BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieczorek Jerzy (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Tytuł
Kryzys w strefie euro a Polska
Euro Zone Crisis vs. Poland
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2012, nr 1 (36), s. 44-68, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Strefa euro, Kryzys gospodarczy, Integracja gospodarcza, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW)
Eurozone, Economic crisis, Economic integration, Economic and Monetary Union (EMU)
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Obecny kryzys strefy euro jest wynikiem niekonsekwentnej postawy członków tej strefy wobec wymagań, jakie stwarza proces integracji gospodarczej. Jej pogłębianie w kierunku tworzenia efektywnie działającej unii walutowej i ekonomicznej jest immanentnie związane z potrzebą coraz większej konwergencji polityki ekonomicznej uczestników działań integracyjnych, zwłaszcza w kontekście ich polityki fiskalnej i budżetowej. Brak woli politycznej, która umożliwiałaby pełną realizację takiego projektu, w połączeniu z woluntarystyczną polityką włączania do strefy euro tych państw, które nie spełniały, w momencie początkowym akcesji, ani też później, właściwych kryteriów i warunków oraz zaniechania w zakresie ich przestrzegania doprowadziły do głębokiego kryzysu funkcjonowania strefy i w konsekwencji Unii Europejskiej. Proponowane metody sanacji sytuacji są z kolei wypadkową interesów dwóch "motorów" integracji w UE: Niemiec i Francji, i nie tworzą stosownych warunków do pełnego rozwiązania istniejących problemów. Stosunek Polski do kryzysu strefy euro jest z kolei zdeterminowany stanem i perspektywami naszej gospodarki, jakością rodzimej klasy politycznej i sposobem zarządzania gospodarczego. Konfrontacja z problemami strefy euro w kontekście akcesji jest stricte zdeterminowana zdolnością do przeprowadzenia stosownych reform celem stworzenia adekwatnych do wyzwań warunków gospodarowania. (abstrakt oryginalny)

The actual crisis in the euro zone results from the inconsistent attitude of the members of the region towards the demands of the economic integration process. Its extension towards the creation of an effectively functioning financial and economic union is immanently connected with the need of a bigger and bigger convergence of the economic policy adopted by the participants of the integration actions, especially in the context of their fiscal and budgetary policy. The lack of political will that made full implementation of such a project possible together with a voluntary policy of accessing the euro zone by the states that did not meet the necessary requirements and criteria neither at the moment of accession nor later, and negligence in their execution led to a deep crisis in the zone as well as the whole European Union. The proposed methods of reforming the situation result from the interests of the two European integration 'engines': Germany and France, and they do not create conditions necessary for finding a final solution to the existing problems. On the other hand, Poland's attitude towards the euro zone crisis is determined by the state and perspectives of our economy, the quality of the domestic political elite and the manner of economic management. Confrontation with the problems of the euro zone crisis in the context of accession is strictly determined by the ability to implement necessary reforms in order to create economic conditions adequate to challenges. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne, PWE, Warszawa 2012.
  2. Euro-ekonomia i polityka, D.K. Rosati (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2009.
  3. Poland's foreign policy in the 21st century, S. Bieleń (red. nauk.), Difin, Warszawa 2011.
  4. Traktat z Lizbony, (opr. J. Barcz), KSAP, Warszawa 2009.
  5. Wieczorek J., Ponadkrajowe programowanie gospodarcze w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, SGPS, Warszawa 1977 (praca niepublikowana).
  6. Wieczorek J., Znaczenie środków i barier pozataryfowych dla polskiego eksportu na rynkach rozwiniętych krajów kapitalistycznych, "Monografie i Opracowania" 1989, nr 273, SGPiS.
  7. http://www.european- council.europa.eu/home-page/highlights/first-session-of-the-eu-summit-agreement-on-immediate-action-and-on-new-fiscal-rule-for-the-eurozone?lang=en
  8. Artykuły w: "Financial Times", "The Economist", "Le Figaro", "Gazeta Wyborcza", "Rzeczpospolita", "Polska - The Times".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu