BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skowron Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ryzyko w procesie innowacyjnym - wzajemne implikacje
The Risk in the Innovation Process - Mutual Implications
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2014, t. 30 (5), s. 133-148, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Kreatywność, Innowacyjność, Przedsiębiorczość : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Procesy innowacyjne, Ryzyko innowacyjne, Zarządzanie ryzykiem, Ocena ryzyka, Przegląd literatury
Innovative character, Innovation processes, Innovation risk, Risk management, Risk assessment, Literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule autor zwrócił uwagę na pojęcie innowacyjności. Zaprezentowano możliwe obszary kreowania innowacyjności, wskazano także na czynniki hamujące proces innowacyjności. W niniejszym opracowaniu zdefiniowano proces innowacyjny i przedstawiono jego etapy. Autor wskazał również na pułapki psychologiczne w zarządzaniu ryzykiem, które mogą być jedną z grupy przyczyn niepowodzeń wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Podstawą przygotowania tej publikacji jest dorobek naukowy D. Kahnemena i A. Tversky'ego w zakresie heurystyki, dualnego systemu postrzegania rzeczywistości, trudności w obiektywnej ocenie ryzyka. (abstrakt oryginalny)

Author of this article drew attention to the concept of innovation. Presented possible areas of innovation creation, also identified factors that inhibit the process of innovation. In this paper defined the innovation process and its stages are shown. Author also pointed to the psychological traps in risk management, which may be one of the causes of the failures of the implementation of innovative solutions. The basis for this publication is the scientific achievements D. Kahneman and A. Tversky a in terms of heuristics, a dual system of perceiving reality, the difficulty of objective risk assessment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alon A., Koetzier W., Culp S., The art of managing innovation risk, The journal of high-performance business, 2013, No. 2.
 2. Barcik R., Owsiak D., Wiedza jako wyznacznik innowacyjności przedsiębiorstw. [w:] Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M. J., Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce. Wydawnictwo Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2005.
 3. Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 4. Bordzicki T., Dzierżanowski M., Szulika S., Włoch A., Przegląd badań dotyczących innowacyjności przedsiębiorstw, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 5. Czupryna-Nowak A., Metody heurystyczne w procesie wdrażania innowacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie, z. 57, 2011.
 6. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, Warszawa, 2013 r.
 7. Gorman T., Innowacja. Droga do wzrostu zysków, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
 8. [http://konradszczypczyk.pl/heurystyki-czyli-o-tym-dlaczego-tak-latwo-wpa damy-w-pulapki] data dostępu: 14.09.2014.
 9. [http://www.charaktery.eu/slownik-psychologiczny/H/124/Heurystyka] data dostępu: 15.09.2014.
 10. [http://www.mmanews.pl/2011/01/w-krzywym-zwierciadle-ryzyka] data dostępu: 15.05.2014 r.
 11. [http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_96055.asp?soid=ABA8E2822D5C4435B28774EE48D03DB7] data dostępu: 15.09.2014 r.
 12. Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań 2012.
 13. Klepszarek E., Dualistyczny model poznawczy i heurystyki Daniela Kahnemana i Amosa Tversky'go, Gospodarka w praktyce i teorii, 2012.
 14. Low J., Kalafut P.C., Niematerialna wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 15. Łunarski J., Stadnicka D. Standaryzacja systemu zarządzania innowacjami, Problemy Jakości 6/2007.
 16. Mroczko F., Skowron P., Innowacyjność jako wartość niematerialna organizacji [w:] Z. Kłos, TQM stymulatorem innowacyjności, Wydawnictwo P.W.KMB DRUK, Poznań 2008.
 17. Mroczko F., Skowron P., Sposoby kreowania i pomiaru innowacyjności przedsiębiorstwa [w:] Refleksje społeczno-gospodarcze. Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, Wałbrzych 2009.
 18. Skowron P., Ryzyko w działalności innowacyjnej, [w:] Kowalczyk L., Mroczko F. (red.), Inżynieria innowacji. Zarządzanie operacyjne w torii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, Wałbrzych 2013
 19. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000.
 20. Sumita T., Intellectual assets based management for innovation. Lessons from experiences in Japan, Journal of Intellectual Capital Vol. 9, No. 2/2008.
 21. Sztucki M., Etapy procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwie; [http://www.naukaigospodarka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=156:etapy-procesu-innowacyjnego-w-przedsibiorstwie&catid=39:artykuly&Itemid=78&lang=pl], 08.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu