BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frączkiewicz-Wronka Aldona (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Saryusz-Wolska Hanna (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Tytuł
Otoczenie jako determinanta podejmowania decyzji w organizacji publicznej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Public relations : efektywne komunikowanie w teorii i praktyce, 2010, s. 63-74, bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji, Instytucje publiczne, Sektor publiczny
Decision making, Public institutions, Public sector
Abstrakt
Reformy ustrojowe podejmowane w wielu krajach w latach 80. i 90. XX wieku spowodowały zasadniczą zmianę warunków, zasad i mechanizmów ich funkcjonowania. Szczególnie w państwach postsocjalistycznych dokonana została radykalna zmiana regulacji, a w ślad za tym zmieniły się zasady redystrybucji środków przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb społecznie uznanych za ważne, zasady gospodarowania nimi oraz system nadzoru nad urbanizacjami realizującymi wskazane zadania. Zmiany systemowe, rozwój mechanizmów rynkowych, ustawiczne turbulencje w otoczeniu, wzrost konkurencyjności oraz konieczność analizowania kosztów funkcjonowania wymuszają konieczność zasadniczych zmian metod zarządzania organizacjami sektora publicznego. Szczupłość dóbr przeznaczanych na cele publiczne przy jednoczesnej konieczności sprostania zakresowi umowy społecznej wynegocjowanej w procesie elekcji - typowa dla państw kapitalistycznych oraz odejście od systemu nakazowo-rozdzielczego ograniczonego do realizacji wyznaczonych zadań i administrowania powierzonym majątkiem, jak również przejście do systemu quasi-rynkowego polegającego na poszukiwaniu konkurencyjnych dziedzin działalności, konkurowaniu z innymi o zlecenia na usługi będące źródłem przychodów i efektywnym gospodarowaniu wypracowanymi środkami w państwach postsocjalistycznych oznacza konieczność wprowadzenia myślenia strategicznego i operacyjnego do organizacji działających w sektorze publicznym. Wskazany sposób myślenia umożliwia zastąpienie niepewności ryzykiem i pozwala na koordynacje różnych funkcji organizacji, aby utrzymać równowagę z otoczeniem. Zarządzanie - jako swoista prakseologia i filozofia myślenia - staje się bardzo istotne z punktu widzenia nowej sytuacji, w jakiej znalazł się sektor publiczny. Ten tok myślenia znajduje swoje potwierdzenie zarówno w działaniach podejmowanych w praktyce, jak i w prowadzonych rozważaniach teoretycznych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bell D.: The Coming of Post-Industrial Society. Basic Books, New York 1974
 2. Berliński L., Penc-Pietrzak I.: Inżynieria projektowania strategii przedsiębior- stwa. Konstrukcja i technologia. Warszawa 2004
 3. Boyne G.A.: What is Public Service Improvement? "Public Administration" 2003, vol. 81, nr 2
 4. Bozeman B., Pandey S.K.: Public Management Decision-Making: Technical vs. Political Decisions. "Public Administration Review" 2004, nr 64(5)
 5. Bratnicki M., Frączkiewicz-Wronka A.: O organizacjach publicznych i o przedsiębiorczym rozwoju. W: Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym -pomiędzy "starym" a "nowym". Organizacje, ludzie, procesy, procedury. Red. L. Zbiegień-Maciąg, E. Beck. AGH, Kraków 2006
 6. Bratnicki M. Frączkiewicz-Wronka A.: W poszukiwaniu tożsamości zarządzania publicznego. W: Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja. Red. J. Skalik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006
 7. Clarkson M.B.: A Stakeholder Framework for Analysing and Evaluating Corporate Social Performance. "Academy of Management Review" 1995, vol. 20, nr 1
 8. Clarkson M.B.: Defining, Evaluating, and Managing Corporate Social Performance: a Stakeholder Management Mode. W: Research in Corporate Social Performance and Policy. Red. J.E. Post. Greenwich 1991
 9. Curtis R.K.: Problemy społeczeństwa informacyjnego - informacja jako towar. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 1999
 10. Fraczkiewicz-Wronka A., Austen A.: Statystyka publiczna jako instrument wspomagający podejmowanie racjonalnych decyzji w organizacjach publicznych. W: Zarządzanie przepływem i ochroną informacji. Red. M. Kwieciński. Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza-Modrzew- skiego, Kraków 2007
 11. Freeman R.E.: Strategie Management. A Stakeholder Approach. Boston 1984
 12. Desellschaftliche Selbstregulierung und politische Steuerung. Red. R. Mayntz, F.W. Scharpf. Campus Frankfurt/Men 1995
 13. Goldsterin S.M., Naor M.: Linking Publicness to Operations Management practices: a Study of Quality Management Practices in Hospitals. "Journal of Operations Management" 2005, nr 23
 14. Górniak J.: Zasady budowania porządku organizacyjnego a funkcje administracji publicznej. W: Administracja Publiczna. Red. J. Hausner. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
 15. Keller L.F.: Connecting Organizations to Philosophy. The Role of Prudence in the Affairs of the State and Isiah Berlin on Philosophy. Referat zaprezentowany na Annual Meeting of the Public Administration Theory Network, 22-25 czerwiec 2001, University of Leiden, Netherlands 2001
 16. Kieżun W.: Sprawne zarządzanie organizacją. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1994
 17. Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Wrocław 1973
 18. Kozina A., Wronka M.: Wykorzystanie analizy interesariuszy do zarządzania publiczną jednostką ochrony zdrowia. W: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '08. Konwersja wiedzy. Red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka. Katowice 2008
 19. Kożuch B.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004
 20. Lisiński M.: Metody planowania strategicznego. Warszawa 2004
 21. Machlup F.: The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton University Press, Princeton 1962
 22. Masuda Y.: The Information Society as Post-Industrial Society. World Future Society, Bethesda 1983
 23. Mazur M.: Marketing polityczny. Studium porównawcze. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 24. Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J.'. Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of who and what Really Counts. "Academy of Management Review" 1997, nr 22
 25. Obłój K.: Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Warszawa 2001
 26. Obolensky N.: Practical Business Reeingineering. London 1994
 27. Osborne D., Gaebler E.: Reinventing Government. Reading, Addison-Wesley MA 1992
 28. Page S.: What's New about the New Public Management? Administrative Change in the Human Services. "Public Administration Review" 2005, nr 65(6)
 29. Pawłowska A.: Zasoby informacyjne w administracji publicznej w Polsce. Problemy zarządzania. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002
 30. Pollitt C. i Bouckaert G.: Publisc Management Reform: A Comparative Analysis. Oxford University Press, Oxford 2000
 31. Rainey H.G., Chun Y.H.: Public and Private Management Compared. W: The Oxford Handbook of Public Management. Red. E. Ferlie, L.E. Lynn, Ch. Politt. Oxford University Press, Oxford 2005
 32. Scharpf F.W.: Games Real Actors Play. Actor-Centered Institutionalism in Policy Research. Westview Press, Boulder, Co 1997
 33. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie. Warszawa 1997
 34. Sztompka P.: Zaufanie podstawą relacji społecznych. "MBA" 1997, nr 67(2)
 35. Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '08. Konwersja wiedzy. Red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka. Katowice 2008
 36. The Art of Governance. Red. P. Ingraham, L.E. Lynn Jr. Georgetown University Press, Washington, DC 2004
 37. Toffler A.: The Third Wave. Morrow, New York 1980
 38. Wiatrak A.: Sektor publiczny - istota, zakres i zarządzanie. "Problemy Zarządzania" 2005, nr 10(4)
 39. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody. Red. R. Krupski. Wrocław 2003
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu