BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chojan Adrian (Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie)
Tytuł
Europejska Służba Działań Zewnętrznych - postęp czy regres w politycznej integracji Europy?
The European External Action Service. Progress or Regress in the Political Integration of Europe?
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2012, nr 1 (36), s. 142-179, bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Dyplomacja, Stosunki polityczne, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony
Diplomacy, Political relations, Common Security and Defence Policy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Europejska Służba Działań Zewnętrznych
European Union (EU),
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza powołanej decyzją Traktatu z Lizbony unijnej dyplomacji w postaci Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ). W artykule poruszono takie elementy, jak teoretyczne rozróżnienie często mylonej w opracowaniach publicystycznych polityki zagranicznej od dyplomacji, genezę tworzenia unijnej służby zagranicznej wraz ze zdefiniowaniem jej charakteru i podstawowych zadań. Treść artykułu obejmuje także ukazanie roli, jaką ESDZ odgrywa w zakresie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Ważnym z punktu widzenia bieżącego funkcjonowania ESDZ jest jej położenie międzyinstytucjonalne będące także przedmiotem analizy niniejszego artykułu. Artykuł kończą rozważania związane z rolą Wysokiego Przedstawiciela ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także rolą państw członkowskich w bieżącym funkcjonowaniu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. (abstrakt oryginalny)

The article aims to analyze the European Union diplomacy, i.e. the European External Action Service (EEAS), which was created based on the decisions of the Treaty of Lisbon. The article presents such issues as the theoretical difference between foreign policy and diplomacy, which are often confused in journalistic texts, the origin of the EU's foreign service, and the definition of its character and basic tasks. The article also contains a discussion of the role the EEAS plays in the Common Security and Defence Policy. The article also deals with the EEAS inter-institutional location, which is very important from the point of view of its daily functioning. The article ends with some deliberations in connection with the role of the High Representative for Foreign Affairs and Security Policy as well as the role of the member states in the current functioning of the European External Action Service. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A More Coherent and Effective European Foreign Policy?, "A Federal Trust Report", February 2009.
 2. A New Response to a Changing Neighbourhood. A review of European Neighbourhood Policy, European Commision, 25 may 2011, http://ec.europa.eu, [data dostępu: 06.12.2011].
 3. Behr T., Siitonen A., Nykànen J., Rewriting The Ground Rules of European Diplomacy, "Briefing Paper 57", 31 March 2010, The Finish Institiute of International Affaires.
 4. Cichocki M., Osica O., Reczkin K., Szpunar M., Trzaskowski T., Traktat ustanawiający konstytucję dla Europy. Analiza zaproponowanych zmian w stosunku do istniejących zapisów traktatowych, "Analizy Natolińskie" 2005.
 5. Czaputowicz J., Polityka zagraniczna i dyplomacja Unii Europejskiej a Traktat Konstytucyjny, "Raporty i Analizy" 2005, nr 4, Centrum Stosunków Międzynarodowych.
 6. Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 7. Deklaracja nr 13. w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, Dziennik Ustaw UE, C 115 z dnia 9.05.2008.
 8. Deklaracja nr 14. w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, Dziennik Ustaw UE, C 115 z dnia 9.05.2008.
 9. Dempsey J., A staunch European guides Merkelpolicy, "The New York Times", 21.11.2005.
 10. Dinan D., Ever Closer Union? An Introduction to the European Community, Macmillan, London 1994.
 11. Donnelly D., Haseler S., Decision-making in European External Policy, "A Federal Trust Report" November 2006, The Federal Trust for Educa-tion&Reasearch.
 12. Draft Council decision establishing the organisation and functioning of the European External Action Service, 25 March 2010, http://register.consilium. europa.eu, [data dostępu: 01.12.2011].
 13. Dudek A.J., Niemiecki dyplomata odpowiedzialny za relacje UE z Rosją, "Polska The Times", 06.10.2010.
 14. European Council Decision taken with the agreement of the President of the Commission of 1 December 2009 appointing the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, Dziennik Urzędowy UE, L 315/49.
 15. Formuszewicz R., Kumoch J., Analiza obsady stanowisk szefów delegatur Unii Europejskiej w przededniu powołania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, "Raport PISM", Warszawa 2010.
 16. Formuszewicz R., Niemcy wobec przełomu politycznego w Afryce Północnej, "Sprawy Międzynarodowe" 2011, nr 3.
 17. Godlewski A., Hubner: Jestem za parytetami, ale nie mogę preferować słabszych, "Polska The Times", 29.03.2010.
 18. Grosse T.G., O słabości polityki zagranicznej Unii Europejskiej, "Analizy Nato-lińskie" 2010, nr 8.
 19. Janiec Z., Rozwój międzynarodowej aktywności Unii Europejskiej. Wymiar instytucjonalny, przedmiotowy i przestrzenny, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna" 2011, nr 1-2.
 20. Kaca E., Sus M., Trudne początki. Nowa unijna dyplomacja a Partnerstwo Wschodnie, "Analizy i Opinie" 2011, nr 120, Instytut Spraw Publicznych.
 21. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Wzmacnianie europejskiej zdolności reagowania w przypadku klęsk i katastrof: rola ochrony ludności i pomocy humanitarnej, Bruksela 26.10.2010, http://eur-lex.europa. eu, [data dostępu: 20.12.2012].
 22. Kumoch J., Francja wobec arabskiej wiosny, "Sprawy Międzynarodowe" 2011, nr 3.
 23. Kuźniar R., Międzynarodowe stosunki polityczne, [w:] E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe - geneza, struktura, dynamika, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 24. Ladzik J., A European diplomatic service?, "European Policy Brief 20", The Federal Trust for Education&Reasearch, January 2006.
 25. Liszczyk D., Kompromis w sprawie ustanowienia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), "Biuletyn" PISM, 2010, nr 104.
 26. Maurer A., Reichel S., The European External Action Service, German Insti-tiute for International and Security Affaires, Berlin 2004.
 27. Miller V., The European External Action Service, House of Commons, Londyn 2010.
 28. Non-paper by Poland. Implementation of the Treaty of Lisbon, Warszawa 19.10.2009 r., www.cie.gov.pl, [data dostępu: 25.11.2011].
 29. Odpowiedź na Interpelację w sprawie działań rządu w zakresie reprezentacji Polski w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, nr 15635, www.sejmometr. com.pl, [data dostępu: 06.05.2010].
 30. Osica O., Trzaskowski R., Europejska Służba Działań Zewnętrznych, "Nowa Europa: Przegląd Natoliński" 2009, nr 2.
 31. Pietras E., Służba zewnętrzna Unii Europejskiej (EU external service), "Biuletyn" PISM 2005, nr 22.
 32. Presidency report to the European Council on the European External Action Service, Council of the European Union, Brussels 2009.
 33. Przemówienie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Jerzego Buzka na Uniwersytecie Humboldta, Berlin 04.03.2010.
 34. Przesłuchanie baronessy Catherine Ashton, kandydatki na wiceprzewodniczącą Komisji/wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego, 06.01.2010.
 35. Rayner L., The EU Foreign Ministry and Union Embassies, The Foreign Policy Center, London 2005.
 36. Służba dyplomatyczna UE: Porozumienie madryckie zatwierdzone przez Parlament, Parlament Europejski, Strasburg, 08.07.2010.
 37. Sprawozdanie w sprawie instytucjonalnych aspektów utworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, 20 października 2009, Parlament Europejski, www.europarl.europa.eu, [data dostępu: 03.10.2011].
 38. Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010.
 39. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisany w Lizbonie 13 grudnia 2007 r., Dz. Urz. UE 2007 C 306/1.
 40. Trzaskowski R., Popielawska J., Rola Parlamentu Europejskiego we Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa, [w:] J.M. Fiszer (red.), Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2011.
 41. Wagińska-Marzec M., Język niemiecki językiem dyplomacji w UE, "Biuletyn Instytutu Zachodniego" 2010, nr 39.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu