BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Organa Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Uwarunkowania skutecznego przywództwa w scentralizowanych sieciach międzyorganizacyjnych w kontekście wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości
Determinants of Effective Leadership in Centralised Interorganisational Networks in the Context of Promoting Innovativeness and Entrepreneurial Attitudes
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2014, t. 30 (5), s. 63-82, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Kreatywność, Innowacyjność, Przedsiębiorczość : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych
Słowa kluczowe
Przywództwo, Przedsiębiorczość, Innowacyjność, Wspieranie przedsiębiorczości, Sieci międzyorganizacyjne
Leadership, Entrepreneurship, Innovative character, Entrepreneurship support, Inter-organizational networks
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem niniejszego referatu jest scharakteryzowanie, na podstawie wybranych wyników przeprowadzonych badań, specyfiki i uwarunkowań skutecznego przywództwa w scentralizowanych sieciach międzyorganizacyjnych w kontekście jego wpływu na generowanie innowacji oraz wspieranie postaw przedsiębiorczych. Autor dokonuje syntetycznego przeglądu zagadnień teoretycznych związanych z funkcjonowaniem scentralizowanych sieci międzyorganizacyjnych oraz przedstawia potencjalnie najlepiej dopasowane do ich uwarunkowań ujęcia przywództwa, jak również charakteryzuje pożądane działania liderów - szczególnie w aspektach aktywizowania. Referat przyczynia się tym samym do dyskusji na temat efektywności mechanizmów zarządzania i przewodzenia w ramach współczesnych układów sieciowego współdziałania. Badania przeprowadzone zostały w 2013 roku na bazie próby liczącej 407 osób zatrudnionych w podmiotach należących do scentralizowanych sieci międzyorganizacyjnych (wyższe stanowiska zarządcze) lub będących właścicielami albo współwłaścicielami takich firm. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this paper is to characterize, basing on selected results of the conducted research, the specificity and determinants of effective leadership in centralised interorganisational networks in the context of its impact on generating innovativeness and supporting entrepreneurial attitudes. The author performs a synthetic review of theoretical issues related to the functioning of centralised interorganisational networks and presents conceptions of leadership potentially the best suited to their circumstances - particularly in aspects of activation. The paper therefore contributes to the discussion on the effectiveness of mechanisms for management and leadership in the context of modern network systems interoperability. Therefore this paper contributes to the discussion on effectiveness of mechanisms for management and leadership in the context of modern network systems. The research was conducted in 2013 basing on a sample of respondents employed in organisations belonging to centralized interorganisational networks (senior management level) or being the owners or co-owners of such firms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Avery, Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 2. Blanchard K., Przywództwo wyższego stopnia. Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 3. Borgatti S.P., Foster P.C., The Network Paradigm in Organizational Research: A Review and Typology, "Journal of Management" 2003, 29(6).
 4. Capaldo A., Network Structure and Innovation: The Leveraging of a Dual Network as a Distinctive Relational Capability, "Strategic Management Journal" June 2007, Vol. 28, No. 6.
 5. Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters kluwer Polska, Warszawa 2012.
 6. Gobillot E., Przywództwo przez integrację. Budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osiągania efektywności i zysku, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
 7. Grandori A, Soda G., Inter-firm Networks: Antecedents, Mechanisms and Forms, "Organization Studies" 1995, 16/2.
 8. Jago A., Leadership: Perspectives in Theeory and Research, "Management Science" March 1982, Vol. 28, No. 3.
 9. Kaplan B., Kaiser R., Wszechstronny lider. Wykorzystaj swoje mocne strony do maksimum, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 10. Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., Rozwój teorii organizacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 11. Krupski R., Elastyczność zasobów organizacji, [w:] Krupski R. (red.), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 12. Madhavan R., Koka B.R., Prescott J.E., Networks in Transition: How Industry Events (Re)Shape Interfirm Relationships, "Strategic Management Journal" May 1998, Vol. 19, No. 5.
 13. Nicholls J., Leadership in organisations: Meta, macro and micro, "European Management Journal" Spring 1988, Vol. 6, Issue 1.
 14. Niemczyk J., Strategia. Od planu do sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 15. Niemczyk J., Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 16. Niemczyk J., Organa M., Piórkowska K., Mechanizmy zarządzania sieciami międzyorganizacyjnymi, [w:] Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 17. Organa M., Przywództwo w scentralizowanej sieci międzyorganizacyjnej, "Organizacja i Zarządzanie" 2013, nr 3(23), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 18. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 19. Peters T.J., Waterman Jr., R.H., W poszukiwaniu doskonałości w biznesie, MT Biznes, Warszawa 2011.
 20. Plawgo B., Przesłanki i formy powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw, [w:] B. Plawgo, W. Zaremba (red.), Partnerskie współdziałanie w sektorze publicznym i prywatnym, Fundacja współczesne Zarządzanie, Białystok 2005.
 21. Provan K.G., Fish A., Sydow J., Interorganizational Networks at the Network Level: A Review of the Empirical Literature on Whole Networks, "Journal of Management" June 2007, Vol. 33, No. 3.
 22. Strategor, Zarządzanie firmą, Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995.
 23. Thorelli H.B., Networks: Between markets and hierarchies, Strategic Management Journal, Vol. 7, Issue 1, Jan. - Feb., 1986.
 24. Van Dijk J., The Network Society: Social Aspects of New Media, Second edition, SAGE Publication Ltd., London 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu