BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gierałtowska Urszula (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Możliwości wykorzystania funkcji dyskryminacyjnej na polskim rynku kapitałowym
The Change of Using Discriminant Function in the Polish Capital Market
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 537-551, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Analiza dyskryminacyjna, Decyzje inwestycyjne, Sztuczne sieci neuronowe (SSN), Drzewa klasyfikacyjne
Capital market, Discriminant analysis, Investment decisions, Artificial neural networks (ANN), Classification trees
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Celem pracy była próba oceny przydatności liniowej funkcji dyskryminacyjnej do klasyfikacji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wykorzystano wskaźniki ekonomiczno-finansowe oraz rynkowe za lata 2001-2003 w ujęciu rocznym i kwartalnym. W pracy zaprezentowano ocenę mocy dyskryminacyjnej i jakości klasyfikacji w zależności od przyjętego kryterium dyskryminacji spółek. Wykorzystano kryteria jednoelementowe (stopa zwrotu, ryzyko, zysk) oraz złożone (ocena kondycji). Podjęto również próbę oceny stabilności oszacowanych funkcji dyskryminacyjnych budowanych przy wykorzystaniu standardowej i krokowej formuły szacowania parametrów. Oprócz oryginalnych wartości wskaźników w pracy zaproponowano wykorzystanie przyrostów absolutnych i względnych poszczególnych miar w celu uwypuklenia dynamiki zmian. Dokonano porównania dokładności klasyfikacji i zdolności predykcyjnych klasycznych i nieklasycznych metod dyskryminacji (drzewa klasyfikacyjne, sztuczne sieci neuronowe). Ponadto podjęto próbę oceny użyteczności funkcji dyskryminacyjnej jako procedury doboru spółek giełdowych do portfela papierów wartościowych. Dokonano budowy zbioru efektywnych portfeli papierów wartościowych na podstawie bazy spółek wyodrębnionej dzięki wykorzystaniu liniowej funkcji dyskryminacyjnej. Porównano efektywność tak utworzonych portfeli z portfelami porównawczymi. (abstrakt oryginalny)

The aim of the work was the test of estimation of applicability of linear discriminant function to classification of companies quoted on Warsaw Stock Exchange. The companies were classified annually and quarterly on the basis of economic and financial ratios in years 2001-2003. The discriminant power and quality of classification in work was presented in dependence with criterion of discrimination of companies. The criterions of discrimination were simple with one - element criteria (rate of return , risk, profit) and complex criterions (financial standing). The test of stability of estimate was undertaken for the estimated discriminant functions built with standard and stepwise estimation of the parameters. The utilization of absolute and relative increases emphasising the dynamics was proposed. he results of this evaluation and analysis were compared with the results of nonclassical methods (Tree Clustering, Neural Networks). In the work the author used of discrimination function to portfolio selection. The building of set of effective portfolios were carried out on of base of the best companies. In long-term horizon the effectiveness of portfolios were compared with comparative portfolios. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Altman E.I., Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, Journal of Finance, vol. XXIII No. 4/1968.
  2. Domański Cz., Misztal M., Zastosowanie wybranych metod dyskryminacji do wspomagania diagnozy i określania ryzyka operacyjnego pacjentów z chorobą wieńcową, w: Trzaskalik T. (red). Modelowanie preferencji a ryzyko '98, Katowice 1998.
  3. Jajuga K., Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.
  4. Jajuga K., Walesiak M., Uwagi o badaniach niewyczerpujących przy zastosowaniu metod statystycznej analizy wielowymiarowej, w: Statystyka regionalna: sondaż i integracja baz danych, red. J. Paradysz, Poznań 1997.
  5. Morrison D.F., Wielowymiarowa analiza statystyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990. Tłumaczenie z: Multivariate statistical methods.
  6. Tarczyński W., Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe. Przegląd Statystyczny, R. XLI zeszyt 3, Warszawa 1994.
  7. Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
  8. Witkowska D., Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wybrane zagadnienia finansowe, Studia ekonomiczne, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu