BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamska Agata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wykluczenie akcji z obrotu giełdowego na GPW w Warszawie jako specyficzny rodzaj ryzyka inwestycyjnego
Delisting of Shares From Warsaw Stock Exchange as a Specific Kind of Investment Risk
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 348-361, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Akcje, Transakcje giełdowe, Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Ryzyko inwestycyjne
Shares, Stock exchange dealings, Law on Public Trading in Securities, Investment risk
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Komisja Nadzoru Finansowego, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
,
Abstrakt
Wykluczenie akcji z obrotu giełdowego stało się trwałym elementem publicznego rynku akcji w Polsce. Artykuł pokazuje ryzyko, jakie to zjawisko niesie dla inwestorów stosujących strategię "kup i trzymaj", poprzez analizę wpływu wycofania akcji na trzy istotne parametry inwestycji: czas trwania, dywersyfikację portfela oraz dochód z inwestycji.(abstrakt oryginalny)

Delisting of shares has become a constant element of the public market in Poland. The article shows what risk it carries for the investors adopting the "buy and hold" strategy by analyzing three important investment factors: duration, diversification, and return on investment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak M., Efektywność strategii stochastycznej dominacji na GPW, [w:] Prace z ekonometrii finansowej, Jurek W. [red.]. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, 2003.
 2. Das S., Saudagaran S.M., Sinha R., An empirical Examination of NYSE Stocks Voluntarily De-listing from the Tokyo Stock Exchange, Review of Accounting and Finance, vol.3, issue 4, 2004.
 3. Dyl M., Wycofanie akcji spółki publicznej z obrotu publicznego. Przegląd Prawa Handlowego, 9/2004.
 4. Łuniewska M., Tarczyński W., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 5. Kowalewski O., Wartość dla akcjonariuszy mniejszościowych w procesie wycofywania spółek z obrotu giełdowego. Bank i Kredyt, luty 2006.
 6. Mojsiewicz M., Tarczyński W. Zarządzanie ryzykiem: podstawowe zagadnienia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 7. Regulamin Giełdy uchwalany przez Radę Giełdy i zatwierdzany przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 8. Rocznik Giełdowy 2007, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, www.gpw.com.pl
 9. Rocznik Giełdowy 2008, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, www.gpw.com.pl
 10. Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 11. Sanger G.C., James D.P., An Empirical Analysis of Common Stock Delistings, Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol.25 No.2, June 1990.
 12. Tyszka T., Zaleśkiewicz T., Racjonalność decyzji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 13. Ustawa z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Dz.U. Nr 183, poz. 1538.
 14. Ustawa z dnia 22.03.1991 r. o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Dz.U. Nr 35 poz. 155.
 15. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Dz.U. Nr 118 poz. 754.
 16. Weatherford R., Philosophical Foundations of Probability Theory,. Routledge and Kegan Paul, Henley 1982.
 17. Zielonka P., "Wiedziałem, że to się zdarzy", Nasz Rynek Kapitałowy 11/131, listopad 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu