BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niemczyk Lesław (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Analiza finansowa przedsiębiorstwa bazującego na wiedzy
Financial Analysis of the Knowledge-based Enterprise
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2014, nr 4, s. 143-164, tab., bibliogr. 24 poz.;
The National Economy
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Kapitał intelektualny, Rachunkowość, Analiza finansowa, Stopa zwrotu kapitału
Enterprises, Intellectual capital, Accounting, Financial analysis, Return on Investment (ROI)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie teoretycznych podstaw nowego obszaru analizy finansowej przedsiębiorstwa. Powodem podjęcia tej problematyki jest niemoc klasycznej analizy finansowej dotycząca precyzyjnego diagnozowania zasobów kompetencji kontrolowanych przez przedsiębiorstwa bazujące na wiedzy. Nie tylko analiza finansowa, ale także nauki o finansach stoją obecnie przed wyzwaniem poszerzenia swojego instrumentarium o nowe narzędzia umożliwiające rejestrację, prezentację i interpretację zjawisk ekonomicznych charakterystycznych dla zasobów wiedzy (kapitału intelektualnego). W artykule zaprezentowano przedmiot oraz główne założenia rachunkowości finansowej aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego. Przywołano najważniejsze urządzenia ewidencyjne tego działu rachunkowości: bilans oparty na wiedzy oraz księgę kompetencji. Przedstawiono metodykę wstępnej analizy bilansu opartego na wiedzy, a więc badanie jego zasadniczej struktury i dynamiki. Dalej zaproponowano konstrukcję podstawowego wskaźnika postindustrialnej analizy finansowej, tj. wskaźnika return on knowledge (ROK). Zdefiniowano zjawisko dźwigni intelektualnej oraz podjęto próbę jego kwantyfikacji. W rezultacie zestaw narzędzi klasycznej analizy finansowej został wzbogacony o następujące wskaźniki oraz wzorce ich interpretacji: wskaźnik struktury aktywów kompetencyjnych (kapitału intelektualnego), wskaźnik dynamiki nominalnej aktywów kompetencyjnych (kapitału intelektualnego), wskaźnik dynamiki realnej aktywów kompetencyjnych (kapitału intelektualnego), wskaźnik wytworzenia kapitału intelektualnego, wskaźnik rentowności aktywów kompetencyjnych (kapitału intelektualnego), stopień dźwigni intelektualnej, stopień przychodowości aktywów kompetencyjnych, stopień kosztochłonności aktywów kompetencyjnych.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the theoretical foundations of a new approach to the financial analysis of the enterprise. This new approach is needed, the author says, because classical financial analysis fails to precisely diagnose intellectual capital resources controlled by knowledge-based enterprises. All disciplines of finance are currently facing the challenge of expanding their instruments to include new tools for recording, presenting and interpreting economic processes characteristic of knowledge resources (intellectual capital), the author says. The article discusses the subject and presents the main assumptions of financial accounting for competence assets and intellectual capital. The author lists the most important tools of this new branch of accounting: "knowledge-based balance sheets" and "books of competencies." The article presents the methodology for a preliminary analysis of knowledge-based balance sheets, which involves an examination of their fundamental structure and dynamics. The author proposes a "basic indicator of post-industrial financial analysis" called "return on knowledge" (ROK). He also defines the phenomenon of intellectual leverage and attempts to quantify it. According to Niemczyk, the available range of classical financial analysis tools should be expanded to include "the structure of competence assets (intellectual capital), the nominal growth of competence assets (intellectual capital), the real growth of competence assets (intellectual capital), the self-production of intellectual capital, return on knowledge, the degree of intellectual leverage, the profitability of competence assets, and the cost effectiveness of competence assets." (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cyrek M. [2012], Rozwój sektora usług a gospodarka oparta na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 2. Drucker P. [1999], Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Dworak E. [2012], Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce, ocena, uwarunkowania, perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 4. Etzkowitz H., Leydesdorff L. (red.) [1997], Universities and the Global Knowledge Economy, A Triple Helix of University-Industry-Government Relations, Pinter, London-Washington.
 5. Gabrusewicz W. [2011], Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jednostkowe i skonsolidowane, PWE, Warszawa.
 6. Gabrusewicz W. [2014], Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa.
 7. Gorczyńska M., Znaniecka K. [2006], Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 8. Kitowski J. [2001], Rachunkowość i finanse, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu, Przemyśl.
 9. Kotowicz-Jawor J. (red.) [2009], GOW - wyzwania dla Polski, PTE, Warszawa.
 10. Micherda B. (red.) [2011], Sprawozdanie finansowe i ich analiza, analiza finansowa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 11. Naisbitt J. [1997], Megatrendy, Zysk i S-ka, Poznań.
 12. Niemczyk L. [2010], Program badawczy Luca Paciolego, "Gospodarka Narodowa", nr 9, s. 83-96.
 13. Niemczyk L. [2011a], Rachunkowość zasobów wiedzy przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6, s. 105-122.
 14. Niemczyk L. [2011b], Rachunkowość wiedzy, suplement do podręczników pt. Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo dr Lesław Niemczyk, Rzeszów.
 15. Niemczyk L. [2013], Rachunkowość finansowa aktywów kapitału intelektualnego, Nowy dział rachunkowości, Pacioli Institute, Rzeszów.
 16. Niemczyk L. [2014], Zarządzanie wiedzą 2.0 - rachunkowość finansowa kapitału intelektualnego jako baza informacyjna zarządzania kapitałem intelektualnym, "e-mentor", nr 1(53), s. 50-53.
 17. Pacioli L. [2007], Tractatus XI, de Computis et Scripturis, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 18. Poskrobko B. [2009], Sustainable Development versus Knowledge-Based Economy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 19. Runiewicz-Wardyn M. (red.) [2008], Knowledge-Based Economy as Factor of Competetiveness and Economic Growth, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 20. Skrzywan S. [1969], Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 21. Sojak S., Stankiewicz J. [2008], Podstawy rachunkowości, Dom Organizatora, Toruń.
 22. Wachowiak P. (red.) [2006], Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 23. Welfe W. (red.) [2007], Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa.
 24. Wędzki D. [2006], Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu