BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowski Dariusz (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Gromadzenie informacji rynkowych w przedsiębiorstwie uwzględniające ich jakość
Gathering Market Information in Company with Regard to their Quality
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 537-545, rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Informacja, Informacja rynkowa, Jakość informacji, Badania marketingowe
Information, Market information, Information quality, Marketing research
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Informacje rynkowe są wykorzystywane w organizacji do podejmowania wielu kluczowych decyzji, w tym kształtowania jej oferty rynkowej. W związku z tym ważna jest jakość tych informacji. W pracy przedstawiono koncepcję procesu gromadzenia informacji rynkowych przez przedsiębiorstwo, w którym uwzględniono ukierunkowanie tego procesu na zbieranie informacji o wysokiej jakości. Proces ten oparto na podstawowych elementach cyklu działania zorganizowanego, to znaczy planowania, organizowania, realizacji i kontroli. W zakresie planowania ujęto takie działania jak ustalenie użytkowników informacji rynkowych i ich potrzeb, określenie źródeł i metod gromadzenia informacji. Organizowanie polega głównie na podziale zadań, uprawnień i odpowiedzialności w procesie gromadzenia informacji oraz zapewnieniu niezbędnych zasobów, zaś realizacja - na samym zebraniu informacji, w tym przede wszystkim za pomocą badań marketingowych. W ramach kontroli ujęto ocenę jakości informacji rynkowych, porównanie tej jakości z planowanym jej poziomem i podjęcie działań korygujących. (abstrakt oryginalny)

Market information is used in organization to make many key decisions, including shaping the market offer. Therefore, the quality of market information is important. The paper presents the concept of gathering market information by the company, which incorporates the orientation of the process to collect information of high quality. This process is based on the fundamental elements of the organizational cycle, i.e. planning, organizing, implementation and controlling. The planning includes establishing market information users and their needs, determine the sources and methods of gathering information. Organizing is mainly based on the division of tasks, powers and responsibilities in the process of gathering the information and provide the necessary resources, and implementation - the gathering of information, including implementing marketing research. The control includes assessment of the quality of market information, a comparison of this quality with the planned level and taking correction actions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Churchill, G. A. (2002). Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. Warszawa: WN PWN.
 2. English, L. P. (2001). Information quality management: the next frontier. W: Quality Congress. ASQ's ... Annual Quality Congress Proceedings, 529-533.
 3. Flakiewicz, W. (2002). Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 4. Floridi, L. (1999). Information ethics: On the philosophical foundation of computer ethics. Ethics and Information Technology 1, 37-56.
 5. Kaczmarczyk, S. (2003). Badania marketingowe. Metody i techniki. Warszawa: PWE.
 6. Kordos, J. (1988). Jakość danych statystycznych. Warszawa: PWE.
 7. Lee, Y. W., Strong, D. M., Kahn, B. K., Wang, R. Y. (2002) AIMQ: a methodology for information quality assessment. Information & Management 40, 133-146.
 8. Lillrank, P. (2003). The quality of information. The International Journal of Quality & Reliability Management, 20(6/7), 691-703.
 9. Low, G. S., Mohr, J. J. (2001). Factors affecting the use of information in the evaluation of marketing communications productivity. Journal of the Academy of Marketing Science, 29(1), 70-88.
 10. Maltz, E., Kohli, A. K. (1996). Market intelligence dissemination cross functional boundaries. Journal of Marketing Research, XXXII (February), 47-61.
 11. Mynarski, S. (1973). Cybernetyczne aspekty analizy rynku. Warszawa: PWN.
 12. Mynarski, S. (1995). Badania rynkowe w warunkach konkurencji. Kraków: Fogra.
 13. Oleński, J. (2001). Ekonomika informacji. Podstawy. Warszawa: PWE.
 14. Rutka, R. (2001). Kierowanie. W: A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka i J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami (75-136). Toruń: Dom Organizatora.
 15. Stefanowicz, B. (2004). Informacja. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 16. Stefanowicz, B. (2007). Informacyjne systemy zarządzania. Przewodnik. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 17. Sundgren, B. (1973). An infological approach to data bases. Skriftserie utgiven av statistiska centralbyran, 7, 1-478.
 18. O'Reilly, Ch. A. (1982). Variations in decision makers' use of information sources: the impact of quality and accessibility of information. Academy of Management Journal, 25(4), 756-771.
 19. Wrzosek, W. (1998). Funkcjonowanie rynku. Warszawa: PWE.
 20. Żabiński, L. (1994). System informacyjny o funkcjonowaniu rynków krajowych i zagranicznych. W: J. Kramer (red.), Badania rynkowe i marketingowe (102-113). Warszawa: PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu