BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasperowicz Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ujmowanie przychodów w usługach budowlanych w kontekście proponowanych zmian międzynarodowego standardu rachunkowości 18 "Przychody"
Revenue Recognition in Construction Services in the Context of the Proposed Amendments to International Accounting Standard 18 "Revenue"
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 335, s. 77-92, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Przychody, Usługi budowlane, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Rachunek zysków i strat, Wycena
Revenue, Construction services, International Accounting Standards (IAS), Profit and loss statement, Valuation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Usługi budowlane to typowe usługi długoterminowe w myśl przepisów polskiego prawa bilansowego i międzynarodowych standardów rachunkowości. Są one na tyle charakterystyczne, że w przepisach prawnych uregulowania umów dotyczących usług budowlanych zostały oddzielone od umów dotyczących innych usług. Wycena takich usług będących w trakcie realizacji wiąże się z koniecznością dokonywania szacunków stopnia ich zaawansowania i następnie wyceny przychodów i ewentualnie kosztów na dzień bilansowy. Wycena ta została uregulowana w polskim prawie bilansowym oraz międzynarodowych uregulowaniach. Proponowane zmiany ujmowania przychodów zaprezentowane w projekcie Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 18 "Przychody" (MSR 18) miałyby znaczący wpływ na wycenę usług długoterminowych, w szczególności usług budowlanych. Efektem tych zmian byłaby możliwość zastosowania dodatkowej metody, która obecnie nie jest dopuszczona do stosowania oraz jeszcze większa uznaniowość w ujmowaniu przychodów w rachunku zysków i strat.(abstrakt oryginalny)

Construction services are typical long-term services under the provisions of the Polish law of the balance sheet date and international accounting standards. They are so characteristic that laws regulating contracts for construction services have been separated from contracts for other services. The valuation of such services being in progress relates to the need to make estimations of its stage of progression and the valuation of income and possibly its cost at the balance sheet date. This valuation has been regulated in ther Polish balance sheet law and international regulations. Proposed changes to revenue recognition described in the draft of an international accounting standard 18 "Revenue" (IAS 18) would have a significant impact on the valuation of long-term services, in particular of the construction services. The effect of these changes would be the ability to use an additional method that is not currently approved for use and even greater leeway in the recognition of income in the profit and loss account.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ernst & Young, 2005, International GAAP, LexisNexis, London.
  2. Kowalak R. (red.), 2007, Koszty w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem usługowym, Wydawnictwo Akademii ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  3. Revenue from Contracts with Customers, Exposure Draft ED/2011/6.
  4. SKwP, 1994, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Warszawa.
  5. SKwP, 1999, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Warszawa.
  6. SKwP, 2011, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Warszawa.
  7. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. z 2013 poz. 1409.
  8. www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/ (16.12.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu