BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hadam Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Karaczun Zbigniew M. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Trwałe zanieczyszczenia organiczne w kompostach z odpadów komunalnych
Permanent Orgnic Contaminations in Composts from Comunal Wastes
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2011, nr 1 (39), s. 152-158, tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Zanieczyszczenie środowiska, Odpady komunalne, Gospodarka odpadami, Substancje toksyczne
Environmental pollution, Commercial wastes, Waste management, Toxic substances
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zagospodarowywanie odpadów stało się współcześnie jednym z podstawowych wyzwań ochrony i kształtowania środowiska. Wraz ze wzrostem poziomu życia zwiększa się ilość wytwarzanych odpadów. Istotnym problemem jest to, że niewłaściwy sposób postępowania z nimi prowadzi do utraty wielu cennych surowców w nich zawartych. Priorytetami współczesnej polityki ekologicznej staje się więc unikanie wytwarzania i zmniejszanie ich składowania poprzez recycling i odzysk surowców w nich zawartych. Jedną z technologii pozwalających na osiąganie tych celów jest kompostowanie odpadów biodegradowalnych, która pozwala na redukuję masy i przetworzenie ich na postać użyteczną - nawóz organiczny. Właściwe zagospodarowywanie odpadów biodegradowalnych jest istotne z dwóch powodów. Po pierwsze, ich ilość gwałtownie wzrasta, w latach 1995-2004 wzrosła o 26%, w tym tylko w latach 2000-2004 o 14% (podczas gdy ilość wytwarzanych odpadów komunalnych zmniejszyła się wówczas o 0,6%). Po drugie, zarówno przepisy krajowe, jak i wspólnotowe wprowadzają bardzo ostre wymagania w odniesieniu do konieczności zmniejszania ilości odpadów biodegradowalnych, które mogą być składowane - do końca 2020 roku należy ograniczyć (w porównaniu z rokiem bazowym 1995) masę składowanych odpadów ulegających biodegradacji o 65%1. Użyteczność kompostowania jako metody zmniejszającej ilość odpadów biodegradowalnych i przetwarzających je w formę pozwalającą na ich wykorzystanie zależy w dużym stopniu od ich rodzaju i składu. Obecność zanieczyszczeń może ograniczyć możliwość wykorzystania kompostu, gdyż stwarzałoby to zagrożenie środowiska i zdrowia ludzi. Potencjalna toksyczność determinuje zatem możliwość wykorzystania kompostu do celów nawozowych. Zazwyczaj w ocenie jakości kompostu wytworzonego z odpadów największą uwagę zwraca się na zawartość w nich metali ciężkich2. Nie mogą to jednak być jedyne kryteria oceny, komposty takie mogą zawierać bowiem także i inne zanieczyszczenia, w tym między innymi trwałe zanieczyszczenia organiczne. W niniejszym artykule podjęto zagadnienie ryzyka zanieczyszczenia kompostów przez trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO). Celem było wskazanie źródeł tych substancji w produkcie oraz ustalenie formalno-prawnych wytycznych dla poprawy bezpieczeństwa kompostów z odpadów(fragment tekstu)

Waste composts can be effi cient plant fertilizers however potential presence of toxic substances makes it necessary to control of its applicant to soil. Major organic contaminants in such products are: dioxins, polycyclic aromatic carbons and polychlorinated bifenyls. They are highly persistent in the environment, bioaccumulative and toxic. Despite this selective waste collection, good technology practice and reasonable law regulatory can support quality management of composts. Thanks to that even permanent organic contaminants can appear at the safe level in composts.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Ciesielczuk, G. Kusza, Zawartość metali ciężkich w kompostach z odpadów jako czynnik ograniczający ich wykorzystanie do celów nawozowych, "Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych" 2009 nr 41, s. 347-354
  2. W. Kacprzyk, W. Kołsut, Technologie alternatywne, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2003, s. 4-7.
  3. E. Favoino, M. Pollak, Heavy metals and organic compounds in wastes used as organic fertilizer, "Perchtolsdorf" 2004 No. 77-90, p. 93-105, p. 139-146.
  4. A. Klimkowicz-Pawlas, J. Krulová, B. Smreczak, B. Maliszewska-Kordybach, Wykorzystanie testu Phytotoxkit do oceny gleb zanieczyszczonych przez WWA-badania wstępne, w: Ekotoksykologia w Ochronie Środowiska Glebowego i Wodnego, IUNG PIB,
  5. P A. Jędrzejczak, K. Haziak, Określenie wymagań dla kompostowania i innych metod biologicznego przetwarzania odpadów, Zielona Góra 2005, s. 27.
  6. W. Brinton, Compost quality - standards and gelidness. Final Report, "New York State Association Recyclers" 2000 No. 13, 27, 30, 33. 2007
  7. D. Hogg et al., Comparison of compost standards within the EU, America and Australasia, "Bunbury" 2002 No. 3, p. 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu