BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flis Marian (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Szkody komunikacyjne z udziałem dzikich zwierząt - postępowanie oraz kwestie odpowiedzialności
Transportation Damages Made by Wild Animals - Procedure and Responsibility Issues
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2013, nr 2 (45), s. 24-30
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Szkody, Odpowiedzialność, Odszkodowania, Wypadki komunikacyjne
Damages, Responsibility, Compensation, Road accidents
Uwagi
summ.
Abstrakt
Postępująca w ostatnich latach urbanizacja i antropogenizacja naturalnych środowisk bytowania zwierząt dzikich wpływa znacząco na wzmożone interakcje zwierząt dzikich i środowisk ich bytowania, które w ujęciu ekonomicznym z reguły określane są wspólnym mianem szkód łowieckich. Dodatkowo stan ten pogłębiany jest utrzymującą się tendencją wzrostową liczebności zwierzyny grubej, a tym samym wysokich wskaźników lokalnych zagęszczeń poszczególnych gatunków. Problematykę szkód rozpatrywać należy wielopłaszczyznowo, co uwarunkowane jest zarówno ich charakterem, jak i specyfiką gatunków je wyrządzających oraz miejscem powstania szkody. W ostatnich latach ze względu na wzmożony ruch komunikacyjny dość powszechne stają się przypadki kolizji drogowych z udziałem dzikich zwierząt, głównie ssaków kopytnych, określanych wspólnym mianem - zwierzęta łowne1.(fragment tekstu)

During the last few years, the progressive increase in the number of cases of road collisions and accidents involving wild animals has been recorded. Such situation is clearly conditioned by the urbanization of natural living environment of wild animals in the form of road networks, as well as the growth of wild ungulates population, that are mainly the subjects of this kind of traffi c incidents. In the case of transportation damage made by wild animals, during which a motor vehicle involved in the incident is usually damaged, there is none clear legal regulations on identifying the person responsible for compensating the damage suff ered by the vehicle owners. In cases of motor vehicle damage during road accidents and collisions involving wild animals, eff orts to claim compensation from the legal owner of the game, i.e. the Treasury, are irrelevant. At the same time, there are opportunities of claiming the compensation from the road manager, where the accident occurred, or its insurer, or possibly from the tenant or manager of the hunting area, where the accident occurred, but only in cases of a causal link between the hunting run in the same date and place and the road collision.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. L. Carnevali i in., Banca Dati Ungulati. Status, distributzione consistenza, gestione e prelievo venatorio delle popolazioni di Ungulati in Italia. Rapotro 2001-2005, "Biological Conservation. Fauna" 2009 t. 117, s. 1-168
 2. M. Budny i in., Sytuacja zwierząt łownych w Polsce w latach 2008- 2009, "Biuletyn Stacji Badawczej w Czempiniu" 2010 nr 7, s. 8-26
 3. S. Seiler, J.O. Helldin, C. Seiler, Road mortality in Swedish mammals: results of a drivers' questionnaire, "Wildlife Biology" 2004 t. 10, s. 225-233.
 4. J. Langbein, R. J. Putman, Deer collisions - a nationwide issue. In practice, "Bulletin of the Institute of Ecology and Environmental Management " 2005 t. 47, s. 1-7
 5. J. Langbein, R. J. Putman, Collision cause, "Journal of the British the Deer Society" 2006 t. 13, s. 19-23.
 6. G.W.TA. Groot Bruinderink, E. Hazebroek, Ungulate traf􀏔ic collisions in Europe, "Conservation Biology" 2996 t. 10, s. 1059-1067
 7. K. Tajchman, A. Gawryluk, L. Drozd, Effects of roads on populations of wild game in the Lublin region, "Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego" 2010 t. 7, s. 420-427
 8. M. Flis, Z. Galicki, Złamanie kończyny u sarny w wyniku kolizji drogowej - opis przypadku, "Życie Weterynaryjne" 2013 t. 88(1), s. 55-57.
 9. J. Aleksandrowicz, Zadania gminy przy usuwaniu zwierząt z drogi, GP,2007
 10. M. Milewski, Obowiązki gmin wobec zwierząt poszkodowanych w wypadkach. GP,2007
 11. M. Flis, Szkody łowieckie w świetle uwarunkowań ekonomicznych i prawnych, "Wieś i Rolnictwo" 2010 nr 4(149), s. 95-103
 12. W. Radecki, Prawo łowieckie. Komentarz, Wyd. Difin, Warszawa 2010, s. 256-271
 13. M. Flis, Prawo własności i prawo do polowania a odpowiedzialność za szkody łowieckie, "Wieś i Rolnictwo" 2011 nr 3(152), s. 182-188
 14. W. Radecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Wyd. Difin, Warszawa 2006, s. 367-387; M. Flis, Skutki prawne objęcia ochroną gatunkową zwierząt dzikich a odpowiedzialność za szkody wyrządzane przez te gatunki, "Ekonomia i Środowisko" 2012 nr 1(41), s. 86-94
 15. W. Radecki, Prawo łowieckie. Komentarz, Wyd. Difin, Warszawa 2010, s. 256-271.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu