BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilk Iwona (Politechnika Łódzka), Keck-Wilk Małgorzata (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Preferencje konsumenta na rynku usług ekoagroturystycznych w Polsce
Consumer Preferences on the Ecoagrotourism Services Market in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, nr 9 (58), s. 612-622, bibliogr. 11 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Ekoturystyka, Preferencje konsumenta, Turystyka wiejska, Turystyka zrównoważona
Agrotourism, Ecotourism, Consumer preferences, Rural tourism, Sustainable tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W realizacji idei rozwoju zrównoważonego istotnego znaczenia nabiera koncepcja turystyki zrównoważonej. Istotną formą realizacji takiej koncepcji turystyki na obszarach wiejskich jest ekoagroturystyka. Celem przeprowadzonych badań było określenie preferencji klientów w odniesieniu do kształtu oferty ekoagroturystycznej w Polsce. Badania zostały zrealizowane na próbie 128 respondentów w miesiącach lipiec-sierpień 2011 i 2012 roku z zastosowaniem metody wywiadu bezpośredniego. W świetle tych badań można stwierdzić, że ekoagroturyści oczekują możliwie największego zróżnicowania ekologicznych aspektów ich wypoczynku. (abstrakt oryginalny)

The sustainable tourism concept gains significant importance in the sustainable development. Ecoagritourism is an important form of the sustainable tourism implementation on rural areas. The aim of the study was to determine customers preferences towards the ecoagritourism farms offer in Poland. The study was carried out on a sample of 128 respondents in July and August 2011 and 2012 using the personal interview method. In the light of research it can be concluded that ecoagritourists expect the greatest possible extent of diversity of the ecological aspects of their leisure. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bohdanowicz P.: Turystyka a świadomość ekologiczna. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006
 2. Choo H., Jamal T.: Tourism on organic farms in South Korea: a new form of ecotourism? Journal of Sustainable Tourism 4/2009
 3. Jalinik M.: Uwarunkowania i czynniki rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009
 4. Jalinik M.: Zarządzanie gospodarstwem ekoagroturystycznym na obszarach przyrodniczo cennych. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej Ekonomia i Zarządzanie - Zeszyt 14, Białystok 2009
 5. Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2008
 6. Krzos K.W.: Rolnictwo ekologiczne szansą rozwoju regionu. [w:] Sirko M., Bek J. (red.): Rola turystyki w rozwoju gospodarczym obszarów wiejskich i leśnych. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2006
 7. Niemiec W.: Wybrane problemy turystyki alternatywnej. Wydawnictwo Fundacja, Nowy Sącz 2006
 8. Privitera D.: The importance of organic agriculture in tourism rural. APSTRACT: Applied Studies in Agribusiness and Commerce 4/ 2010
 9. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa listopad 2006
 10. Szreder M.: Metody i techniki sondażowych badań opinii. PWE, Warszawa 2004
 11. Ziółkowski B.: Rolnictwo ekologiczne a turystyka wiejska - próba modelowego ujęcia wzajemnych zależności. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 51/2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu