BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Jacek (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Kryterium innowacyjności w projektowaniu organizacji gospodarczej : ujęcie systemowe
Innovativeness Criterion in Designing Business Organization : Systemic Approach
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2014, t. 30 (5), s. 83-118, rys., tab., bibliogr. 66 poz.
Tytuł własny numeru
Kreatywność, Innowacyjność, Przedsiębiorczość : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych
Słowa kluczowe
Doskonalenie organizacji, Innowacyjność, Proces zarządzania, Przegląd literatury
Organisation improving, Innovative character, Management process, Literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie porusza problematykę procesów projektowania organizacji gospodarczych z uwzględnieniem kryterium innowacyjności. Podejmowana jest w nim próba identyfikacji relacji pomiędzy kategoriami innowacji i innowacyjności a mechanizmami projektowania/doskonalenia organizacji gospodarczej w warunkach systemowego podejścia do procesów zarządzania. Artykuł ma charakter teoretyczny, a jego celami są: umiejscowienie kryterium innowacyjności w procesach projektowania organizacji gospodarczej, specyfikacja modeli projektowania organizacji gospodarczej oraz identyfikacja wyznaczników systemowego charakteru kategorii innowacji i innowacyjności, a także określenie ich wpływu na mechanizmy projektowania organizacji gospodarczej. Postawiona teza w brzmieniu: kryterium innowacyjności jest zakorzenione w modelach projektowania organizacji gospodarczych oraz uwzględnianie tego kryterium przez podmioty projektujące wspiera procesy projektowania organizacji gospodarczych w warunkach systemowego podejścia do zarządzania została przyjęta (na podstawie badań przeprowadzonych z wykorzystaniem metod analizy źródeł literaturowych, syntezy i dedukcji) - jednakże z zastrzeżeniem, iż innowacyjność może być również źródłem zagrożeń dla projektowanej/doskonalonej strukturalnie organizacji. (abstrakt oryginalny)

The paper contains an issue of the processes of business organizations' designing, with a particular regard to the innovativeness criterion. In the article, there is made an attempt to identify relationships between the categories of innovation and innovativeness, and designing/improvement mechanisms of the business organizations in the framework of the systemic approach to the management processes. The article has a theoretical nature, and its objectives are: location of the innovativeness criterion in the designing processes of the business organizations, specification of the models of designing the business organizations, and identification of the indicators of the systemic nature of the categories of innovation and innovativeness, as well specification of their impact on the designing mechanisms of the business organizations. The following thesis: the innovativeness criterion is embedded in the models of designing the business organizations, and complying this criterion by the designing units supports the designing processes of the business organizations in the framework of the systemic approach to the management processes has been accepted in the article (on a base of the research carried out with the use of the methods of analysis of the literature sources, synthesis and deduction) - however, with the proviso that innovation may also be a source of threats to the designed/structurally improved organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieć A., Innowacyjność a wzrost gospodarczy, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 2013, nr 1 (26).
 2. Black J., Słownik ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 3. Borodzicz E.P., Risk, Crisis & Security Management, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2005.
 4. Brockhoff K., Abstimmungsprobleme von Marketing und Technologiepolitik, "Die Betriebswirtschaft", 1985, nr 45.
 5. Brzeziński M., O organizacjach przyszłości raz jeszcze, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 2014, nr 1 (30).
 6. Champy J., X-engineering przedsiębiorstwa: przemyśl swój biznes w erze cyfrowej, Placet, Warszawa 2003.
 7. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość, Emka, Warszawa 2004.
 8. Drucker P.F., The Practice of Management, Harper Collins, London 1968.
 9. Duczkowska-Piasecka M., Model biznesu - nowe podejście do zarządzania strategicznego, [w:] M. Duczkowska-Piasecka (red.), M. Poniatowska-Jaksch, K. Duczkowska-Małysz, Modele biznesu: nowe myślenie strategiczne, Difin, Warszawa 2013.
 10. Ficoń K., Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe, BEL Studio, Warszawa 2007.
 11. Francik A., Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
 12. Galbraith J., Downey D., Kates A., Designing Dynamic Organizations: A Hands-On Guide for Leaders at All Levels, AMACOM, New York 2002.
 13. Glinka B., Hensel P., Projektowanie organizacji, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 14. Gomółka Z., Cybernetyka w zarządzaniu. Modelowanie cybernetyczne. Sterowanie systemami, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 15. Gomułka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa 1998.
 16. Grajewski P., Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 17. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 18. Hamel G., What Matters Now: How to Win in a World of Relentless Change, Ferocious Competition and Unstoppable Innovation, Jossey-Bass, San Francisco 2012.
 19. Hammer M., The Agenda: What Every Business Must Do to Dominate the Decade, Three Rivers Press, New York 2001.
 20. Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Innowacje w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 21. Jasiński A.H., Model procesowy innowacji: ramy teoretyczne, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", J. Skalik, A. Zabłocka-Kluczka (red.), Innowacje w zarządzaniu, 2013, nr 300.
 22. Juchniewicz M., Grzybowska B., Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 23. Jurga A., Technologia teleinformatyczna w organizacji wirtualnej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
 24. Kalinowski T.B., Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 25. Kast F.E., Rosenzweig J.E., General Systems Theory: Applications for Organization and Management, "Academy of Management Journal", December 1972, [http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/general_system_theory-_applications_for_organization_and_management.pdf] (09.09.2014).
 26. Kleinrok M., Controlling innowacji w przedsiębiorstwie, [w:] K. Poznańska, R. Sobiecki (red.), Innowacje w przedsiębiorstwie: wybrane aspekty, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012.
 27. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", Warszawa 1989.
 28. Kozioł-Nadolna K., Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2013.
 29. Koźmiński A. K., Latusek-Jurczak D., Rozwój teorii organizacji. Od systemu do sieci, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 30. Koźmiński A.K., Jemielniak D., Latusek-Jurczak D., Zasady zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 31. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 32. Krupski R., Powrót do koncepcji systemowych, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 33. Krupski R., Rodzaje i podstawowe mechanizmy elastyczności, [w:] R. Krupski (red.), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 34. Kusa R., Model biznesu a innowacyjność przedsiębiorstwa, [w:] M. Romanowska, J. Cygler (red.), Granice zarządzania, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.
 35. Larose D.T., Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 36. Lichniak I., Rozwój przedsiębiorczości w Polsce, [w:] I. Lichniak (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, seria: "Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa", Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.
 37. Matheson D., Matheson J., The Smart Organization: Creating Value Through Strategic R&D, Harvard Business School Press, Boston 1998.
 38. Mesarović M., Matematyczna teoria systemów ogólnych, [w:] G.J. Klir (red.), Ogólna teoria systemów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1976.
 39. Mintzberg H., Zarządzanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 40. Müller R., Rupper P., Process Reengineering: optymalizacja procesów zorientowanych na klienta, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2000.
 41. Nowa Encyklopedia Powszechna A-Z, Zielona Sowa, Kraków 2003.
 42. Nowak W.A., Organizacja jako złożony system adaptacyjny, [w:] M. Romanowska, J. Cygler (red.), Granice zarządzania, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.
 43. Palka J., Rola zaufania w organizacji wirtualnej, "Przegląd Organizacji", 2004, nr 7-8.
 44. Pichlak M., Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Difin, Warszawa 2012.
 45. Podręcznik Oslo: zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, Eurostat, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki - wydanie polskie, wydanie trzecie, Warszawa 2008.
 46. Porter M.E., The competitive advantage of nations, The Macmillan Press Ltd., London 1990.
 47. Poznańska K., Sieci współpracy a innowacyjność przedsiębiorstw, [w:] A. Sopińska, S. Gregorczyk (red.), Granice strukturalnej złożoności organizacji, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.
 48. Prahalad C.K., Krishnan M.S., Nowa era innowacji, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.
 49. Rogowski W., Kapitał intelektualny jako generator nowych czynników konkurencyjności, [w:] S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny: spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 50. Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 51. Sage A.P., Rouse W.B., An Introduction to Systems Engineering and Systems Management, [w:] A.P. Sage, W.B. Rouse (red.), Handbook of Systems Engineering and Management, seria: "Wiley Series in Systems Engineering and Management", John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2009.
 52. Sankowska A., Organizacja wirtualna. Koncepcja i jej wpływ na innowacyjność, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 53. Schumpeter J.A., Teoria wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 54. Senge P.M., Piąta dyscyplina: teoria i praktyka organizacji uczących się, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 55. Sienkiewicz P., Inżynieria systemów kierowania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1988.
 56. Słownik matematyki i cybernetyki ekonomicznej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1985.
 57. Symonides T., Otoczenie przedsiębiorstwa i jego wpływ na sukces innowacji, [w:] T. Pakulska (red.), Niestabilność otoczenia - wyzwania dla przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.
 58. Tidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami: integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 59. Urban W., Narzędzia służące zwiększaniu elastyczności, [w:] S. Kasiewicz et al., Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstw: od zarządzania zasobowego do procesowego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
 60. Wiśniewska J., Innowacyjność i jakość - wyzwania współczesnych organizacji, [w:] J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami, CeDeWu, Warszawa 2013.
 61. Zajdziński K., Innowacja jedną z przyczyn problemów przedsiębiorstwa, [w:] T. Pakulska (red.), Niestabilność otoczenia - wyzwania dla przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.
 62. Zaskórski P., Asymetria informacyjna w zarządzaniu procesami, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2012.
 63. Zaskórski P., Gonciarski W., Struktury i strategie zarządzania organizacją, [w:] P. Zaskórski (red.), Zarządzanie organizacją w warunkach ryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2011.
 64. Zaskórski P., referat pt. Współczesna organizacja jako system w systemie i nadsystem, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Zarządzanie determinowane specyfiką sektora, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 5-6 grudnia 2013.
 65. Zaskórski P., Wirtualizacja organizacji w "chmurze" obliczeniowej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 2012, nr 3 (746).
 66. Zaskórski P., Woźniak J., Pieniążek G., Procesowe modele zarządzania w aspekcie ryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania, [w:] P. Zaskórski (red.), Zarządzanie organizacją w warunkach ryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu