BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piasecki Krzysztof (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Tomasik Edyta (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
O sposobie nieprecyzyjnego określenia rozkładu stopy zwrotu
About The Way of Imprecise Definition of Return Rate Distribution
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 98-107, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Stopa zwrotu, Modelowanie ekonometryczne, Szeregi czasowe, Zbiory rozmyte
Rate of return, Econometric modeling, Time-series, Fuzzy sets
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Teoretyczny model rozkładu prawdopodobieństwa zgodny z empirycznym rozkładem obserwowanej zmiennej nazywamy rozkładem dopuszczalnym tej zmiennej. W tej pracy jest dyskutowany problem wyboru dopuszczalnego rozkładu stopy zwrotu. Jest tutaj pokazane, że taki wybór jest niewyrazisty i niejednoznaczny. To było przesłanką do określenia rozkładu dopuszczalnego, jako podzbioru rozmytego kolekcji rozpatrywanych rozkładów. Konieczność takiego ujęcia jest zilustrowana za pomocą studium empirycznego przypadku. Pokazano możliwość zastosowań otrzymanych wyników w analizie rynków finansowych. Na zakończenie autorzy zasugerowali dalszy kierunek statystycznych badań własności nieprecyzyjnie zdefiniowanego rozkładu dopuszczalnego. (abstrakt oryginalny)

The theoretical model of the probability distribution consistent with the empirical distribution of the observed variable is called the acceptable distribution of this variable . There is a discussed problem of choice of the acceptable return rate distribution. Here it is shown that such choice is indistinct and ambiguous. It was a premise for determining the acceptable distribution as a fuzzy subset of considered distributions collection. The necessity of such a presentation is illustrated by means of the empirical case study. The possibility of application obtained results to financial markets analysis was shown. At the end authors suggested a further direction of the statistical research of imprecise defined acceptable distribution properties (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Czogała E., Gottwald S., Pedrycz W., On the concepts of measures of fuzziness and their application in decision making, 8th Trenniol World Congress IFAC, Kyoto 1981.
 2. Eberlein E., Keller U., Hyperbolic distributions in finance, Bernoulli 1, 1994.
 3. Fama E., The behavior of stock market prices, Journal of Business, 38, 1965.
 4. Jajuga K., Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2000.
 5. Łażewski M., Zastosowanie α-stabilnych rozkładów prawdopodobieństwa do analizy danych finansowych o wysokiej częstotliwości, rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2007.
 6. Mandelbrot B., The variation of certain speculative process, w: Cootner P.H. (red.), The random character of stock market prices, MIT Press, Cambridge, MA 1964.
 7. Piasecki K., Trójwymiarowy obraz ryzyka, w: Hozer J. (red.) Metody ilościowe w ekonomii, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 450, Szczecin 2007.
 8. Piasecki K., Obraz ryzyka w rozmytych przestrzeniach probabilistycznych, w: Chrzan P. (red.) Matematyczne i ekonometryczne metody oceny ryzyka finansowego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 9. Piasecki K., O sposobie poszukiwania dobrej metody inwestowania na giełdzie, w: Chrzan W. (red.) Innowacje w finansach i ubezpieczeniach. Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne", (przyjęte do druku).
 10. Purczyński J., Estymacja parametrów rozkładu GED, w: Tarczyński W. (red.), Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, część I, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 11. Rokita P., Próba estymacji VaR na rynku polskim, w: Tarczyński W. (red.). Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, część I, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 12. Szczepaniak W., Zastosowanie rozkładów stabilnych i hiperbolicznych do aproksymacji rozkładów stóp zwrotu GPW w Warszawie, Materiały konferencyjne XXXVII Konferencji Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Polski Południowej, Ustroń 2001.
 13. Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
 14. Witkowska D., Kompa K., Analiza własności stóp zwrotu akcji wybranych spółek, w: Tarczyński W. (red.). Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, część I, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu