BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poskrobko Bazyli (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Od ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2011, nr 2 (40), s. 240-267, rys., tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Konferencja naukowa, Materiały konferencyjne
Sustainable development, Knowledge-based economy, Scientific conference, Conference materials
Abstrakt
VIII Konferencja Naukowa, kończąca cykl pod nazwą "Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju", była bardzo owocna pod względem merytorycznym, chociaż zaowocowała mniejszą liczbą publikacji niż poprzednia z 2009 roku. Organizatorów cieszy fakt, że problem zrównoważonego rozwoju znalazł tak szerokie zainteresowanie wśród naukowców. Materiały całego cyklu konferencji liczą 30 tomów, w tym trzy antologie w języku angielskim. Jest to istna "kopalnia" wiedzy z tego zakresu. Do tej literatury warto sięgać po to, aby pogłębić swoją wiedzę, ale także aby poszukać inspiracji do nowych pomysłów i projektów. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. F. Bocian, Globalizacja a zrównoważony rozwój, w: Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Wyd. WSE, Białystok 2011, s. 20.
 2. E. Kośmicki, Globalne zagrożenia bioróżnorodności a problem światowego kierowania, w: Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Wyd. WSE, Białystok 2011, s. 34-42.
 3. M. Solarz, Problem wykluczenia finansowego w aspekcie zrównoważonego rozwoju, w: Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Wyd. WSE, Białystok 2011, s. 305-315.
 4. W. Szymański, Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie, Difin, Warszawa 2009
 5. J. B. Taylor, Zrozumieć kryzys finansowy. Przyczyny. Skutki. Interpretacje, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 6. G. Soros, Nowy paradygmat rynków finansowych, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2008
 7. J. E. Stiglitz, Globalizacja, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 8. D. Kiełczewski, Konsumpcja a perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju, Wyd. UwB, Białystok 2004
 9. H. Rogall, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i S-Ka, Poznań 2010
 10. H. Rogall, Nachhaltige Okonomie statt traditionale Okonomie; w: Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Wyd. WSE, Białystok 2011.
 11. W. Florczak, Rozwój zrównoważony a długookresowy wzrost gospodarczy. Alternatywa czy koniunkcja?, w: Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Wyd. WSE, Białystok 2011, s. 280-300.
 12. T. Borys, Wyzwania dla współczesnej ekonomii, w: Kształtowanie teorii i wdrożeniowe aspekty zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Wyd. WSE, Białystok 2011, s. 15-25.
 13. W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2000.
 14. Z. Piątek, Ekofilozofia, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 15. B. Poskrobko, Metodologiczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, w: Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, red. B. Poskrobko, Wyd. WSE, Białystok 2011, s. 12-27.
 16. D. Kiełczewski, Homo oeconomicus i homo sustinens jako wyzwania ekonomii zrównoważonego rozwoju, w: Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Wyd. WSE, Białystok 2011, s. 213-229.
 17. H. Zabel, Industriesymbiosen im Verhaltenkontext, in: Kleislauforientere Unternehmenkooperationen, Munchen-Oldenburg 1998, s. 163.
 18. G. M. Hodgson, In the Shadow of Darwin and Marx, Edward Elgar, Cheltenham 2006.
 19. Th. S. Kuhn, Dwa bieguny, tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, PWN, Warszawa 1985, s. 411.
 20. Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, red. M. Sławińska i H. Witczak, PWE, Warszawa 2008, s.11.
 21. S. Czaja, Paradygmat ekonomii głównego nurtu i ekonomii zrównoważonego rozwoju, w: Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, red. B. Poskrobko, Wyd. WSE, Białystok 2011, s.28-50.
 22. T. Borys, Interdyscyplinarność ekonomii zrównoważonego rozwoju, w: Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, red. B. Poskrobko, Wyd. WSE, Białystok 2011, s. 134-151.
 23. S Czaja, B. Fiedor, Ekonomia środowiska i ekologiczna jako filary ekonomii zrównoważonego rozwoju, w: Ekonomia zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Wyd. WSE, Białystok 2010, s. 30-52
 24. S. Czaja, B. Fiedor, Ekonomia środowiskowa a ekonomia ekologiczna - dylemat edukacyjny, w: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, t. 2, Edukacja dla ładu ekonomicznego, red. B. Poskrobko, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok-Wrocław 2010, s. 151-175.
 25. D. Stone, Policy paradox: The art of political decision ma king, W. W. Norton & Company, New York - London 2001.
 26. M. Jakubowski, Dobra publiczne i dobra wspólne, w: Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, red. J. Wilkin, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s. 159-160.
 27. J. K. Galbraith, The New Industrial State, Boston 1967.
 28. K. Krzysztofek, M. Szczepański, Zrozumieć rozwój: od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 170.
 29. B. Jaros, Zrównoważona jakość życia w idei zrównoważonego rozwoju, w: Kształtowanie teorii i wdrożeniowe aspekty zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Wyd. WSE, Białystok 2011, s. 55-68.
 30. M. Łuszczyk, Usytuowanie człowieka we współczesnym rozwoju społeczno-gospodarczym, w: Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Wyd. WSE, Białystok 2011, s. 239-256.
 31. S. Czaja, Spory wokół pojęcia społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy - problemy identyfikacji i pomiaru, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2010 nr 139, seria: Ekonomia nr 10, s. 39.
 32. E. Skrzypek, Rola gospodarki opartej na wiedzy w warunkach zrównoważonego rozwoju, w: Przedsiębiorstwo w warunkach zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, red. B. Powichrowska, Wyd. WSE, Białystok 2011, s. 24.
 33. A. Becla, Wady i zalety metody KAM (Knowledge Assessment Methodology) służącej do identyfikacji poziomu zaawansowania gospodarki opartej na wiedzy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2010 nr 139, seria: Ekonomia nr 10, s. 56-70.
 34. J. Brdulak, Uwarunkowania oraz mechanizmy funkcjonowania i rozwoju organizacji opartej na wiedzy, w: Przedsiębiorstwo w warunkach zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, red. B. Powichrowska, Wyd. WSE, Białystok 2011, s. 54.
 35. B. Powichrowska, Kształtowanie wiedzy w przedsiębiorstwie, w: Przedsiębiorstwo w warunkach zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, red. B. Powichrowska, Wyd. WSE, Białystok 2011, s. 67-87.
 36. M. Burchard-Dziubińska, Zrównoważony biznes - dlaczego tak trudno o sukces?, w: Przedsiębiorstwo w warunkach zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, red. B. Powichrowska, Wyd. WSE, Białystok 2011, s. 95.
 37. I. Januszewska, E. Broniewicz. A. Mazur, R. Rudnicki, Uwarunkowania wdrażania wzorców zrównoważonej produkcji w małych i średnich przedsiębiorstwach, w: Przedsiębiorstwo w warunkach zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, red. B. Powichrowska, Wyd. WSE, Białystok 2011, s. 162.
 38. K. Heffner, K. Malik, Paradygmat sustainable development we współczesnej polityce regionalnej, w: Implementacyjne aspekty zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, Wyd. WSE, Białystok 2011, s. 113-131.
 39. M. Burachar-Dziubińska, Zrównoważony biznes - dlaczego tak trudno o sukces? w: Przedsiębiorstwo w warunkach zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, red. B. Powichrowska, Wyd. WSE, Białystok 2011, s. 91-105.
 40. J. Famielec, Rola ekonomii instytucjonalnej w kształtowaniu polityki zrównoważonego rozwoju, w: Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Wyd. WSE, Białystok 2011, s. 259-278.
 41. M. Serres, Kontrakt z naturą, "Literatura na Świecie" 1992 nr 7.
 42. J. Gierczycka, Zrównoważony rozwój we wspólnych politykach Unii Europejskiej, w: Implementacyjne aspekty. wdrażania zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski Wyższa Szkoła Ekonomiczna. Białystok 2011, s. 33-36.
 43. W. Nagórny, Rozwój zrównoważony w polityce przemysłowej Unii Europejskiej w: Implementacyjne aspekty. wdrażania zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski Wyższa Szkoła Ekonomiczna. Białystok 2011, s. 55-67..
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu