BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bógdał-Brzezińska Agnieszka (Uniwersytet Warszawski), Budziszewska Anna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Tożsamość narodowa i międzynarodowa w kontekście polskiej prezydencji w Unii Europejskiej : ujęcie konstruktywistyczne
National and International Identity in the Context of Polish European Union Presidency : Constructivism-based Approach
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2011, nr 4 (35), s. 124-141, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Tożsamość narodowa, Tożsamość międzynarodowa UE, Świadomość narodowa, Prezydencja w Unii Europejskiej, Wizerunek państwa
National identity, International identity of the EU, National consciousness, Presidency of the European Union, Image of the country
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przejęcie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej zostało odczytane przez władze Polski jako wielka szansa silniejszego zamanifestowania rangi politycznej we Wspólnocie. Inauguracji polskiej prezydencji towarzyszyły liczne wydarzenia promocyjne, których celem stało się również przybliżenie społeczeństwu problemów integracji i pogłębienie poczucia przynależności do wspólnej rodziny narodów europejskich. Na fali tych wydarzeń rozgorzała medialna i międzypartyjna debata o tożsamości narodowej i międzynarodowej Polaków i Polski, która stanowi znakomity materiał do studiów utrzymanych w metodologicznych ramach konstruktywizmu społecznego. Autorki postawiły sobie kilka pytań badawczych. Czy współczesne państwo, takie jak Polska, buduje świadomie i konsekwentnie poczucie odrębności i samoświadomości swych obywateli, czy też zmierza w kierunku zatarcia granic między tożsamością narodową i wspólnotową? Czy partie polityczne umieszczają temat podwójnej tożsamości państwa w debacie publicznej i co je na tym tle różni? W jaki sposób władze przekładają kwestie tożsamości państwa na jego role międzynarodowe? Jaka jest zdolność krytycznej oceny przez społeczeństwo działań władz na obszarze tożsamości państwa? Wszystkie powyższe dylematy badawcze prowadzą ku wnioskom krytycznym. Wydaje się, że ani elity polityczne w Polsce ani szeroko rozumiane społeczeństwo nie postrzegają kwestii tożsamościowych jako ważnego zagadnienia w debacie publicznej. Przeważają postawy infantylne lub skrajnie instrumentalne socjotechniki, brakuje natomiast głębszej refleksji nad związkiem między samoświadomością państwową a rolami, jakie może odegrać kraj na forum UE. (abstrakt oryginalny)

Taking over the presidency of the Council of the European Union was interpreted by the Polish authorities as a great opportunity to strongly manifest its political role in the Community. The inauguration of the Polish Presidency was accompanied by numerous promotional events aimed at bringing the citizens closer to understanding integration and strengthening the sense of being part of the common European nation's family. On the wave of those events, there was a discussion in the media and between parties about the national and international identity of the Poles and Poland, which is an excellent material for studies within the methodological frames of social constructivism. The authors asked several research questions. Does a con temporary state, such as Poland, consciously and consistently build a sense of diversity and self consciousness of its citizens or does it aim to blur the borders between the national and communal identity? Do political parties include the issue of the double identity of the state in the public discussion agenda and in what way do they differ in doing that? How do the authorities translate the issue of the state identity into its international roles? What is the community's ability to critically assess the authorities' actions in the field of the state's identity? All the above-mentioned research dilemmas lead to critical conclusions. It seems that neither political elites in Poland nor broadly understood community do not perceive identity issues as important topics in a public debate. Infantile attitudes or excessively instrumental social engineering predominate and there is a lack of real reflection over the relation between the state self-consciousness and the roles that a country can play on the European Union arena. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieleń S. (red.), Polska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2007.
  2. Bieleń S. (red.), Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji, Warszawa 2009.
  3. Bobrownicka M., Patologie tożsamości narodowej w postkomunistycznych krajach słowiańskich, Kraków 2006.
  4. Domagała A., Integracja Polski z Unią Europejską, Warszawa 2008.
  5. Grudziński P., Państwo inteligentne. Polska w poszukiwaniu międzynarodowej roli, Toruń 2008.
  6. Kukułka J., Problem tożsamości zbiorowej, [w:] Pokolenia, kultura, polityka. Księga jubileuszowa na 65-lecie profesora Bronisława Gołębiowskiego, Warszawa 1999.
  7. Maksymowicz A. (red.), Materiały konferencji Polska a integracja europejska, Uniwersytet Wrocławski, Aula Leopoldina 29 maja 1999, Wrocław 2000.
  8. Marczewska-Rytko M. (red.), Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej, Lublin 2001.
  9. Miklaszewski S. (red.), Polska w Unii Europejskiej, Kraków 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu