BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosycarz Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zmiana sytuacji na rynku pracy na skutek kryzysu gospodarczego i działań zmierzających do jego złagodzenia
A Change in Labour Market Situation as a Result of Subprime Crisis and Steps Taken to Its Alleviation
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 4, s. 279-292, rys., tabl., bibliogr. 8 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Kryzys gospodarczy, Bezrobocie, Stopa bezrobocia, Szara strefa
Labour market, Economic crisis, Unemployment, Unemployment rate, Informal economy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraje OECD
OECD countries
Abstrakt
W zdecydowanej większości państw OECD rynek pracy ucierpiał na skutek kryzysu gospodarczego. Analizując jednak dokładnie sytuację Polski w latach 2008-2011, można zauważyć, że okres spowolnienia gospodarczego oznacza nie tylko wzrost stopy bezrobocia, ale również niewielki wzrost wskaźnika zatrudnienia. Wydawać by się mogło, że tendencje obu wskaźników są sprzeczne, ale tylko z pozoru. Ze względu na inny mianownik w algorytmie liczenia obu wskaźników taka sytuacja mogła zaistnieć. To, co zasługuje na uwagę w latach 2008-2011, to nie tylko dobra sytuacja Polski na tle pozostałych państw OECD, ale również fakt, że za wzrost całkowitego wskaźnika zatrudnienia odpowiedzialne jest stale rosnące zatrudnienie kobiet. W przypadku mężczyzn nastąpił spadek zatrudnienia w 2009 r. i 2010 r., co jednak zostało zniwelowane przez wzrost zatrudnienia kobiet. Kolejnym punktem analiz opracowania są różnice we wskaźnikach bezrobocia i zatrudnienia mierzonych metodą badania aktywności ekonomicznej ludności (metoda ankietowa) i metodą rejestracyjną. Różnice we wskaźnikach wskazują na okresy rozwoju i zmniejszania się szarej strefy. (abstrakt oryginalny)

In most OECD countries, the labor market has suffered as a result of the economic crisis. However, a thorough analysis of Poland's situation in the years 2008 -2011, shows that the period of economic slowdown did not only lead to an increase in the unemployment rate, but at the same time it brought about a slight increase in the employment rate. It might seem that the trend of both indicators are contradictory, but it is not quite the case. Due to the different denominators used in calculating both indices, such a situation is possible. What deserves attention in the years 2008-2011, is not only the good situation in Poland as compared to other OECD countries, but also the fact that the steady increase in the overall employment rate was due to the growing numbers of women entering the workforce. As far as men are concerned, there was a decline in employment in the years 2009 and 2010, but this was offset by an increase in female employment. Another issue that is being analyzed in the present study are the differences in employment and unemployment indicators as measured by the labour force survey and the registration method. The differences in the indicators point to the periods of expansion and shrinking of the grey economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. OECD Employment Outlook 2012 (2012).
  2. "OECD Economic Outlook" (2012), May, issue 1, no. 91.
  3. Popyt na pracę w 2011 r. (2012), GUS, Warszawa.
  4. Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (2012), GUS, Warszawa.
  5. Roczne wskaźniki makroekonomiczne, cz. III, GUS, www.stat.gov.pl/gus/wskazniki_makroekon_PLK_HTML.htm, dostęp dnia 8.05. 2013.
  6. www.appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_emp_a&lang=en, dostęp dnia 8.05.2013.
  7. www.oecd.org/employment/outlook, dostęp dnia 15.08.2012.
  8. www.stat.gov.pl/gus/wskazniki_makroekon_PLK_HTML.htm, dostęp dnia 8.05.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu