BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osuch Wiktor (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Wybrane aspekty pedagogizacji nauczycielskiego kierunku studiów geograficznych
Selected Aspects of Pedagogization of Teaching Faculty of Geographical Studies
Źródło
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 2013, t. 4, s. 59-71, tab., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne obszary badań w dydaktyce geografii
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Kształcenie nauczycieli, Pedagogika, Geografia
Higher education, Education of teachers, Pedagogy, Geography
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współcześnie pedagogizację studiów rozumie się najczęściej jako uzupełnienie kształcenia kierunkowego blokiem przedmiotów psycho-dydaktycznych. Nie jest to jednak jedyny aspekt pedagogizacji, który dotyczy przede wszystkim ustalenia właściwych proporcji pomiędzy kształceniem przedmiotów kierunkowych, a przedmiotami bloku nauczycielskiego, co będzie przedmiotem dalszych rozważań. Autor zaprezentował wyniki badań dotyczące pedagogizacji nauczycielskich studiów geograficznych na tle zmian koncepcji kształcenia nauczycielskiego wynikających z przyjętej Deklaracji Bolońskiej, podejmowanych przez ministerstwo rozwiązań prawnych i ich adaptacji w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

The issue of initial and further training of geography teachers seems to be relevant everywhere where teaching faculty is currently offered. This paper presents discussion, reflection and research results on the widely understood process of initial and further training of future geography teachers in the context of academic work of professor Jan Flis, especially regarding the problem of pedagogization of teaching faculty at universities (Flis 1984) understood as supplementing the faculty training with psychological and didactic subjects. This problem seems to be relevant and should be constantly taken into account especially in the face of occurring reforms in concepts of studies and changes in syllabuses of geographical studies, especially those with teaching faculties. At the same time teaching studies should be vocational studies and they should prepare for the profession of a geography teacher or a geographer - teacher. Academic and organizational work of professor Jan Flis became the ground for numerous remarks and reflection on faculties, trends and also on the organization of training at teaching faculty of geographical studies, as well as on developing competencies of future teachers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cabaj, W., Urbańska, A. (2000). Jeszcze raz o podziałce, zwłaszcza o podziałce liniowej. Geografia w Szkole, 53 (4), 203-207.
 2. Cabaj, W., Urbańska, A. (2002). Kształcenie wyobraźni przestrzennej przez posługiwanie się mapą. W: Z. Górka, A. Jelonek (red.), Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 511-514.
 3. Cieśla, P., Paśko, J. R. (2008). II stopień studiów wyższych - konieczność kontynuacji czy możliwość wyboru. W: B. Sitarska, R. Droba, K. Jankowski (red.), Dylematy edukacyjne współczesnego człowieka a jakość kształcenia w szkole. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 23-28.
 4. Dz. U. nr 207, poz. 2110 (2004) - rozporządzenie MENiS z 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia.
 5. Flis, J. (1955). Wakacyjne prace polowe w programie studiów geograficznych WSP. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP, Nauki Geograficzno-Biologiczne, 4, 3-28.
 6. Flis, J. (1973). O podziałce kartograficznej. Geografia w Szkole, 4, 269-271.
 7. Flis, J. (1984). Pedagogizacja nauczycielskiego kierunku studiów geograficznych. Materiały i Sprawozdania/Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 7, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 51-56.
 8. Kościółek, M., Piróg, D. (2006). Założenia teoretyczne i model empiryczny praktyk pedagogicznych realizowanych w Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie. W: B. Walkiewicz (red.), Praktyki pedagogiczne w systemie kształcenia nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo CODN, 91-110.
 9. Lampiselkä, J., Raykova, Z. (eds.). (2008). EU TRAIN: Towards a Common Curriculum for the Teaching Practice of Science Teachers. Plovdiv: Plovdiv University Press "Paisii Hilendarski".
 10. Mądry, J., Ziętara, T. (1996). Kształcenie nauczycieli geografii poprzez przedmiotowe i regionalne ćwiczenia terenowe. W: J. Jarowiecki i S. Piskorz (red.), Różne drogi kształcenia i dokształcania nauczycieli geografii. Kraków: COMSN, 123-135.
 11. Osuch, W. (1999). Rola praktycznego kształcenia nauczycieli geografii w świetle literatury i badań ankietowych. W: J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz, K. Kłysik (red.), Nauki geograficzne a edukacja społeczeństwa. 1, Łódź: Wyd. Grotesk, 229-235.
 12. Osuch, W. (2005). Regionalne ćwiczenia terenowe na Pobrzeżu Gdańskim studentów geografii krakowskiej Akademii Pedagogicznej. W: S. Musielak (red.), Wymiar i współczesne wyzwania edukacji geograficznej. Szczecin: Wyd. Oficyna IN PLUS, 21-24.
 13. Osuch, W. (2006). Formation Geography Professional Competences - candidates for teachers in selected universities in Poland, Germany, Slovakia and Czech Republic. Geograficka Revue, 2 (2), 558-565.
 14. Osuch, W. (2010). Kompetencje przedmiotowe i dydaktyczne nauczycieli geografii oraz studentów geografii - kandydatów na nauczycieli. Kraków: Wyd. Naukowe UP.
 15. Osuch, E., Osuch, W. (2010). Theoretical background and the concept of cooperation between schools and practice of geography students - candidates for teachers carried out during pedagogical practice. In: M. Fňukal, M. Frajer, J. Hercik (eds.), Sborník přispevků z conference 50 let geograffie na Přirodověcké fakultě Univerzity Palckého v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 763-770.
 16. Osuch, W. (2011). Matematyka w kształceniu nauczycieli geografii. W: A. Płocki, I. Krecha (red.), Matematyka w przyrodzie - matematyka i przyroda w kształceniu powszechnym. Nowy Sącz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, 67-74.
 17. Piróg, D. (2008). Koncepcja praktycznego kształcenia studentów - przyszłych nauczycieli geografii. W: K. Kraszewski (red.), Praktyczne przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela w zmieniającej się rzeczywistości. Kraków: Wyd. Naukowe UP, 86-95.
 18. Piróg, D. (2012). Poziom zainteresowania pracą w zawodzie nauczyciela wśród studentów geografii. Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2, 194-210.
 19. Piskorz, S. (red.). (1997). Zarys dydaktyki geografii, Warszawa: PWN.
 20. Piskorz, S. (1997). O niektórych współczesnych wyzwaniach stojących przed polskimi nauczycielami geografii. W: Miejsce geografii w reformowanym systemie edukacyjnym. Materiały z konwersatorium. Kraków: PTG, 29-35.
 21. Szubert, M, Brzeźniak, E. (2000). Beskid Mały terenem ćwiczeń przedmiotowych z meteorologii i klimatologii oraz z kartografii i topografii dla studentów I roku geografii. W: Z. Zioło (red.), Działalność człowieka i jego środowisko, Kraków: Wyd. AP, 411-426.
 22. Szubert, M. (2005). Zagraniczne praktyki studentów we Freiburgu. Konspekt, 3 (23), 180-183.
 23. Tracz, M., Stanuch, J. (2011). Losy zawodowe absolwentów nauczycielskich studiów geograficznych Akademii Pedagogicznej w Krakowie. W: K. Potyrała (red.), Kompetencje czy kwalifikacje? Efekty kształcenia studentów kierunków przyrodniczych w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji i badań na różnych etapach edukacyjnych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 37-44.
 24. Tracz, M. (2012). Praktyczne przygotowanie studentów geografii do zawodu nauczyciela w ramach programu Asystentura Comeniusa. Konspekt, 2, 25-29.
 25. Zając, S. (1992). Cele nauczania geografii. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-9056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu