BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jeżowski Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Grzymała Zbigniew (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Przesłanki likwidacji komunalnych zakładów budżetowych
Prerequisites for liquidation of municipal budgetary institutions
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 92, s. 9-45, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Likwidacja miejsc pracy, Zakłady budżetowe
Liquidation of jobs, Budgetary establishment
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Przeprowadzona analiza pokazała, że w sektorze komunalnym nie ma jednej bezwzględnie najlepszej formy organizacyjno-prawnej jednostek obsługujących rynki usług użyteczności publicznej. Hipoteza o nieprzydatności zakładu budżetowego w obecnych warunkach funkcjonowania gospodarki komunalnej nie została pozytywnie zweryfikowana. Zakład budżetowy ma swoje wady, ale również ma pozytywne cechy, widoczne przede wszystkim przy porównaniu z jednostką budżetową. Wynika to z różnych przyczyn: • po pierwsze - usługi użyteczności publicznej są wielce zróżnicowane, zarówno są to usługi materialne, jak i niematerialne, • po drugie - sektor komunalny w poszczególnych JST różni się wielkością realizowanych zadań i potrzeb, które musi zaspokoić, • po trzecie - zróżnicowane są systemy infrastruktury lokalnej, zwłaszcza jeśli chodzi o te dziedziny, w których usługi materialne rozprowadzane są za pomocą sieci, • po czwarte - ważnym rysem sektora komunalnego w poszczególnych gminach jest pewien "balast" historyczny, związany z poprzednio dokonanymi wyborami, które nie są łatwe do odwrócenia, • po piąte - poszczególne dziedziny gospodarki komunalnej charakteryzują zdecydowanymi różnicami kapitałochłonności i struktury kosztów, • po szóste - znaczącą część gospodarki komunalnej stanowią monopole naturalne, których "rozpuszczenie" czy ominięcie jest trudne lub wręcz niemożliwe.(fragment tekstu)

The conducted analysis suggests that in the municipal sector there is no single best and miraculous organizational and legal form of economic units operating on the gmina markets of public utility services. The hypothesis about a budgetary institution being unfit for the present conditions of functioning of municipal economy has not been verified yet. A budgetary institution has its faults but it also has advantages, especially when compared to a budgetary unit. I t is due to many reasons. Firstly, public utility services are highly varied; they include both tangible and intangible services. Secondly, the municipal sector in individual towns and gminas (or communes) is lavishly spread as regards the accomplished objectives and needs it has to meet. Thirdly, the systems of local infrastructure vary, especially in the areas where tangible services are distributed through networks. Fourthly, certain historical "ballast", to a significant extent defining local conditions and related to former choices which are not easy to reverse, is an important trait of the municipal sector. Fifthly, the characteristic features of particular areas of municipal economy significantly differ as regards capital intensiveness and the structure of costs. And finally, an important part of municipal economy forms natural monopolies, whose 'diluting' or bypassing with the help of technical, legal or organizational undertakings is difficult, if not impossible. With reference to this, monopolistic companies must be regulated in a number of ways, either directly or with the aid of indirect instruments. Under no circumstances does a civilised approach to municipal economy allow for giving public and/or private companies in the line of public utility a free hand in respect to market organization, and especially to shaping tables of charges(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bitner M., Prawne przesłanki likwidacji zakładów budżetowych, niepublikowane materiały konferencyjne KI G, Warszawa 2007
 2. Bylka H., Przestrzenny rozkład kosztów układów rozprowadzających wodę, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", 1991, Nr 10.
 3. Dziembowski Z., Ekonomika przedsiębiorstwa komunalnego, PWE, Warszawa 1983
 4. Dziembowski Z., W sprawie modelu form działalności gmin w sferze użyteczności publicznej, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", 1994, Nr 11.
 5. Grzymała Z., Zarządzanie gospodarką komunalną - zarys modeli. Badanie własne wykonane w KZiF SGH, Warszawa 2007.
 6. Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego (według stanu na koniec 2006 r.), Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa, lipiec 2008 r.
 7. Jeżowski P., Restrukturyzacja krajowych monopoli naturalnych w Polsce, w: Gospodarka rynkowa a polityka społeczna w Polsce - wyzwania XXI wieku, SGH, Warszawa 1998.
 8. Jeżowski P., Taryfy opłat na energetycznym rynku gospodarstw domowych, SGH, Warszawa 1991.
 9. Jeżowski P., Koszty przedsiębiorstw wod.-kan., "Wodociągi. Kanalizacja", 2007, Nr 11.
 10. Jeżowski P., Taryfy wodociągowe i ciepłownicze - instrument ekorozwoju?, w: Ekorozwój w polityce regionalnej, pod red. H. Sasinowskiego, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2000, t. I : Ekonomiczne aspekty ekorozwoju
 11. Jeżowski P., Analiza i ocena stanu prawnego, organizacyjnego i finansowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o., w Kaliszu, Warszawa, luty 1994 r. (opracowanie niepublikowane).
 12. Jeżowski P., Sadowy M., Lokalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w procesie transformacji, w: Państwo, społeczeństwo i gospodarka. Proces przekształceń systemowych, SGH, Warszawa 1993
 13. Kowalik A., Sprawdzone w Mannheim, "Rzeczpospolita", 1994, Nr 67.
 14. Lamblin J., Różne metody organizacji służb samorządowych, w: Francuskie umowy modelowe. Dzierżawa sieci i urządzeń wodociągowych, Fundacja Francja-Polska, Paryż 2002.
 15. Mochnacki A., Firmy komunalne coraz chętniej wchodzą na otwarty rynek, http://odpady.net.pl - Odpady.net.pl
 16. Ogińska Z., Główne zmiany w organizacji sektora finansów publicznych, http://finanse-publiczne.pl/artykul.php?view=424
 17. Roman M., Taryfy opłat za wodę i odprowadzanie ścieków w świetle doświadczeń zagranicznych, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", 1994, Nr 10
 18. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, Dz.U. 2002, Nr 26, poz. 257 z późn. zm
 19. Sadowy M., Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej samorządu terytorialnego w Polsce międzywojennej, w: Przekształcenia własnościowe w gospodarce komunalnej, red. P. Kwiatkowski, FRDL, Warszawa 1994.
 20. Sadowy M., Grzymała Z., Problemy zarządzania gospodarką komunalną, w: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 2005.
 21. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 1997, Nr 9, poz. 43 ze zm.).
 22. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Dz.U. 2001, Nr 72, poz. 747 z późn. zm.
 23. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
 24. Walencik I., Porządkowanie budżetów lokalnych, "Rzeczpospolita" z 10 września 2008 r.
 25. Wernik A., Zamierzenia Pani Wicepremier, http://www.pte.pl/pliki/1/59/Zamierzenia%20Pani%20wicepremier%20Zyty%20Gilowskiej.doc
 26. Włoszczowski S., O racjonalną politykę cen w samorządowych przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, "Samorząd Terytorialny", 1938, Nr 3.
 27. Wojnicka E., Unia Europejska a gospodarka komunalna. Sektor komunalny w Gdańsku i regionie gdańskim, IBnGR, "Transformacja Gospodarki", 1999, Nr 22.
 28. Young D., Kozik W., Prywatyzacja gospodarki wodnej w Zjednoczonym Królestwie. Doświadczenia i korzyści (materiały niepublikowane).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu