BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kreczmańska-Gigol Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Perspektywy rynku windykacyjnego w Polsce - wyniki badań
Perspectives of Development Debt Collection Market in Poland -Research Results
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 4, s. 293-303, bibliogr. 5 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Windykacja należności, Rozwój, Wyniki badań
Receivables vindication, Development, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rynek windykacyjny w Polsce rozwija się od ponad 20 lat. Rozwój rynku zależy od popytu na usługi windykacyjne oraz podaży tych usług. Czynniki, od których zależy popyt na usługi windykacyjne, to: wartość wierzytelności przeterminowanych (na którą mają wpływ wielkość wszystkich należności na rynku, moralność płatnicza dłużników i sytuacja finansowa dłużników) oraz skłonność pierwotnych wierzycieli do korzystania z windykacji zewnętrznej i windykacji mieszanej (która jest uzależniona od przepisów prawnych, uwarunkowań społecznych i uwarunkowań biznesowych). Czynniki, które mają wpływ na wielkość podaży na rynku windykacji, to: podmioty oferujące usługi windykacyjne (liczba, zasięg działania, rozmieszczenie przestrzenne, kondycja finansowa), osoby zatrudnione w branży windykacyjnej (liczba, poziom ich wiedzy i profesjonalizm), rodzaje i zakres usług oferowanych na rynku oraz przepisy prawne warunkujące prowadzenie działalności windykacyjnej. Rynek windykacyjny w Polsce jest rynkiem dobrze rozwiniętym, a koniunktura gospodarcza sprzyja jego dalszemu rozwojowi. Rozwój rynku jest hamowany z powodu negatywnego wizerunku branży windykacyjnej w społeczeństwie. (abstrakt oryginalny)

Debt collection market in Poland is developing for over 20 years. Development of the market depends on the demand and supply of debt collection services. The factors that determine the demand for collection services include: the value of overdue receivables (which are affected by the size of all receivables on the market, the debtors morality of payments and the financial situation of the debtor) and the initial creditors tendency to use the external debt collection services and the mixed debt collection services (which is dependent on the legal regulations, social conditions and business determinants). The factors that affect the size of the supply on the debt collection market are: the providers of the debt collection services, (number, scope of activities, location, financial situation), the persons employed in the business of debt collection, (number, level of their knowledge and professionalism), the kinds and range of services offered on the market and the legal regulations conditioning the providing of the debt collection activities. Debt collection market in Poland is a well-developed market and economic conditions conducive to its further development. The market development is inhibited due to the negative image of debt collection business in society. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Górski M. (2009), Rynkowy system finansowy, PWE, Warszawa.
  2. Jaworski W.L., Puławski M., Walkiewicz R. (2006), Leksykon bankowo--giełdowy, Poltext, Warszawa.
  3. Maison D., Noga-Bogomilski A. (red.) (2007), Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, GWP, Sopot.
  4. Szelągowska A. (red.) (2007), Instytucje rynku finansowego w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
  5. Wodyńska A. (2007), Modele windykacji należności i konsekwencje ich stosowania, "Współczesna Ekonomia", nr 1, s. 121-136.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu