BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śleszyńska-Świderska Anna
Tytuł
Skłonności konsumpcyjne Polaków w warunkach kryzysu gospodarczego
Polish Consumer Tendencies in Economic Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, nr 9 (58), s. 559-576, tab., wykr., bibliogr. 25 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Poziom konsumpcji, Kryzys gospodarczy, Dochody gospodarstw domowych, Teoria konsumpcji, Zachowania konsumenta
Consumption, Consumption level, Economic crisis, Household income, Consumption theory, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł omawia skłonność do konsumpcji polskich gospodarstw domowych w warunkach kryzysu gospodarczego. Składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono teoretyczne podstawy kształtowania się skłonności do konsumpcji. W drugiej omówiono oznaki kryzysu gospodarczego warunkujące poziom wskaźnika skłonności do konsumpcji. W trzeciej przedstawiono zależność skłonności do konsumpcji od poziomu dochodu osiąganego przez gospodarstwa domowe. Głównym wnioskiem płynącym z przeprowadzonej w artykule analizy jest występowanie zróżnicowania skłonności do konsumpcji wśród gospodarstw domowych. W warunkach kryzysu gospodarczego zarówno gospodarstwa domowe o niższych, jak i wyższych dochodach ograniczają udział wydatków konsumpcyjnych w swoich dochodach. W kryzie skłonność do konsumpcji zatem spada. Spadek ten nie jest widoczny jednak od razu. Jest odroczony w czasie. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the propensity to consume of Polish households in conditions of economic crisis. It consists of three parts. The first presents the theoretical basis for development of the propensity to consume. The second discusses the signs of the economic crisis and conditioning the level indicator propensity to consume. The third shows the relationship between propensity to consume on the level of income of households. The main conclusion of the analysis carried out in the article is the presence of differentiation propensity to consume among households. In an economic downturn, both households with lower and higher-income consumer spending limit participation in their income. The flange propensity to consume is therefore decreasing. This drop, however, is not immediately apparent. Is deferred over time. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burgiel A., Prawidłowości zachowań konsumentów [w:] Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, E. Kieżel (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 2. Bywalec Cz., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 3. Bywalec Cz., Rudnicki L., Konsumpcja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 4. Grzega U., Oznaki kryzysu gospodarczego w świetle wskaźników ekonomicznych [w:] Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2011.
 5. Grzega U., Prawidłowości rozwoju konsumpcji na tle uwarunkowań rynkowych [w:] Konsument i jego uwarunkowania na rynku europejskim, E. Kieżel (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. Warszawa 2010.
 6. Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 7. Keynes J. M., Ogólna teoria zatrudnienia,, procentu i pieniądza, WN PWN, Warszawa 2007.
 8. Kwiatkowski E., Podstawowe kategorie i czynniki wzrostu gospodarczego [w:] Elementarne zagadnienia ekonomii, R. Milewski (red.), Wydawnictwo naukowe PWN, warszawa 2007.
 9. Malinowski A. Kryzys finansowy a polska gospodarka, "Nowe Życie Gospodarcze", 2008, Nr 23.
 10. Mały Rocznik Statystyczny 2012, GUS, Warszawa 2012.
 11. Mały Rocznik Statystyczny 2011, Warszawa 2011.
 12. Mały Rocznik Statystyczny 2010, Warszawa 2010.
 13. Mały Rocznik Statystyczny 2009, GUS, Warszawa 2009.
 14. Mały Rocznik Statystyczny 2008, GUS, Warszawa 2008.
 15. Mały Rocznik Statystyczny 2007, Warszawa 2007.
 16. Mały Rocznik Statystyczny 2006, GUS, Warszawa 2006.
 17. Mały Rocznik Statystyczny 2005, Warszawa 2005.
 18. PKB per capita, Eurostat, dokument elektroniczny na http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&languag e=en&pcode=tec00114
 19. Raczko A., Podstawowe kategorie i problemy wzrostu gospodarczego [w:] Ekonomia. Elementarne zagadnienia, R. Milewski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 20. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, GUS, Warszawa 2012.
 21. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011, GUS, Warszawa 2011.
 22. Skawińska E., Sobiech-Grabka K.G., Nawrot K.A., Makroekonomia, Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 23. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej. PWE, Warszawa 2000.
 24. Stopa bezrobocia w latach 1990-2013, GUS; dokument elektroniczny http://www.stat.gov.pl/gus/5840_677_PLK_HTML.htm
 25. Zalega T., Konsumpcja. Determinanty, teorie, model, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu