BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nawrocka Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Idea społecznej odpowiedzialności biznesu a praktyka przedsiębiorstw
The Idea of Corporate Social Responsibility and the Practice of Enterprises
Źródło
Problemy Zarządzania, 2010, vol. 8, nr 2 (28), s. 41-54, rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Praktyka zarządzania, Przegląd literatury, Studium przypadku
Corporate Social Responsibility (CSR), Management practice, Literature review, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
ABB Group
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja istoty, rodzajów społecznej odpowiedzialności biznesu i zbadanie wdrożenia jej zasad w praktyce przedsiębiorstw. Do realizacji tak sformułowanego celu zastosowano analizę literatury i zasobów internetowych instytucji zajmujących się badaniem praktyki wdrażania idei społecznej odpowiedzialności biznesu, a także studium przypadku.W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż mimo rosnącej popularności koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, w Polsce nadal obserwujemy działania o charakterze doraźnym, z przewagą projektów w dziedzinie społecznej. Wdrażanie tych zasad napotyka wiele barier, m.in. konieczność silnego zaangażowania kierownictwa w celu wdrożenia teoretycznych zasad koncepcji i problemy komunikacyjne. CSR postrzegane jest często jako przede wszystkim sposób kreowania wizerunku, ale w zestawieniu z celami biznesowymi polityka społecznej odpowiedzialności biznesu nie jest traktowana strategicznie. Jednym z powodów takiego podejścia może być niedostatek wyników badań zdecydowanie potwierdzających efektywność ekonomiczną zastosowania koncepcji CSR w praktyce. (abstrakt oryginalny)

The objective of the article is to identify the concept and types of corporate social responsibility and to analyse the implementation of its principles in the practice of enterprises. In order to carry out those objectives, an analysis has been applied, consisting of researching the literature and Internet resources belonging to institutions that examine the practice ofCSR implementation. A case study has also been carried out.
The results of the conducted research may be concluded as such: despite the growing popularity of the CSR concept, in Poland such activities are mostly of temporary nature, the majority of the projects pertaining to thesocial area. The implementation of CSR principles comes across many obstacles, among others the need of strongly engaging the management in order to implement the theoretical principles of CSR and because of communication problems. CSR is often observed mainly as a way of creating an image, but - compared to business objectives - CSR policy is not considered strategically important. One of the reasons for such an approach may be the insufficiency of research results that definitely confirm the economic effectiveness of applying CSR in practice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. COM 2001. Green Paper for Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, 2001366 final, Bruksela: COM, www.archiwum.gazeta-it.pl.
 2. Drucker, P.F. 1994. Praktyka zarządzania, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 3. Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2006. Odpowiedzialny biznes w Polsce, Warszawa, www. odpowiedzialnybiznes.pl.
 4. Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2008. Odpowiedzialny biznes w Polsce, Warszawa, www. odpowiedzialnybiznes.pl.
 5. Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2010. Odpowiedzialny biznes w Polsce, Warszawa, www. odpowiedzialnybiznes.pl.
 6. Global Compact Polska 2009. CSR. Raport Specjalny. Brief, dodatek specjalny, http:// www.globalcompact.org.pl.
 7. Grant, R.M. 2005. Contemporary strategy analysis, Maden, Oxford: Blackwell Publ.
 8. Grzegorzewska-Ramocka, E. 2004. Rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Gospodarka Narodowa, nr 10.
 9. Klimczak, B. 2006. Etyka gospodarcza, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 10. Kuśmierczyk P. 2005. Czy warto dbać o reputację? Eksperymentalne badanie wpływu informacji o jakości na funkcjonowanie rynków. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1089.
 11. Ministerstwo Gospodarki 2008. Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością. Menadżerowie i standardy CSR, Warszawa, http://www.centrumcsr.pl/ pliki/Broszura_Zarzadzanie %20CSR_01.10.08.pdf.
 12. Molier, К i T. Erdal. 2003. European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions Corporate responsibility towards society: a local perspective, Dublin, www. eurofound.europa.eu.
 13. Poskrobko, B. 1998. Zarządzanie środowiskiem, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 14. Rojek-Nowosielska, M. 2006. Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 15. Secomski, K. (red.) 1974. Mala Encyklopedia Ekonomiczna, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 16. Stoner, F.J.A., Freeman, R.E. i D.R. Gilbert, 2001. Kierowanie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu