BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłońska Elżbieta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kwantyfikowalność jakości rządzenia w gospodarce
Quantififying the Quality of Governance the Quality in the Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.1, s. 11-25, rys., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Zarządzanie publiczne, Zarządzanie, Jakość zarządzania, Dobre rządzenie
Public governance, Management, Quality of management, Good governance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono koncepcję dobrego rządzenia, czyli good governance, wskazując na jej ciągłą ewaluację. Zaprezentowano również rodzaje wskaźników opisujących proces rządzenia w gospodarce. Część badawczą artykułu poświęcano opisaniu poziomu jakości rządzenia w polskiej gospodarce w okresie 2009-2012, wykorzystując dane opracowane przez The Heritage Foundation and Dow Jones & Company (Index of Economic Freedom). Porównano także efektywność polskiego rządzenia ze średnią europejską na podstawie badań prowadzonych przez Bank Światowy (The Worldwide Governance Indicators). (abstrakt oryginalny)

The article presents the concept of good governance, namely good governance, pointing to its continuous evaluation. Types of indicators describing the process of government in the economy are also presented. The research part of the article is devoted to the publication of the level of governance quality in Polish economy, in the period 2009-2012, using data compiled by The Heritage Foundation and Dow Jones & Company (Index of Economic Freedom). The effectiveness of Polish governance to the European average was also compared, on the basis of research conducted by the World Bank (The Worldwide GovernanceIndicators). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bosak J.W., Teoria i metodologia. Krytyczna ocena stosowanych metod analizy, w: Polska: Raport konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, red. M.A. Wersa, SGH, Warszawa 2006.
 2. Ćwikicki M., Model tworzenia społecznej wartości, "Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce" 2011, nr 4.
 3. Gawłowski R., Czas na dynamiczne zmiany w zarządzaniu gminą, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2011, nr 3.
 4. Guy Peters B., Pierre J., Governance Without Government? Rethinking Public Administration, "Journal of Public Administration Research and Theory" 1998, No. 8.
 5. Hausner J., Podstawy rządzenia interaktywnego, w: Studia z zakresu zarządzania publicznego. Materiały seminarium naukowego, red. J. Hausner, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 6. www.heritage.org/index/book/chapter-6 (4.11.2013).
 7. www.heritage.org/index/book/methodology (14.11.2013).
 8. Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa 1999.
 9. Kasiński M., Współczesne problemy rozwoju administracji publicznej w Polsce, "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym" 2011, Vol. 14, nr 1.
 10. Kaufmann D., Kraay A., Zoido-Labaton P., Governance Matters, "Policy Reserch Working Paper" 1999, No. 2196, http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/govmatters1.pdf (10.11.2013).
 11. Landman T., Hauserman J., Map-Making and Analysis of the Main International Initiatives on Developing Inducation of Democracy and Good Governance, University of Essex- Human Rights Centre, Colchester 2003, www.upf.edu/dcpis/_pdf/sdellepiane.pdf (10.11.2013).
 12. Milewski J.J., Debata o państwie w początku XXI wieku - refleksje historyka, w: Państwo w świecie współczesnym, red. K. Trzciński, ASPRA-JR Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006.
 13. Miller T., Holmes K.R., Feulner E.J., Kim A.B., Riley B., Roberts J.M., 2013 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation and Dow Jones & Company, Inc., Washington D.C. 2013, www.heritage.org/index/pdf/2013/book/index_2013.pdf (25.10.2013).
 14. Miłaszewicz D., Jakość instytucji a wzrost gospodarczy, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", 2011, nr 19, www. wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip19-2011/SiP-19-1.pdf (26.11.2013).
 15. Miłaszewicz D., Wielkość państwa i jego jakość na przykładzie polskiej gospodarki, "Zeszyty Naukowe. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne" 2006, nr 3, www.krakow.pte.pl/pliki/ zn-pte-nr-3/zn-nr-3-pte04milaszewicz.pdf (26.10.2013).
 16. Misztal P., Zdolność konkurencyjna polskiej gospodarki w okresie 1998-2007 w świetle rankingów konkurencyjności międzynarodowej, w: Aktualne wyzwania ekonomii, red. Z. Kwaśnik, W. Żukow, Radomska Szkoła Wyższa, Radom 2009.
 17. Modzelewski P., System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność w administracji samorządowej, CeDeWu, Warszawa 2009.
 18. Moore M., Khagram S., On Creating Public Value: What Business Might Learn from Government About Strategic Management, "Working Paper of the Corporate Social Responsibility Initiative" 2004.
 19. Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej, Media Rodzina, Poznań 1992.
 20. Supernat J., Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, "Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku" 2003, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu