BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Giżyński Juliusz (Uniwersytet Gdański), Wierzba Ryszard (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Funkcjonowanie euro jako waluty międzynarodowej w warunkach kryzysu gospodarczego
The Functioning of the Euro as an International Currency in the Time of Economic Crisis
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 4, s. 167-179, rys., tabl., bibliogr. 11 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Euro, Waluta międzynarodowa, Kryzys gospodarczy, Systemy kursu walutowego
Euro, International currency, Economic crisis, Exchange rate regime
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem opracowania jest scharakteryzowanie poszczególnych funkcji euro jako waluty międzynarodowej w warunkach kryzysu gospodarczego. Przeprowadzona analiza dotyczy lat 2008-2011. Funkcjonowanie danej waluty jako międzynarodowej jest w głównej mierze zdeterminowane przez siły rynkowe. Waluta ta, jak każda waluta krajowa, jest stosowana w trzech funkcjach: środka płatniczego, waluty obrachunkowej oraz waluty rezerwowej. Po pierwsze, znaczenie euro w funkcji środka płatniczego mimo kryzysu gospodarczego w UGW nie zmniejszyło się. Po drugie, rola euro jako waluty obrachunkowej w obszarze fakturowania międzynarodowego handlu pomiędzy dwoma krajami spoza UGW była zróżnicowana. Z kolei udział międzynarodowych obligacji i innych papierów dłużnych wyrażonych w euro kształtował się na względnie stabilnym poziomie. Natomiast funkcjonowanie euro jako kotwicy dla innych walut było zdeterminowane czynnikami geograficznymi i instytucjonalnymi. Po trzecie, euro w funkcji waluty rezerwowej pozostało drugą, obok dolara, najważniejszą walutą. Warto podkreślić, iż zagraniczni inwestorzy zareagowali odmiennie na zawirowania na rynkach obligacji skarbowych w strefie euro w 2011 r. w porównaniu z początkiem globalnego kryzysu gospodarczego w 2008 r. Zmniejszyli oni zapotrzebowanie na papiery dłużne strefy euro. Niemniej jednak waluta euro pozostała drugą najważniejszą walutą międzynarodową. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to characterize particular functions of the euro as an international currency in the time of the economic crisis. Conducted analysis concerns the period from 2008 to 2011. Functioning of national currency as the international one is determined by the market forces. The currency is used in three functions: as a medium of exchange, as a unit of account and as a store of value. Firstly, the role of euro as the medium of exchange, despite the economic crisis in EMU, has not diminished. Secondly, the unit of account function of the euro in the extent of invoicing the international trade in goods and services between two non-euro area countries was differentiated. In case of evaluation of bonds and notes nominated in euro on the international markets, the share of the euro currency was stable. As far as the anchor function for other currencies is concerned, it was determined by the geographical and institutional factors. Thirdly, the euro in function of reserve currency has remained the second, after dollar, most important currency. It has to be mentioned that international investors reacted differently to the sovereign debt crisis in 2011, in comparison to the period which began the global economic crisis in 2008. They reduced demand for debt securities of the euro area. Nevertheless, the euro has remained the second, most important international currency. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Franek S. (2012), Interwencje walutowe banków centralnych i zarządzanie rezerwami walutowymi, [w:] Współczesna bankowość centralna, red. W.L. Jaworski, A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa.
 2. Karwowski J. (2012), Ocena polityki zarządzania rezerwami walutowymi, [w:] Współczesna bankowość centralna, red. W.L. Jaworski, A. Szelą-gowska, CeDeWu, Warszawa.
 3. Małecka E., Wierzba R. (2008), Wzrost znaczenia euro jako waluty międzynarodowej, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, red. J. Bieliński, M. Czerwińska, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 4. Milesi-Ferretti G.M., Tille C. (2011), The great retrenchment: international capital flows during the global financial crisis, "Economic Policy", vol. 26, issue 66, s. 285-346.
 5. Misztal P. (2011), Światowe waluty rezerwowe - obecna sytuacja i perspektywy, [w:] Wzrost gospodarczy i finanse międzynarodowe, red. S.I. Bukowski, J. Misala, CeDeWu, Warszawa.
 6. Papaioannou E., Portes R. (2008), The international role of the euro: a status report, "European Economy. Economic Papers", April, no. 317.
 7. The international role of the euro, 2010, European Central Bank, July.
 8. The international role of the euro, 2011, European Central Bank, July.
 9. The international role of the euro, 2012, European Central Bank, July.
 10. Van Nieuwerburgh S., Veldkamp L. (2010), Information Acquisition and Under-Diversification, "Review of Economics Studies", no. 77, s. 779-805.
 11. Żukrowska K. (2012), Znaczenie dwuwalutowości w systemie światowym i rola w nim Unii Gospodarczej i Walutowej, [w:] Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej, red. J.L. Bednarczyk, W. Przybylska--Kapuścińska, CeDeWu.pl, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu