BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oleksyk Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Determinanty racjonalnego gospodarowania w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie pomocy społecznej
Determinants of Rational Management in Local Government Units on the Example of Social Care
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 335, s. 203-211, bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Budżetowanie, Efektywność, Zarządzanie publiczne, Polityka społeczna, Samorząd terytorialny
Budgeting, Effectiveness, Public governance, Social policy, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie nowych rozwiązań w zakresie pomiaru efektywności wydatkowania środków przez jednostki samorządu terytorialnego. Ograniczone środki budżetowe przeznaczane na szeroko rozumianą opiekę społeczną powinny być wydatkowane w sposób jak najbardziej efektywny. Efektywność wydatków publicznych na szczeblu lokalnym można mierzyć, konfrontując koszty poniesione przez jednostkę w celu uzyskania konkretnych korzyści dla jej mieszkańców z osiąganymi wynikami. Jednak w przypadku wydatków na pomoc społeczną należy inaczej rozwiązywać ten problem. Autor proponuje wdrożenie procedury budżetowania zadaniowego, która nie jest obowiązkowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Zasady konstruowania takiej procedury są pomocne przy nowym spojrzeniu na planowanie polityki społecznej. Proces planowania jest taki sam na każdym szczeblu i powinien obejmować: diagnozę problemu, plan działań wraz z harmonogramem, plan środków finansowych na ich realizację oraz system monitorowania wdrażania tego planu.(abstrakt oryginalny)

The article is aimed at identifying new solutions for measuring the effectiveness of spending by local government units. Limited budgets for the wider social care should be spent in the most efficient way. The author proposes the implementation of performance budgeting procedure, which is not mandatory in local government units. The rules for constructing such a procedure are helpful in planning new look at social policy. The planning process is the same at every level and should include: diagnosis of the problem, an action plan with a timetable, a plan of financial resources for their implementation and monitoring system for the implementation of this plan.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Albiński P. (red), 2012, Budżetowanie zadaniowe w kontekście sanacji finansów publicznych w krajach unii europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  2. Haber E., Szałaj M., 2009, Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych, PARP, Warszawa.
  3. Karbownik E., Kula G., 2009, Efektywność sektora publicznego na poziomie samorządu lokalnego Materiały i Studia NBP, Warszawa.
  4. Kelly J.M., Rivenbark W.C., 2003, Performance Budgeting for State and Local Government, M.E. Sharpe, Armonk, NY.
  5. Lubińska T. (red.), 2009, Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność, Difin, Warszawa.
  6. Misiąg W, 2007, Bariery wdrażania budżetowania zadaniowego, [w:] Pomorska A., Szołno-Koguc J., Głuchowski J. (red.), Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, Wydawnictwo KUL, Lublin.
  7. Owsiak S., 2002, Budżet władz lokalnych, PWE, Warszawa.
  8. Probst A., 2007, Performance measurement & performance based budgeting (PBB), Financial Management Series, no. 8, University of Wisconsin-Extension, Madison, WI.
  9. Słodowa Hełpa M., 2011, Dylematy związane z wdrażaniem budżetu zadaniowego do realizacji funkcji państwa dotyczącej kształtowania rozwoju regionalnego, [w:] Siedlecka A. (red.), Budżet zadaniowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarką narodową, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.
  10. Strąk T., 2012, Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu