BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janik Bogna (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Portfelowe społecznie odpowiedzialne strategie inwestycyjne
Portfolio of Socially Responsible Investment Strategies
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 4, s. 193-205, tabl., bibliogr. 21 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Inwestycje, Strategia inwestycyjna, Inwestowanie społecznie odpowiedzialne
Investment, Investment strategy, Socially responsible investing (SRI)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Idea społecznie odpowiedzialnych lub zrównoważonych inwestycji jest obecnie szeroko dyskutowana, zarówno w gronie teoretyków, jak i praktyków rynku finansowego. Wnosi ona nowe podejście do inwestycji, a mianowicie kreuje prócz dochodu także inne wartości o charakterze społecznym. Jak wskazują raporty, liczba tych inwestycji na globalnym rynku finansowym ciągle wzrasta, co świadczy o zainteresowaniu ze strony inwestorów. W ciągu wielu lat takiego inwestowania wypracowano strategie inwestycyjne, od tych najstarszych, tj. negatywnej selekcji, po najnowsze, takie jak pozytywna selekcja i inwestycje z wpływem. W artykule zaprezentowano strategie występujące w opracowaniach ponadnarodowych instytucji zajmujących się tymi zagadnieniami i porównano je z praktyką rynkową. Przedstawiono także społecznie odpowiedzialne strategie inwestycyjne na tle dochodu i ryzyka. Praktyka rynkowa jest zbieżna z opracowaniami przytaczanymi przez ponadnarodowe organizacje, a najbogatszy wybór strategii przedstawia Eurosif. Brak jest także w literaturze przedmiotu jednoznacznych dowodów przemawiających za zdecydowanie niższą lub wyższą dochodowością takich inwestycji. Portfel społecznie odpowiedzialnych inwestycji może mieć gorsze wyniki wynikające z ograniczenia spektrum inwestycji (przez np. negatywną selekcję) lub mieć dodatkowe bonusy wynikające z dodatkowych przepływów finansowych wcześniej niepodanych do publicznej wiadomości. (abstrakt oryginalny)

Socially Responsible or sustainable investment has been a subject widely discussed among both theoretical and practical experts of the financial market. They present a new approach to investment which means that they not only create income but some social values as well. According to the reports the number of those investments on global financial market has been increasing, which signifies interest on the part of investors. During many years of such investment various strategies have been implemented. The oldest ones like negative screening have been substituted with positive screening and impact investment. The article presents the strategies present in reports of global organizations dealing with those issues. The strategies have been compared to market practice. Moreover, SRI strategies have been presented in comparison with income and risk. Market practice is coherent with reports of global organizations, out of which Eurosif presents the widest array of strategies. There is no evidence pointing to higher or lower profitability of those investment mentioned in the papers on the subject. SRI portfolio might have worse results which is due to limited spectrum of investment (negative screening) or have added bonuses resulting from additional income which hadn't been made public. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauer R, Otten R., Tourani-Rad A. (2006) Ethical investing in Australia: Is there a financial penalty? "Pacific-Basin Finance Journal", vol. 14, s. 33-48.
 2. Bernatt M. (2009), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 3. Bridges Ventures Ten Year Report: a decade of investing for impact and sustainable growth (2012), Bridges Ventures.
 4. Crane A., McWilliams A., Mattrn D., Moon J., Siegele D. (2008), The Oxford Handbook of corporate social responsibility, Oxford University Press, Oxford.
 5. Czerwińska T. (2009), Społeczna odpowiedzialność polityki inwestycyjnej funduszy emerytalnych, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", nr 3, s. 11-27.
 6. Demystifying the Responsible Investment Performance (2007), UNEP FI Asset Management Working Group & Mercer Investment Consulting.
 7. Dowell G., Hart S. and Yeung B. (2000), Do Corporate global environment standards creates or destroy market value?, "Management Science", vol. 46, no. 8, s. 1059-1074.
 8. European SRI Study 2010 (2010), Eurosif, www.eurosif.org/images/stories/pdf/Research/Eurosif_2010_SRI_Study_Web.pdf, dostęp dnia 18.05.2013.
 9. European SRI Study 2012 (2012), Eurosif.
 10. Geczy Ch., Stambaugh R.F. i Levin D. (2005), Investing in Socially Responsible Mutual Funds, www.ssrn.com/abstract=416380,www.dx.doi. org/10.2139/ssrn.416380, dostęp dnia 18.05.2013.
 11. Janik B., Efficiency of investment strategy of Calvert Socially Responsible Funds (2012), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 271: Zarządzanie finansami - teoria i praktyka, red. A. Kopiński, T. Słoński, B. Ryszawska.
 12. Kekalainen S. (2004), Sustainability of privately managed Pension Funds, Finsl Thesis for the Department of Organization and Strategy, University of Tilburg.
 13. Komisja Europejska (2001), www.ec.europa.eu/, dostęp dnia 10.07.2013.
 14. Overview of the links between Corporate Social Responsibility and Competitiveness, European Competitiveness Report (2008), European Commission, www.ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainablebusiness/files/csr/documents/csrreportv002_en.pdf, dostęp dnia 18.05.2013.
 15. Renneboog L., Horst J., Zhang Ch. (2007), Socially Responsible Investments: Methodology, Risk Exposure and Performance, Finance Working Paper, June, no. 175, s. 1-45.
 16. Rok B. (2004), Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Akademia Rozwoju Filantropi w Polsce, "Forum Odpowiedzialnego Biznesu", s. 1-37.
 17. Shedding light on responsible investment: approaches, returns and impacts (2009), MERCER.
 18. Socially Responsible Investment by Pension Funds - a state of the Knowledge Report (2000), Ellipson, Basel.
 19. Sparkes, R. (2002), Socially Responsible Investment - A Global Revolution, John Wiley & Sons, Chichester.
 20. Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza (2007), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa.
 21. Thiel S. (2007), Rynek Kapitałowy i terminowy, skrypt dla nauczycieli do przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości, Komisja Nadzoru Finansowego, Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu