BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skowronek-Mielczarek Anna (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Tytuł
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw sekcji usługowych - wybrane zmiany
Assessment of the Financial Situation of Enterprises of the Service Sections - the Selected Changes
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 3, s. 128-144, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Kondycja przedsiębiorstwa, Wynik finansowy, Przedsiębiorstwo usługowe, Przychody, Koszty
Enterprises condition, Financial performance, Service enterprise, Revenue, Costs
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem niniejszych rozważań jest dokonanie oceny wybranych obszarów sytuacji finansowej przedsiębiorstw zaliczanych do sekcji usługowych, stąd też artykuł ma typowo badawczy charakter. W artykule wykorzystano wyniki analiz sytuacji finansowej przedsiębiorstw w latach 2009-2012, w których obserwowane było dość wyraźnie zjawisko spowolnienia gospodarczego. Analizy te oparto na ocenie kształtowania się przychodów, kosztów, wyników finansowych oraz rentowności obrotu. Przeprowadzona ocena wykazała pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw większości sekcji usługowych w 2012 roku w stosunku do lat 2009-2010, co było zapowiedzią również niekorzystnych tendencji obserwowanych w pierwszej połowie 2013 roku. Zwiększyło się tempo wzrostu osiąganych przez przedsiębiorstwa przychodów całkowitych, jednak w wielu sekcjach przedsiębiorstw usługowych tempo wzrostu kosztów było wyższe niż przychodów. Tym samym uległy zmniejszeniu wyniki finansowe brutto i netto. Pogorszeniu uległa również rentowność obrotu wielu przedsiębiorstw usługowych. Z tych też względów można sformułować wniosek, iż sytuacja finansowa przedsiębiorstw usługowych ulega dynamicznym zmianom, tak jak dynamiczne są warunki rynkowe, w których przychodzi im funkcjonować. (abstrakt oryginalny)

An aim of this article was to assess the selected areas of financial situation of the enterprises from the service sections; therefore, the article is of the typically research nature. In her article, the author used results of analyses of the financial situation of enterprises in 2009-2012 where there could be observed quite clearly the phenomenon of economic slowdown. Those analyses were based on the assessment of formation of incomes, costs, financial performance and turnover profitability. The carried out assessment showed deterioration of the financial situation of enterprises of the majority of service sections in 2012 vis-à-vis 2009-2010, what was also a prediction of unfavourable trends observed in the first half of 2013. There increased the rate of growth of total revenues achieved by enterprises, though in many sections of service enterprises the rate of growth of costs was higher than that of revenues. Thus there declined gross and net profits. There also deteriorated turnover profitability of many service enterprises. Also on that account one may formulate a conclusion that the financial situation of service enterprises underwent dynamic changes so as dynamic are the market conditions under which they operate. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gabrusewicz W. (2014), Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa.
  2. Dudycz T. (2011), Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Indygo Zahir Media, Wrocław.
  3. Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A. (2008), Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
  4. Nowacki R.(2012), Konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w Polsce, "Handel Wewnętrzny", nr 1.
  5. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2009 (2010), GUS, Warszawa.
  6. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2010 (2011), GUS, Warszawa.
  7. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2011 (2012), GUS, Warszawa.
  8. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2012 (2013), GUS, Warszawa.
  9. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-VI 2013 (2013), GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu