BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Russel Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zmiany w systemie zabezpieczenia emerytalnego a deficyt i dług publiczny w Polsce
Changes in the Pension System and Deficit and Public Debt in Poland
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2012, z. 114, s. 110-130, tab., wykr., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), System emerytalny, Prawo zabezpieczenia społecznego, Dług publiczny, Reforma ubezpieczeń społecznych
Open Pension Funds (OPF), Pension schemes, Social security law, Public debt, Social insurance reform
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dokonana w 2011 roku zmiana w systemie emerytalnym, polegająca na istotnej redukcji składki przekazywanej do OFE, została podyktowana trudną sytuacją finansów publicznych. Jest ona jednym z elementów konsolidacji finansów publicznych. Niestety, nie rozwiązuje ona problemów związanych z deficytowością całego systemu zabezpieczenia społecznego, a jedynie przesuwa problem w czasie. Dzięki redukcji składki przekazywanej do OFE nastąpi zmniejszenie potrzeb pożyczkowych państwa, zmniejszenie deficytu i jawnego (rejestrowanego) długu publicznego. Ukryty dług emerytalny będzie natomiast rósł, a jego koszt, odzwierciedlony poprzez wskaźnik waloryzacji środków zapisywanych na subkoncie w ZUS, najprawdopodobniej będzie wyższy aniżeli aktualny rynkowy koszt długu mierzony rentownością polskich papierów skarbowych. Przyjęte rozwiązania spowodują, że ciężar finansowania części zadłużenia jest przesuwany na przyszłe - jak wskazują prognozy GUS - zdecydowanie mniej liczne pokolenia Polaków. W celu rozwiązania problemu nadmiernego deficytu sektora finansów publicznych, który przekłada się na wzrost zadłużenia, konieczne są dalsze zmiany w systemie zabezpieczenia społecznego, polegające m.in. na zmniejszeniu lub likwidacji deficytu funduszu rentowego, stopniowym wyrównywaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, a także reformie systemu emerytalnego służb mundurowych i KRUS. (abstrakt autora)

The article attempts to answer the question whether the changes consisting in the reduction of premiums transferred to the Open Pension Funds (OFE) will positively or adversely affect the deficit and public debt in Poland in short and long perspective and also to indicate other "extrabudgetary" consequences as a result of changes in the system of social insurance. Furthermore, the aim of the article is to present the desired directions of reforms in the Polish social insurance system, which would permanently reduce its dependence on budgetary subsidies and have a positive impact on the development of deficit and public debt in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Informacja kwartalna o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych, Ministerstwo Finansów, maj 2011 r.
 2. Kłos B., Europejskie systemy emerytalne - stan i perspektywy, "Analizy BAS", Nr 5 (49) z 16 marca 2011 r.
 3. Ocena przebiegu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2010 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2010 r., t. I: Omówienie.
 4. Otto W., Wiśniewski M., Reforma czy "reforma" OFE?, V Forum Finansowe, 9 lutego 2011 r.
 5. Polarczyk K., Kapitałowe fundusze emerytalne - Polska na tle innych państw, "Infos", Nr 7 (99) z 24 marca 2011 r.
 6. Program Konwergencji. Aktualizacja 2011, Ministerstwo Finansów, kwiecień 2011 r.
 7. Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2011-2015, ZUS, marzec 2010 r.
 8. Stanowisko NBP dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych. Druk Sejmowy Nr 3946, http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/ 45D2F06FC4F20008C1257861003F5266?OpenDocument
 9. Szumlicz T., Finansowanie systemu zabezpieczenia emerytalnego w świetle kryzysu ekonomicznego, w: Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, pod red. A. Alińskiej, B. Pietrzaka, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2011.
 10. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych. Dz.U. Nr 75, poz. 398.
 11. Uzasadnienie do Rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, Druk Sejmowy Nr 3946.
 12. Wiktorow A., System emerytalno-rentowy służb mundurowych, ZUS, 15 czerwca 2011 r., materiały wewnętrzne ZUS.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu