not lost their importance until now. The article presents an analysis and interpretation of the European integration that differs strongly from the type dominating in science. It is not aimed at characterizing the content and shape of the ready-made product of the integration idea like the EEC and the EFTA. It shows the other side of the picture, i.e. the course of long-lasting and very strong British diplomatic struggle for halting the pace and range of supranational integration of Western Europe and explains the reasons of British failures in the field. It turns out that, in the British policy regarding the European integration, the factor of continuity prevails over the factor of changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Building EFTA; A Free Trade in Europe, Geneva 1966, EFTA Secretariat.
 2. Chronique de Politique Etranger z maja 1955 r., vol. VIII, nr 5.
 3. Convention establishing the European Free Trade Association, EFTA, Geneva 1973.
 4. Correspondence arising out of the Meeting of the Foreign Ministers of the Governments of Belgium, France, the Federal Republic of Germany, Italy, Luxembourg and the Netherlands held of Messina on 1-2 June 1955, London (HMSO), July 1955, Cmd. 9525.
 5. Defence. Outline of future Policy, London 1957, HMSO, Cmnd. 124.
 6. Department of State Bulletin z 5 grudnia 1960 roku.
 7. Direction of Trade. A Supplement to International Financial Statistics, Annual 1961-65, IMF 1967.
 8. Documents on International Affairs 1955, London 1958.
 9. Documents on International Affairs 1956, London 1959.
 10. Documents on International Affairs 1957, London 1960.
 11. Documents on International Affairs 1958, London 1961.
 12. Documents of International Affairs 1959, London-New York-Toronto 1963.
 13. European Free Trade Area. A survey for industry, Federation of British Industries, London 1957.
 14. A European Free Trade Area: United Kingdom Memorandum to the Organisation for European Economic Cooperation, London 1957, HMSO, Cmnd. 72.
 15. First Memorandum from the Commission of the Economic Community to the Coucil of Ministers of the Community, Brussels 1959.
 16. Gore-Booth P., With great truth and respect, London 1974.
 17. Gowland D., Turner A., Reluctant Europeans: Britain and European Integration, 1945-1998. A documentary history, Routledge, London 2000.
 18. Greenwood S., Britain and European Integration Since the Second World War, seria - Documents in Contemporary History, Manchester University Press, Manchester 1996.
 19. Hansard z 14 grudnia 1950 roku.
 20. Hansard z 26 listopada 1956 roku.
 21. Hansard z 14 grudnia 1959 roku.
 22. Heath E., The Course of my Life: My Autobiography, Hodder and Stroughton, London 1998.
 23. Heseltine M., Life in the jungle: my autobiogaphy, Hodder and Straughton, London 2000.
 24. Macmillan H., Pointing the Way 1959-1961, London-Melbourne-Toronto 1962.
 25. Macmillan H., Riding the Storm, London- Melbourne-Toronto 1971.
 26. Negotiations for a European Free Trade Area: Documents Relating to the Negotiations from July 1956 to the December 1958, London 1959, HMSO, Cmnd. 641.
 27. Negotiations for a European Free Trade Area: Report on the Course of Negotiations up to December 1958, London 1959, HMSO, Cmnd. 648.
 28. Negotiations for the Establishment of a Free Trade Area up to 14th December 1958. Summery prepared by the Secretariat, OEEC, Paris 1959.
 29. The Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, Paris 1960.
 30. Spaak P.H., Combats Inachevés. De l'espoir aux deceptions, Fayard, Paris 1969.
 31. Spaak P.H., The continuing battle. Memoirs of a European 1936-66, Weidenfeld and Nicolson, London 1972.
 32. 40th Anniversary. EFTA 1960-2000 pdf, www: EFTA Commemorative Publications.
 33. Allen H.C., Anglo-American Predicament. The British Commowealth, the United States and European Unity, London 1960.
 34. Addison P., Churchill- the unexpected hero, Oxford University Press, Oxford 2005.
 35. Aldrich R.J., The Hidden Hand: Britain, America and Cold War Secret Intelligence, John Murray, London 2001.
 36. Anthon C., Germany's Role in West Europe, "Current History" ze stycznia 1961 roku.
 37. Bartelett C.J., The Long Retreat: A Short History of British Defence Policy 1945-70, London 1972.
 38. Beloff M., The United States and the Unity of Europe, London 1963.
 39. Benoit E., Europe at Sixes and Sevenes. The Common Market, The Free Trade Association and the United States, New York 1961.
 40. Beugel van der E.H., From Marshall Aid to Atlantic Partnership: European Integration as a concern of american foreign policy, Amsterdam-London-New York 1966.
 41. Blackaby F.T. (ed.), British Economic Policy 1960-74, Cambridge-London-New York-Melbourne 1978.
 42. Britain and Europe. A study of the effects on british manufacturing industry of a free trade area and the Common Market, The Economist Intelligence Unit, London 1958.
 43. Camps M., Britain and the European Community 1955-1963, London- Princeton 1964.
 44. Camps M., Division in Europe, Priceton University 1960.
 45. Camps M., The European Common Market and the Free Trade Area (A Progress Report), Princeton University 1957.
 46. CharmleyJ., Churchill's Grand Alliance:The Anglo-American Special Relationship 1940-57, Harcourt 1995.
 47. Clarke I., Nuclear Diplomacy and the Special Relationship, Clarendon Press, Oxford 1994.
 48. Curtis M., Western European Integration, New York 1965.
 49. Daddow O.J., Britain and Europe since 1945: Historiographicalperspectives on integration, Manchster University Press, Manchestr 2004.
 50. Deighton A. (ed.), Building Post - War Europe: National Decision - Makers and European Institutions, 1948-63, Macmillan, Basingstoke 1995.
 51. Dobson A.P., Anglo-American relations in the twentieth century: Of friendship, conflict and the rise and decline of superpower, Routledges, London 1995.
 52. Dobson A.P., The Politics of the Anglo-American economic special relationship, 1940-1987, Wheatsheaf, Brighton 1987.
 53. Dumbrell J., A special relationship: Anglo-American relations in the Cold War and After, Palgrave, Macmillan, London-New York 2001.
 54. Fiszer J.M. (red.), Polska, Unia Europejska, Świat. Wybrane problemy, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2007.
 55. Fiszer J.M. (red.), Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospodarcze i wojskowe, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2009.
 56. Fiszer J., Mojsiewicz Cz. (red.), Suwerenność i państwa narodowe w integrującej się Europie - przeżytek czy przyszłość?, Wydawnictwo Komitetu Nauk Politycznych PAN, Poznań-Warszawa 1995.
 57. Franklin M., Britain in the European Community, Chatham House Papers, London 2002.
 58. Frankel J., British Foreign Policy 1945-1973, London-New York-Toronto 1975.
 59. Fukuda H., First Decade of EFTA's Realization, [w:] H. Corbet and the Robertson (eds), Europ's Free Trade Area Experiment; EFTA and Economic Integration, Oxford 1970.
 60. George S., An Awkward Partner: Britain in the European Community, Oxford University Press, Oxford 1998.
 61. Gifford Ch., The Making of Eurosceptic Britain. Identity and Economy in a Post- Imperial State, ASGATE, Burlington 2008.
 62. Gołembski F., Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii, Oficyna Wyd. ASPRA-JR, Warszawa 2001.
 63. Groom A.J.R., The United States and the British Deterrent, [w:] Yearbook of World Affairs 1964.
 64. Grosser A., French Foreign Policy under de Gaulle, Boston-Toronto 1967.
 65. Hallstein W., United Europe: Challenge and Opportunity, Cambridge, Mass., 1962.
 66. Heiser H.J., British Policy with regard to the Unification affords on the European Continent, Leyden 1959.
 67. Hörber T., The Foundations of Europe. European Integration Ideas in France, Germany and Britain in the 1950s, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2006.
 68. Janiec Z., Polityka Wielkiej Brytanii wobec pierwszych powojennych inicjatyw integracyjnych Europy Zachodniej i USA, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2010, nr 2(29).
 69. Janiec Z., Wielka Brytania w procesie integracji dziewiątki. Ewolucja i perspektywy, SGPiS, Warszawa 1979.
 70. Jaworski K., Evolution of the Traditional Determinants of the French Foreign Policy in the Fifth Republic, "Economic and Political Thought", 2011, nr 1(3).
 71. Jaźwiński K., Implikacje II wojny światowej dla pozycji Wielkiej Brytanii na arenie międzynarodowej, Wyd. Askon, Warszawa 2005.
 72. Jesień L., Europa w lustrze eurosceptycyzmu. Brytyjska Partia Konserwatywna wobec integracji europejskiej, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 1999.
 73. Kaiser W., Using Europe, Abusing the Eropeans: Britain and the European Integration, 1945-63, Macmillan, Basingstoke 1966.
 74. Klepacki Z., Organizacje międzynarodowe rozwiniętych państw kapitalistycznych, Warszawa 1978.
 75. Klepacki-Doliwa Z.M., Integracja europejska łącznie z uczestnictwem Polski w UE i Konstytucją dla Europy, Temida 2, Białystok 2005.
 76. Krasuski J., Niemiecka Republika Federalna w NATO i EWG 1955-1970, Poznań 1970.
 77. Kreinin M.E., The "Outer-Seven" and European Integration, "The American Economic Reviev" z czerwca 1960 r.
 78. Landau P., Spór o jedność polityczną Europy Zachodniej, PISM, Warszawa 1976.
 79. Layton Ch., European Advanced Technology. A Programme for Integration, London 1969.
 80. Leisner H.H., The European Common Market and the British Industry, "The Economic Journal" z czerwca 1958 r.
 81. Lider J., Doktryna wojenna i polityka wojskowa Wielkiej Brytanii. Szkice z historii 1945-1964, Warszawa 1964.
 82. Lieber R.J., British Politics and European Unity: Parties, Elites and Preassure Groups, Berkeley-Los Angeles-London 1970.
 83. Lieber R.J., Interest Groups and Political Integration: British Entry into Europe, [w:] R. Kimber, J.J. Richardson (eds.), Pressure Groups in Britain, London 1974.
 84. Lindberg L.N., The Political Dynamics of European Economic Integration, Stanford, California, 1963.
 85. Ludlow N.P., Dealing with Britain: The Six and the First UK Application to the EEC, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
 86. Łastawski K., Od idei do integracji europejskiej. Od najdawniejszych idei do Unii 25 państw, wyd. 2, WSP TWP, Warszawa 2004.
 87. Łastawski K., Historia integracji europejskiej, Wydawnictwo Marszałek, Toruń 2006.
 88. Ławniczak R., EFTA a integracja Europy Zachodniej, Poznań 1971.
 89. Ławniczak R., Kraje skandynawskie w EWG, "Sprawy Międzynarodowe", 1965, nr 2.
 90. Ławniczak R., Strefy Wolnego Handlu rozwiniętych krajów kapitalistycznych, Warszawa 1974.
 91. Maclean D., British Foreign Policy since Suez, 1956-1968, London 1970.
 92. May A., Britain and Europe since 1945, Addison Wesley Longman, Harlow 1998.
 93. Mayne R., The Recovery of Europe: From Devastation to Unity, London 1970.
 94. Milward A.S.,The European Rescue of the Nation State, Routladge, London 1992.
 95. Morgan R., West European Politics since 1945: The Shaping of the European Community, London 1972.
 96. Nutting A., Europe will not wait. A warning and a way out, London 1960.
 97. O'Sullivan, Divided by an Ocean, "National Review Online", April 5, 2010, www.nationalreview.com/articles/229430/divided../john-osullivan
 98. Ouin M., The OEEC and the Common Market: Why Europe needs an economic union of seventeen countries, Paris 1958.
 99. Pfaltzgraff R.L., Britain Faces Europe, Philadelphia 1969,
 100. Rachman G., Is the Anglo-American Relationship Still Special?, "The Washington Quarterley", Spring 2001.
 101. Renwick R., Fighting with Allies: America and Britain in Peace and War, Mac-millan, London 1996.
 102. Robertson A.H., The Council of Europe. It's Structure, Functions and Achiev-ments, London 1961.
 103. Romaniuk-Całkowska D., Rola Francji w integracji politycznej Europy Zachodniej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004.
 104. Sanders D., Loosing an Empire, Finding a Role: British Foreign Policy Since 1945, Palgrave Macmillan, Basingstoke 1990.
 105. Schama S., A History of Britain. The Fate of Empire 1776-2000, BBC Worldwide Ltd, London 2002.
 106. Shields D.B., Kennedy and Macmillan. Cold War Politics, University Press of America, Lanham-Maryland 2006.
 107. Skibiński J., Gospodarcza integracja Europy Zachodniej w polityce RFN, Warszawa 1980.
 108. Snyder W.P., The Politcs of British Defence Policy 1945-62, Columbus, Ohio, 1964.
 109. Soldati A., Economic Disintegration in Europe, "Foreign Affairs" z października 1959 r.
 110. Stamp M., Free Trade Treaty Option and British Pedicament, [w:] P. Streeten (ed.), Commonwealth Policy in a Global Context, Oxford-London 1971.
 111. Steinnes K., The European Challenge: Britain EC Application 1961, "Contemporary European History", vol. 7, March 1998.
 112. Swift W.J. (ed.), Great Britain and the Common Market 1957-69, New York 1970.
 113. Urwin D.W., Western Europe Since 1945: A Short Political History, London-Har-low 1968.
 114. Wilkes G.R. (ed.), Britain's Failure to enter the European Community in 1963: Crisis in Europe, Atlantic and Commonwealth Relations, Frank Cass, London 1997.
 115. Wilkes G.R., British Attitude to the European Economic Community 1956-63, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 116. Worswick G.D.N., Britain, the Common Market and a Free Trade Area, [w:] Yearbook of World Affairs 1958.
 117. Young H., This Blessed Plot: Britain and Europe from Churchill to Blair, Macmillan, Basingstoke 1998.
 118. Young J.W., Britain and the European Unity, 1945-1999, 2nd edition, Macmil-lan, Basingstoke 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu