BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janoś-Kresło Mirosława (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Polacy o idei Sprawiedliwego Handlu (w świetle wyników badań)
Poles about the Idea of Fair Trade (in the Light of Research Findings)
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 3, s. 229-241, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Świadomość konsumenta, Rozwój zrównoważony, Wiedza, Sprawiedliwy handel
Consumer awareness, Sustainable development, Knowledge, Fair trade
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Sprawiedliwy Handel (Fair Trade) to ruch społeczny, który reprezentuje alternatywne podejście do handlu tradycyjnego i wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju. Jego misją jest, wykorzystując podejście rynkowe, oferowanie marginalizowanym grupom producentów i pracowników przede wszystkim z Globalnego Południa, lepszych warunków handlowych i zabezpieczenia ich praw, co pozwala im na poprawę sytuacji życiowej i planów na przyszłość. Celem rozważań jest przedstawienie wiedzy Polaków na temat Sprawiedliwego Handlu na podstawie wyników badań przeprowadzonych w sierpniu 2013 r., w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, realizowanego w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Badania pokazały, że większość Polaków (65%) nie interesuje się Sprawiedliwym Handlem, a głównym wymienianym powodem jest brak wiary w skuteczność i indywidualność działań. Sam termin "Sprawiedliwy Handel" jest słabo rozpoznawalny. Kojarzony jest z certyfikatem FairTrade, systemem pomocowym lub rozpatrywany w kontekście świadomej konsumpcji. Poziom świadomości na temat Sprawiedliwego Handlu po wejściu do struktur UE, zdaniem większości (72%), nie zmienił się. Głównym źródłem wiedzy Polaków o Sprawiedliwym Handlu jest Internet. Przedstawione w artykule wyniki badań mają charakter poznawczy i praktyczny. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

Fair Trade is a social movement which represents an alternative approach to the traditional trade and which is a part of the concept of sustainable development. Its mission is, with use of the market approach, to offer the marginalised groups of producers and workers, first of all from the Global South, better trade terms and to secure their rights, what allows them improvement of their living situation and plans for the future. An aim of the author is to present the Poles' knowledge on Fir Trade based on findings of the research carried out in August 2013, within the research project financed on the means of the National Science Centre, implemented in the Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research. The research showed that the majority of Poles (65%) are not interested in Fair Trade, and the main mentioned reason is lack of faith in efficacy and individual nature of measures. The very tern Fair Trade is poorly recognizable. It is associated with the Fair Trade certificate, the aid system or it is recognised in the context of aware consumption. The level of awareness of Fair Trade after the accession to the EU structures, has not, in opinion of the majority of respondents (72%), changed. The main source of Poles' knowledge of Fair Trade is Internet. The presented in the article research findings are of the cognitive and practical nature. The article is of the research nature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Charter of Fair Trade Principles (2013), 9 December, http://www.wfto.com/index.php?option=com
 2. Eurobarometer 389 (2012), Europeans' attitudes towards food security, food quality and the countryside, Special, European Commission, Brussels.
 3. Fairtrade at a Glance (2014), July, http://www.FairtradeSA.org.za Fairtrade Theory of Change (2013), December, http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/140112_Theory_of_Change_and_Indicators_Public.pdf
 4. Hudson M., Hudson I., Fridell M. (2013), Fair trade, sustainability, and social change, Palgrave Macmillan, New York.
 5. Odpowiedzialny konsument w Polsce. Czy wiemy, na czym polega idea Sprawiedliwego Handlu? (2014), wywiad z J. Szambelan, http://www.ekologia.pl/wywiady/odpowiedzialny-konsument-wpolsce-czy-wiemy-na-czym-polega-idea-sprawiedliwego-handlu,13734.html
 6. Rozpoznawalność Fairtrade (2011), badanie GlobeScan 2011, http://www.fairtrade.org.pl/a153_rozpoznawalnosc_fairtrade_badanie_globescan_2011.html
 7. SIXTY Years of Fair Trade. A brief history of the Fair Trade movement (2006), November, http://www.european-fair-trade-association.org/efta/Doc/History.pdf
 8. Spirewski W. (2010), Sprawiedliwy Handel. Solidarność na sklepowych półkach, (w:) Bąkiewicz A., Żuławska U. (red.) Rozwój w dobie globalizacji, PWE, Warszawa.
 9. Sprawiedliwy Handel w Polsce (2013), raport z badania jakościowego, IBRKK, Warszawa.
 10. Standardy Fairtrade - FAIRTRADE.ORG.PL (2014), http://www.fairtrade.org.pl/s8_standardy_fairtrade.html
 11. Stiglitz J.E. (2007), Fair Trade. Szansa dla wszystkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. The Millennium Development Goals Report - 2013, http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/report-2013/mdg-report-2013-english.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu